Élettelennek hitt élő Természet


Mi tekinthető élőnek?

„A materializmus transzcendenssé válik” (Materialismus transcends itself!).
Evva Ferenc Az élet keletkezése és a világnézet Valóság 2013. I-VI

http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=980&lap=0


Az okság elve szerint semmi nem adhat másnak olyasmit, amivel ő maga nem rendelkezik! Az atomok, molekulák sem egyenként, sem összevéve sem rendelkeznek az élőlényekre jellemző magasabb tulajdonságokkal. Erőik és hatásaik csak fizikai és kémiai erőket és hatásokat eredményezhetnek.

Ha a lélek lelki jellemzőiből akarunk fizikai megismerésre jutni, akkor olyan fizikai tulajdonságokkal rendelkező tényezőt kell keresnünk, amely a lélekhez hasonlóan könnyed, szabad, öntörvényű, messze ható, röpülésre hajlamos. De létezik-e ilyen fizikai tényező? Igen, és ez az elektromágneses tér. Az elektromágneses hatás nagyon finom, láthatatlan, testetlen, ugyanakkor nagyon is valóságos

A fák egészét elektromágneses tényező vezérli (lásd G. A.: A Hold titokzatos ereje, Harmadik Szem, 1996/1). A sejtek életét, a molekulák, az atomok szerveződését elektromágneses rádióvevő irányítja. A Föld, a Hold, a Nap tevékenységét, változásait az elektromágneses tér váltja ki. Lehet, hogy a lélek elektromos természetű? Ez megmagyarázná a lélek légies természetét.


Mégis, mindkét erő fellép meghatározott feltételek között, s hogy éppen melyik, azt a vákuum energetikai mezőjével fennálló kapcsolat szabja meg. Az öngyorsítási képesség pedig spontán jelenségek fellépéséhez vezet. Ez a nemrég felfedezett tény a szabad akarat fizikai értelmezésére is módot ad! Az anyag tehát - meghatározott feltételek között - spontaneitással, szabad akarattal rendelkezik!

Patrick Cornille:The Lorentz force and Newtons third principle, Canadian Journal of Physics, Vol. 73, 619-625, 1995)


Magyarázat

A Lorentz-erő nagysága


ahol q az elektromos töltés, E az elektromos térerősség, B a mágneses indukció és v az elektromos töltés sebessége. A Lorentz-erő mágneses komponense nem végez munkát, a mágneses tér egy mozgó töltött részecske kinetikus energiáját nem változtatja meg.


A lélek tér-jellege azt is jelenti, hogy az ember nemcsak levegőfelvétele és táplálkozása, anyagcseréje miatt nyitott rendszer. Az ember belső tudatállapotai, belső érzékelése is nyitott a külvilágra, a külvilág emberi tényezőire!


A magától mozgás az élet jelenségének jellemzője?

Kérdés lehet, hogy miért nem élő a mozdony annak ellenére, hogy mozog?  Logikai megfontolás szerint az élettelen tárgyak tehetetlenek és csak a rájuk ható erőnek hatására mozognak. Ezzel szemben azok a testek, amelyek képesek saját maguktól mozogni, azok élőlények lehetnek, mert képesek önállóan cselekedni, azaz élni. A tapasztalat megerősíti  a logikai következtetést: ami magától mozog az él. Arisztotelész erről így vélekedik: „minden élőlény helyszerinti mozgást  ébresztve mozgatja önmagát”

A modern tudomány elvetette többek között az önmagától mozgást is, mint az élet ismertető jegyét. Ha nem az önmozgás az élet lényege, akkor micsoda?  Erre a kérdésre a modern tudomány a mai napig nem adott választ

Az, hogy az önmozgás az élet jele lenne azt  tagadják. Az érvelésük a következő:  A mozdony is magától mozog, noha nem él, tehát a magától mozgás nem alkalmas az élet meghatározására.  A mozdonyhoz hasonlón az ember is fel van töltve  üzemanyaggal, kémiai energiát tartalmazó  táplálék molekulákkal és éppen úgy megépített, mint egy mozdony , csak egy kicsit más  jóval bonyolultabb gép. Mármost az a kérdés, hogy helyes-e ez az ellenvetés? 


Az élet=önmozgás

Ha az élet önmozgás, öntevékenység, akkor az élethez szabad energiatartalomra van szükség, ami fizikailag meghatározható. Ezt a szabadenergiát fizikai-kémiai energiák alakjában kell előállítsa az élő szervezet, ha ezt fizikai-kémiai mozgásra akarja felhasználni. Ugyanakkor ezt a szabadenergiát biológiai szabadenergiának kell irányítania ahhoz, hogy az önmozgás ne tetszőleges, hanem értelemszerű legyen. A biológiai szabadenergia legfőbb jellemzője pedig a szerveződés magas szintje a biológiai-tudati információ átadásának képessége. Nyilvánvaló a földi élőlények, növények állatok és az ember esetében ezt a magas információtartalmat a DNS teszi lehetővé - vagy/egyrészt maga hordozza, vagy/másrészt a DNS közvetítésével jut el az információ az élőlény szervezetébe.

http://users.atw.hu/bubutacsi/ismtan/itbio/azujbiologia3.htm


Magától indul be a mozdony?

Válaszként azt kérdezzük: Képes-e magát bekapcsolni egy gép?  A mozdonyt ugyanis vagy ember vagy robot indítja be. Ha nem ember, hanem egy számítógép akkor magát kapcsolja-e be a számítógép segítségével a robot, vagy ember?  A mozdony  tehát nem magát indítja be, hanem  ha nem is közvetlenül, hanem közvetve egy külső személy, az ember. A mozdony tehát nem magától mozog, hiába van meg hozzá az energiája, magát nem képes elindítani. A mozgás beindítása  mindig idegen a mozdonytól Vagy más fizikai hatás indítja be , vagy más élőlény, de sohasem a mozdony. Azt mondhatjuk, hogy amíg az élettelen rendszerek természetétől idegen az önmagát mozgatás, addig az élőlények természetének szükséges és elégséges feltétele, hogy  saját maguk indítsák be  saját változásaikat

Az önmagától indított változás tehát az élet lényege. .


Amikor az élőlény magát indítja be

A magától beinduló változást a biológusok nem ismerik el, de a fizikusok igen. Ilyen lehet például a radioaktív bomlás. A fizikusok ezt spontán jelenségnek nevezik  Ilyen például  hogy a melegebb test a hidegebb környezetben lehűl. A magasról elejtett test lefelé esik. Ezek a spontán jelenségek azonban mind valamiféle erőhatásra lépnek fel.  A leejtet testet le kell ejteni, el kell mozdítani a polcról ahhoz, hogy a tömegvonzás ereje hasson rá Ha ezek a folyamatok a fizikai erők vagy  az emberi tevékenység hatására indulnak be, akkor valóban nem maguktól indulnak be.

Igen ám, de a radioaktív bomlás nem fizikai erők hatására indul be. A mai tudomány azonban  nem tudja megmondani, előre jelezni, hogy melyik atom mikor fog elbomlani csak ennek valószínűségét tudja megadni A klasszikus fizikai keretein belül gondolkodó fizikusok véleménye szerint az egyes radioaktív atommagok bomlásának nincsen fizikai oka. Szerintük a folyamat ok-nélküli oktalan.

A kvantum-elektrodinamika szerint viszont a radioaktív bomlás nem ok nélkül jön létre, hanem a kvantum- vákuumban lezajló folyamatok idézik elő. 

Így jutunk el a kvantum vákuum jelenségéhez


A kvantum vákuumról

Először néhány alapfogalom ismétlésére kell sort keríteni, nevezetesen: 

A vákuum fluktuáció meghatározása: az energia mennyiségében bekövetkező  pillanatnyi változás az űr egy pontján  Az energia és az idő kapcsolatát az alábbi egyenlet fejezi ki
Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb a részecske energiája, annál rövidebb az élete és fordítva. A kvantum fluktuáció az univerzum szerkezetének eredete szempontjából fontos tényező.Kvantum fluktuáció

Meglepő kvantumfizikai felfedezés az, hogy az üres térben, vagyis a vákuumban a Heisenberg-féle határozatlansági tétel szerint úgynevezett kvantumfluktuáció lép fel, amelynek következtében a térben szüntelenül keletkeznek részecske-antirészecske párok, amelyek azonban igen rövid idő alatt megsemmisítik egymást. A vákuum ezért úgy is felfogható, mint potenciálisan létező virtuális elemi részecskék óceánja

Egymástól független események zajlanak a kvantum vákuumban. A kvantum vákuum nem lokális jellegét  kísérletileg már igazolták. Vagyis egymástól független eseményekről van szó.

A multiverzumok népszerű elmélete szerint a mi világunk csak egy az egymás után, vagy épp egyszerre keletkező világoknak, de a folyamat örökké tart. Azaz egy univerzum megszűnhet, de a folyamat örök.

A kvantum vákuum mögött lennie kell  valaminek, ahonnan a biológiai okok hatnak a vákuumra. Ez azt is jelentheti, hogy minden anyag mögött  ott rejlik a biológia vagyis az élet.  Minden fizikai erő a virtuális részecskék kölcsönhatásaiból ered..

Wikipedia „quantum electro-dynamics” Enc. Brit.


A kvantumvákuum anyag?

A kvantum-vákuumról nagyon nehéz megmondani, anyagi vagy nem anyagi. Az anyagnak van színe, szaga, mérete, alakja. A kvantum-vákuumnak nincs színe, szaga, mérete, alakja. Nincs állandósága sem, folyamatosan változik, semmi sem állandó benne. Bármikor, bárhol születhetnek benne újabb részecskepárok, és ami megszületett, még mielőtt mérhetővé válna, már el is illan.

Ezzel szemben a részecskék a kvantum vákuumban nagyon gyengéd, nagyon parány, biológiai hatásokra a lehető legérzékenyebbek, nyitva áll mindenre, ami nem fizikai hatás, eszményi arra a célra, hogy a szellem befolyásolni tudja az anyagot


Itt kell válaszolni arra a felvetésre, hogy a kvantum-vákuum anyag-e? 

1./  Ha az anyagot úgy határozzuk meg, hogy az érzékszerveinkkel észlelhető jelenség, akkor a kvantum-vákuum nem anyag, minthogy nem észlelhető

2./ Ha az anyagot úgy határozzuk meg, hogy az anyag az, aminek van határozott mérete, alakja, kémiai összetétele, akkor a kvantum_vákuum nem anyag.

3./ Ha  az anyagi világ az, amiben az energia megmaradás tétele fennáll, akkor a kvantum-vákuum nem az anyagi világhoz tartozik A kvantum-vákuum lényege a folyamatos változás és még csak közelítőleg sem lehet megmondani, hogy hány darab virtuális részecskét tartalmaz.


Magyarázat

Az energiamegmaradás azt állítja, hogy egy zárt rendszer teljes energiája állandó marad. Más szavakkal az energia átalakítható egyik formájából a másikba, de nem lehet létrehozni, vagy lerombolni.

A fizikai törvények változatlanok maradnak az idő múlásával.

A  termodinamika első főtétele (vagy törvénye) így is megfogalmazható:
a rendszerrel közölt energia


a rendszer belső energiájának növekedése


rendszer által végzett munkaRészecskepárok keletkezése

A kvantumfizika nem tudja megmagyarázni milyen fizikai folyamatok idézhetik elő  a részecske párok keletkezését. Mi lehet az oka a részecske párok keletkezésének a vákuum-fluktuációnak? . Ha nincs fizikai okuk akkor miért történnek meg? Azt a választ adhatjuk, hogy olyan természetes okra kell gondolnunk,, amely nem fizikai, mégis a természethez, a természettudományokhoz tartozik Ha biológiai okokra vezethetők vissza a véletlenszerű vákuum folyamatok, akkor  csak a fizikai szemlélet számára változik látszólag magától  

Az a feltevés, hogy a kvantum vákuum mögött  biológiai okok vannak.Az okságot olyan nagy becsben és olyan szigorúan tartják a fizikában, hogy ha valami megsérti az okság törvényét, akkor, az általánosan elfogadott megfontolások szerint, az nem következhet be.


Részecske fizika

A részecskefizika a fizika egyik ága, amely az anyag elemi összetevőit, sugárzást és azok kölcsönhatásait vizsgálja. Nagyenergiájú fizikának is hívják, mivel sok elemi részecske nem fordul elő normális körülmények között a természetben, hanem más részecskék nagy energiájú ütközései során kell őket kelteni, ahogy az a részecskegyorsítókban történik

A részecskék között négyféle kölcsönhatást ismerünk. Ezek egyre csökkenő erősséggel a következők:


Magyarázat

Anti-részecskék

Minden részecskének) van olyan párja, amelynek az összes töltésjellegű kvantumszáma (például elektromos töltése, barionszáma és leptonszáma) ellentétes, de a tömege azonos a részecskéével. Ezeket hívjuk anti-részecskéknek. Az elektron anti-párja a pozitron. Vannak olyan részecskék is, amiknek a saját maguk anti-részecskéi (például foton), ezeket valódi semleges részecskéknek hívjuk.


Mindenféle részecskének van egy megfelelő antirészecske párja azonos tömeggel, de ellenkező elektromos, gyenge és erős töltéssel. Néhány részecske esetén az antirészecske azonos a részecskével, ilyen a foton és a semleges pion

Részecske-antirészecske párok létrejöhetnek csupán energiából és eltűnhetnek úgy, hogy csak energia marad utánuk többnyire foton formájában. Létrejöhetnek magreakciókban és kozmikus sugárzás hatására.


Megjegyzés

Jelenleg az antirészecskéket a pozitronemissziós tomográfban (PET) használják fel, hogy az elektron és a pozitron találkozásakor két ellentétes irányban haladó foton (gamma-sugárzás) keletkezik a lendület megmaradás törvénye miatt. Cukorral olyan radioaktív atomokat vihetnek be a szervezetbe, amely pozitronokat hoz létre. Figyelve az egy időben megjelenő fotonokat, meghatározható, hogy az agy mely részébe épült be a cukor, vizsgálhatóak az agyfolyamatok, az agy aktív területei.


Mi okozza a részecskepárok keletkezését?

1./ semmi nem történik ok nélkül . Mindennek meg kell, hogy legyen a maga oka

2./  ami magától változik az élő


Ha keletkezésüknek nincs fizikai oka, akkor  megszületésüket mivel magyarázzuk?  Válaszul olyan természetes okra kell gondolnunk, amely nem fizikai, de mégis a természethez  tartozik ez pedig a biológia lehet.  Ha viszont biológiai okai vannak a véletlenszerű keletkezésüknek, akkor

a./ egyrészt természet tudományon belüli magyarázatot kapunk

b./ másrészt azt gondoljuk, hogy csak a szűkös fizikai szemlélet mondja, hogy  magától változik.


Valójában azonban nem magától, hanem biológiai okok miatt változik, amelyek azonban fizikai magyarázattal nem írhatók le. Mindebből arra lehet következtetni, hogy az élet a kvantum fizikán túl kezdődik


Ezek után arra is gondolhatunk, hogy ha az ősrobbanás is a vákuum fluktuációból indult, akkor a vákuum megelőzte időben az ősrobbanást  Vagyis az ősrobbanás számos tudós megállapítása szerint a kvantum vákuumból eredt

Tryon E. 1973 Is the Universe a Vacuum Fluctuation? Nature 246:396-397

Hawking S. 1988 A Brief Story of Time. Bantam, New York 174

Davies P. 1992 The Mind of God Touchtone, New York, 73 Kuturtrade Kiadó Kft 1996

Grandpierre, Kafatos: Biological Autonomy Philosophical study 2012)


A véletlennek látszó kvantum vákuum események  tehát valóságos folyamatokra vezethetők vissza: egymástól független eseményekre vagyis közelebbről biológiai eseményekre. A kvantum vákuum mögött tehát léteznie kell egy mélyebb valóság-szintnek, ahonnan a biológiai okok hatnak a vákuumra. Az említettek miatt tegyünk egy kis kitérőt és beszéljünk az Ősrobbanásról egy keveset.


Ősrobbanás

http://www.termeszetvilaga.hu/fizika_eve/tortenet/fiztort/simonyi/alap.html


Albert Einstein relativitáselmélete szerint az ősrobbanás feltételezhetően gravitációs hullámok háttérsugárzását is létrehozta, olyan hullámokét, amelyek a téridő finom torzulásaiként ma is kitöltik a világűrt, és információt hordoznak az univerzum ősrobbanást követő legkorábbi állapotáról. Tudósok évtizedek óta keresik ezeket a gravitációs hullámokat, mivel két elméletnek is fontos hiányzó bizonyítékai

Alan Guth amerikai fizikus által 1979-ben közzétett elmélet szerint a világegyetem keletkezését 13,8 milliárd évvel ezelőtt elindító ősrobbanás után a másodperc tíz a mínusz harminckettediken 10-32 része alatt a világűr eredeti méretéről sokszorosára, egy atom méretéhez képest egy focilabdáéra tágult.


Általánosan elfogadott, hogy az ősrobbanás egy olyan folyamat, amelynek során a kvantum-vákuumban részecske-antirészecske párok keletkeztek, spontán folyamatban, azaz maguktól, azaz olyan folyamatban, amelynek nincs fizikai oka. De ha nincs fizikai oka, akkor, még lehet természeti oka, hiszen a természettudományok nem merülnek ki a fizikában, mert a biológia és a pszichológia is alapvető természettudomány.


Ha már idáig eljutottunk, akkor felmerülhet a gondolat: az ősrobbanásnak biológiai oka kellett legyen! Ha így volt, akkor ez egyben magyarázatot adna a Világegyetem egyébként érthetetlen életre-hangoltságára. Az utóbbi évtizedekben ugyanis egyre világosabbá vált, hogy azok az alapvető fizikai tulajdonságok, mint például az elektron, a proton, a neutron tömege, a fénysebesség, a tömegvonzás és az elektromágneses erő egymáshoz viszonyított aránya, sőt a magerők erőssége, és így tovább, mind-mind éppen pontosan akkora értékkel bírnak, ami ahhoz szükséges, hogy a Világegyetemben létezhessen élet.


A Big Bang nem szükségszerűen a kezdete a világnak. Vagy lehetnek más okai a robbanásnak, például a kvantumgravitáció. Tehát ezt az érvet fenntartásokkal kell kezelni: A Nagy Robbanás nem bizonyítja Isten létét.


kozmikus életre hangoltságot fejezi ki az antropikus elv is (lásd erről Barrow és Tipler 1986-ban, vagy Paul Davies 2006-ban megjelent könyvét).

Az ősrobbanás, ha valóban létezett, tehát csak egy az élő Világegyetem számtalan életjelensége közül! Alapvető különbséget jelent ez az ősrobbanás materialista, ok nélkülinek értelmezéséhez képest.

Barrow John D. and Frank J. Tipler 1986  The Anthropic Cosmological  Principle Oxford University  Press, 132


Carl Woese, a mai világ legjelentősebb biológusa, „Új biológiát az új évszázadnak” (New Biology for a New Century) című, nagy hatású cikkében megírta, hogy a molekuláris biológia alaptudomány-korszakának vége, alapvetően új biológiára van szükség. Az új biológia küszöbön áll! S ha léteznek a biológiának egyetemes törvényei, akkor éppúgy áthatják a Világegyetemet, mint a fizika törvényei. S ha a biológia, az élettan törvényei az egész Mindenséget áthatják, akkor a Világegyetem él.

"...a világegyetem és a természet törvényei úgy tűnnek, hogy sajátságosan ránk vannak tervezve. Körülbelül 40 féle olyan fizikai tulajdonság van, amelyekből ha akár egynek is az értéke egy kicsit is eltérne, az élet, ahogy most ismerjük, nem létezne…”


Materialista vélekedések

2012-ben jelent meg Thomas Nagel, a New York Egyetem filozófia professzora nagy feltűnést keltő műve, a „Tudat és kozmosz” (Mind and Cosmos) az Oxford University Press kiadásában. American Academy of Arts and Sciences és a British Academy tagja. Filozófiai munkásságáért több jelentős díjat kapott, és a Doctor of Letters from the University of Oxford tiszteletbeli tagjává választották.

Könyvének fő tétele, hogy a modern materialista világfelfogás nyilvánvalóan nem képes számot adni a világ olyan központi jelentőségű tényeiről, mint a tudat, az élet, és az érték. Úgy gondolja, hogy a tudatról és az életről számot adni képtelen materializmus kudarca alapvető jelentőségű, kiterjed az egész tudományos világképre, beleértve a biológiát, az evolúció elméletét, és a kozmológiát.


Megoldásként azt javasolja, hogy léteznie kell a fizikán túli természettörvényeknek is, és ezeknek köszönhető az élet és a tudat létrejötte a Világegyetemben. Ezekről a feltételezett törvényekről csak annyit ír, hogy ezek valószínűbbé kell tegyék az élet és a tudat kifejlődését. Olyan többlet-lehetőségeket kell ezeknek a természettörvényeknek teremteniük, amelyek elősegítik azoknak a magasabb szerveződési formáknak a létrejöttét, amelyek felé a Természet halad. Ezek a törvények a Természetben rejlő célszerűséget képviselik anélkül, hogy ez szándékos lenne vagyis Nagel a Természetben, az életben és a tudatban megnyilvánuló célszerűséget nem vallásos módon képzeli el, hanem természettudományos módon, magasabb lény közreműködése nélkül, a természettörvényeknek köszönhetően.Hawking (foto)  is ellent mond saját magának. Hawking ugyanis 1988-ban kiadott legnagyobb sikerkönyvében, az „Idő rövid történetében" még arról ír, elfogadható lenne egy felsőbb teremtő léte. Ám a közelmúltban megjelent „The Grand Design" című könyvében szembeszáll korábbi állításával, és azt mondja, a fizika megmagyarázza a dolgok keletkezését, ezért nincs szükség arra, hogy higgyük, „egy jó szándékú Teremtő csak a mi kedvünkért hozta létre az univerzumot".

Azért a hihetetlen pontos tervszerűségben kellett lennie valaminek, mert ha a gravitáció csak néhány tízezred értékkel nagyobb, úgy a tér önmagába hajlott volna vissza és megsemmisül minden. Miért nem így történt?

 

Mi bizonyítja a materializmus fizikán túli tarthatatlanságát?

A tárgyalás alapjául először a világhírű matematikus  Gödel tételeinek egyszerűsített változatás olvassuk el, íme:

Gödel tétel egyszerű megfogalmazásban

Ez igazából mind ugyanazt jelenti, csak máshogy megfogalmazva


Lewontin R.C. 1997 Billions and billions of Demons  Random House


Steven Pinker  „Hogyan működik az elme?” c. könyvében  többek között azt írja, hogy „….az erkölcs olyan létezőket tételez fel, amelyekről a tudomány azt állítja, hogy valótlanok” Az ilyen megfogalmazások azt szemléltetik, hogy a materializmus egy lényegű, élettelen világban gondolkodik, teljesen kizárva  a biológia önállóságát.

Pinker, S 2002 Hogyan működik az elme? Osiris Kiadó Budapest


A materializmus szükségszerűségét az jelenti, hogy az anyagi folyamatok materialista módszerű vizsgálata részletes, ellenőrizhető, ezért a tudás szempontjából nélkülözhetetlen Nincs egészséges tudomány materializmus nélkül, mert az eredményei a részletkérdésekben nem nélkülözhetőek

Amennyire hasznos a természettudományok részletkérdéseiben, annyira jogosulatlan  és a tudomány fejlődése számára hátrányos a kizárólagossága átfogóbb kérdésekben nevezetesen az életről, az emberről és a világról alkotott felfogásban A világképet alkotó kérdésekben azonban le kell mondania a kizárólagosság igényéről


Redfern R.: 2011 The effect materializm on personal values. http://www.helium.com/items/2249962-materializm-v-personal values


West John G Jr. 1996 The Death of Materializm and the Renewal of Culture The Intercollegiate Review Spring http://www.mmisi.org/ir/31_02/west.pdf


Kasser T 2005 Az anyagiasság súlyos ára. Ursula Libris.


Kuhn, T.S: 1961/1984 A tudományos forradalmak szerkezete Gondolat, Budapest


Bauer Ervin 1935/1967 elméleti biológia Akadémiai Kiadó, 32-78

Bauer Ervin 1920 Die Grundprinzipien der rein naturwissenschaftlichen Biologie. Roux Vortrage und Aufsatze über Entwicklungsmechanik der Organismen Heft 26, Springer, Berlin
Amikor például egy élőlény eldönti, hogy felemeli a lábát, akkor számtalan sok fizikai részecskéjének mozgásállapotát kell megváltoztatni, ráadásul nem akárhogyan, hanem úgy, hogy az összes változás együttesen éppen a kívánt eredményre vezessen  A biológiai ok nem pontszerű, hanem átfogó. Mintegy rálátása van az összes fizikai okra. Képes az összes fizikai okot tetszése szerint és értelemszerűen egyszerre éppen a megfelelő mértékben megváltoztatni ahhoz, hogy a változások az óhajnak megfelelő eredményre vezessenek.


A pontszerű, fizikai okokhoz képest a biológiai okok egy teljesebb létszintről hatnak a fizikai okokra, amely tartalmazza az egész fizikai világot, és mintegy magasabb dimenzióból, avatkozik be a fizikai okok világába. A kétdimenziós lények közötti materialisták  szerint csakis és kizárólag a kétdimenziós világ létezik.Grandpierre A.: Az élet önálló valóság 1. rész

Megjelent: KAPU 2014/06-07, 60.-63.o.


Kémiai evolúció?

A „kémiai evolúció” paradoxonja, hogy

Egyikre sincs válasz, mert önmagában mindegyik lehetetlen. Tehát a „kémiai evolúció” lehetetlenTéves fizikai felfogás

Fizikai alapokra visszavezetni az életet annyit tesz, mint az élőlényeket tökéletes robotokként, zombikként elképzelni. A fizika biológiai alkalmazásai tehát a biológia önálló törvényeinek megkeresése nélkül legfeljebb a zombi biológiát, egy látszólagos biológiát írhatnak csak le.


Észre kell vennünk, hogy a legkisebb hatás elve értelmezése sem nélkülözhet egyfajta tudatosság megnyilvánulását. Honnan tudja ugyanis egy anyagi részecske, melyik viselkedés vezet majd a legkisebb hatásra? Ehhez át kell tekintenie az összes lehetőséget, és ki kell választania a legkisebb hatásnak megfelelő változatot.

A legáltalánosabban használt elnevezés a legkisebb hatás elve, de tartalmilag ez az elnevezés nem pontos. Az elvet precízebben stacionárius hatás elvének nevezhetnénk, vagy egyszerűen Hamilton-elvnek.

A hatás egy skalár mennyiség (egy szám), energia × idő mértékegység dimenzióval. Az elv egyszerű, általános és hatásos elmélet a klasszikus mechanika mozgásainak leírására

A hatáselv képes áttekinteni a helyzetet a tényleges kezdeti állapot és a folyamat majdani végállapota között

A klasszikus fizika hatás-elve a kvantumfizikában kapott mélyebb magyarázatot, Richard Feynman (A „Mai fizika” című világszerte ismert fizikai kézikönyv-sorozat szerzője, Nobel-díjas fizikus) út-integrál elmélete figyelembevételével Feynman rájött, hogy a hatáselv az egyes kvantumok szintjén jelentkezik először, és a klasszikus, kézzelfogható fizikai testek viselkedése saját részecskéik viselkedéséből következik.

Feynman R.P- Leighton R.B Sands, M 1969 Mai fizika, 5. 61.6 A villám. Műszaki könyvkiadó 199

Ibid 1970 Mai fizika, 7. kötet Műszaki KK 199.


A legkisebb hatás elve magában rejti a biológiával való kapcsolatát Maupertuis szerint a legkisebb hatás elve: "Amikor változás lép fel a természetben, az ehhez a változáshoz szükséges hatás mennyisége a legkisebb."


Megjegyzés

Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (French: 1698 1759) was a French mathematician, philosopher and man of letters. He became the Director of the Académie des Sciences, and the first President of the Prussian Academy of Science, at the invitation of Frederick the Great.A hatás mennyisége = test tömege x sebessége x megtett út

A természet az összes lehetséges pálya közül a leggazdaságosabbat választja ki! Ebben a célszerűség nyilvánul meg.

Euler  szerint: "az egész dinamika és hidrodinamika  ebből az elvből származtatható"  

Az egész  fizikai tudomány  legalapvetőbb elvévé vált a legkisebb hatás elve. A hatáselvből származtatható Newton egyenletei, a hullám egyenlet, a Poisson-egyenlet a Maxwell, Einstein és  Schrödinger-egyenlet


A fizikai jelenségek leírása

A fizikai jelenségek differenciál egyenletekkel írhatóak le. Az egyenlet különbségeket ad meg, mivel pontról pontra adja meg a fizikai mennyiség különbségeit az előző ponthoz képest. Newton azt mondta, hogy a „természet törvényeit differenciál egyenletek írják le”

Ezek az egyenletek nem képesek előre látni a végállapotot, a célt, mivel csak pontról pontra jelzik előre a fizikai mennyiségek  értékeit. A fizikusok az egyenleteik kapcsán úgy vélik, hogy ez a világ rendje. Ilyen világrendben azonban célszerűség nem lehetséges 

Magyarázat

Differencia- és differenciál hányados Az f(x) függvény x=a helyen felírt differenciahányadosa definíció szerint a függvényérték változás és a független változó (x) megváltozásának a hányadosa:


Az f(x) függvény x=a helyen érvényes differenciálhányadosa definíció szerint a differenciahányadosa határértéke,

 

f differenciálható az a pontban, ha létezik a határérték és ez véges szám

A differenciahányados pedig a következő:és ennek határértéke, az y=f(x) függvény differenciálhányadosa, a Leibniz-féle jelölés szerint:A fizikai rendszer  az egyenletnek megfelelően pontról pontra a vég állapot felé változik így sem a pályáját sem a végpontját nem befolyásolhatja, mivel ezeket a  kezdeti feltételek és a differenciál egyenlet teljes mértékben meghatározzák. 

A célszerűség tehát kizárható. A célszerűség olyan mértékben idegen a fizikától, mint a lélek a materializmustól


A differenciál-egyenletekkel leírható jelenségek a Természet felszínét alkotja. A differenciál-egyenletek szintje mögött létezik egy mélyebb szint. A természeti törvények ugyanis  nem a megfigyelhető jelenségek szintjén léteznek  Az említett mélyebb szint  az elvi szint  A differenciál-egyenletek  pontról pontra menő  helyi szomszédsághoz kötött látásmódot adnak A fizika első elve azt mondja meg,  hogy milyen pályát kell a fizikai rendszernek befutnia  ahhoz, hogy a kezdeti állapotból a végállapotba jusson.

A fizikai rendszer nem képes a végpontját megválasztani. Az élőlények esetében viszont a végpont megválasztásának képessége  alapvető életfeltétel. Az az egysejtű például, amely  nem képes a célokra irányuló funkcióit ellátni és kedvező módon irányítani az élet fenntartásához szükséges anyagot,  energiát, információt  biztosítani   -  életképtelenné válik.


Figyelem az élő szervezet képes megválasztani saját mozgása végpontját. A fizikai rendszer erre képtelen. Az élő szervezet lényege, hogy képes önálló döntéseket hozni és viselkedését a döntéseknek megfelelően irányítani.A biológiában nem a legkisebb, hanem legnagyobb hatás elve  érvényesül

Grandpierre A.: Biological Extension of the Action Principle: Endpoint Determination beyond the Quantum Level and the Ultimate Physical Roots of Consciousness  Neuroquantology, Vol. 5. (4), 346-362


Az élőlények nem arra törekszenek, hogy lehető legrövidebb ideig és a lehető legkisebb energia ráfordítással éljenek  Éppen ellenkezőleg! Minden élőlény alapvető célja  - amint azt a Bauer elv bizonyítja  -  hogy a legnagyobb energiával rendelkezzen a lehető leghosszabb időn át, vagyis az életet a legnagyobb hatás elve irányítja  Más a helyzet, mint a fizikában. Az életelvet persze nem követi minden élőlény, minden pillanatban, teljes mértékben az élet hosszú távú kiteljesedése érdekében, noha azt az életelvet az élőlény  életének  legtöbb szakaszában teljesíti.


A legnagyobb hatás elve egyetlen elemi lépéssel több, mint a legkisebb hatás elve. Ez a többlet a végpontválasztás képessége.

Grandpierre A 2007 Biological extension of the Action Principle: Endpoint Determination beyond the Quantum Level and the Ultimate Physical Roots of Consciousness, Neuroquantoloogy, Vol. 5. (4), 346-362 http:6 /arxiv.org/abs/0802.0601


Az élőlények képesek meghatározni, hogy milyen állapotot szeretnének elérni és el is tudják érni a kitűzött célt. 

"Az élő és csakis az élő rendszerek soha nincsenek egyensúlyban, és szabadenergia tartalmuk terhére állandóan munkát végeznek annak az egyensúlynak a beállta ellenében, amelynek az adott külső feltételek mellett a fizikai és kémiai törvények értelmében létre kellene jönnie"

(Bauer Ervin: Elméleti biológia. Akadémiai Kiadó,Budapest, 1967, 51. old.)


A fizikai törvények azért képesek a kvantum vákuum folyamatokat beindítani, mert mindkettő  biológiai okokra vezethető vissza. A világegyetemet tehát egy kozmikus biológiai alanya, a Természet irányítja. 


Bauer Ervin megmutatta (1935, 1968: Elméleti biológia, Akadémiai Kiadó, Budapest), hogy a biológia saját törvényekkel rendelkezik, amelyek tökéletesen függetlenek a fizika törvényeitől. A biológiai rendszerek legfőbb sajátossága, hogy önálló, belső viszonyaikból fakadó változásokat idéznek elő, olyan változásokat, amelyek az adott feltételek között érvényesülő fizikai és kémiai törvények érvényesülésével szemben hatnak.

http://www.napkut.hu/naput_1999/1999_07/079.htm


A mesterséges látszat-világról

a./ Belülről életünket a sejtek élete tartja fenn. Ha ez elhalványul, kialszik, földi életutunknak vége.

b./ Kívülről életünket a Világegyetem élete tartja fenn. Ha ezt az életlángot nem látjuk, nem érzékeljük, életünk elveszti azt az Egész-et, ami értelmet ad a résznek, s óhatatlanul beszűkül, lesorvad.

Ha figyelembe vesszük, hogy a sejtek élet ereje is a Világegyetemből fakad, akkor láthatjuk, hogy milyen életfontosságú számunkra a Világegyetem élő mivoltának ismerete. De hogyan foghatjuk fel, hogyan érthetjük meg minden előzetes felkészültség nélkül, hogy a Világegyetem él?

Erről a következő dolgozatomban ejtünk szót


A dolgozat az egyes fejezeteknél írt hivatkozásokon kívül  Grandpierre A.:„Az élő világegyetem könyve”  Titokfejtő Lap- é Könyvkiadó Budapest 2012 könyv tartalmának felhasználásával került összeállításra

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Mi érdekli az embereket?

Minthogy a testi egészségen túl az élet eredetéről, értelméről és céljáról is említést teszek a dolgozataimban, keresve a választ arra, hogy az igazán nagy gondolkodók, tudósok, (fizikusok, orvosok, biológusok, kutatók) filozófusok, teológusok adnak-e választ arra hogy  honnan jöttünk, hová tartunk?  - Szíven ütött az a gondolat, hogy talán ezek a kérdések nem is érdeklik a mai embereket. De akkor vajon mi érdekli?  Felmérés eredménye alapján néhány választ itt közlök szíves tájékoztatásra, íme

http://www.portfolio.hu/vallalatok/erdekel_mi_erdekelt_iden_a_legjobban.207967.html

http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9001515


Hát az emberi természet, annak megnyilvánulásai, a psziché, az ösztönök és ami ezek felett létezik”


Megjegyzés a Depeche Mode hoz: Ők voltak azok a srácok, akiket kötelező volt utánoznia minden rajongónak - hajban, ruhában, hangulatban egyarántBár mostanában kezdjük megszokni hogy helyettünk gondolkodjanak, meghatározott sémák szerint megy a figyelem felkeltés. Valahogy így: Hé Emberek itt van, nesztek : Háború!

Ez érdekeljen titeket es semmi más. Tessék másnap a munkahelyen ezt megbeszélni, no  meg a tegnapi sorozatot.”

Google  összegyűjtötte, hogy mire kerestek rá  a legtöbbet a felhasználók 2014-ben.


Megjegyzés  ISIS konfliktus

2014-es észak-iraki konfliktus júniusban kezdődött, amikor az Iraki és Levantei Iszlám Állam (ISIS) nevű terrorszervezet, Baasz Párti szövetségeseivel karöltve, gyors hadműveletekkel jelentős területeket foglalt el Irak északi területein.Korábban írt dolgozataim egy része a most itt olvasható tanulmány további kiegészítője. Tisztelettel ajánlom minden kedves olvasómnak, hogy néhányat ezek közül tekintsenek át

Vajon nekem kell elpirulnom azért, mert az általam feldolgozott témák nem illenek be az emberek érdeklődési körébe?  Ennek megválaszolását a kedves Olvasóimra bízom.

Igazán örömmel töltene el ha intelligens embereknek tartott Olvasóim a rohanó világ által adott sok ügyes-bajos, hétköznapi dolgainak küzdelmes intézése mellett, egy félórát szakítanának  a fent idézettől eltérő más gondolatvilágba való bepillantásra. 


Az élet értelme és célja a mai konzum világban

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-valtozasok-gondolkodasunkban.php


Világnézetről mindenkinek

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-csak-a-testem.php


Biológiai létünk működése és kapcsolata az Univerzummal

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-eletero-eletelv.php


Életünk jelene és jövője a fizikai és biológiai világkép tükrében

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-fizikai-es-biologiai-vilagkep.php


Amiről nem beszélünk: tudat, gondolat, lélek 2. rész

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-amirol-nem-beszelunk2.php


Amiről nem beszélünk: tudat, gondolat, érzelem Élet az élet után 1. rész

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-amirol-nem-beszelunk.php


Világegyetem és az élet keletkezése

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-vilagegyetem-es-az-elet-keletkezese.php


Materialista tanok csendes hanyatlása 3. rész

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-materialista-tanok3.php


Materialista tanok csendes hanyatlása 2. rész

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-materialista-tanok2.php


Hol van és hová lesz? Halálközeli élmények.

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-hol-van-es-hova-lesz.php


Materialista tanok csendes hanyatlása

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-materialista-tanok.php


Lelkünk, tudatunk amiről keveset tudunk

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-lelkunk-tudatunk-amirol-keveset-tudunk.php


Lelki egészségünk 4. - Boldogság felé vezető út 2. rész

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-lelki-egeszsegunk4.php


Lelki egészségünk 3. - Boldogság felé vezető út

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-lelki-egeszsegunk3.php

 

Lelki egészségünk 2. - Amit a lélekről és a ráható tényezőkről tudni kell

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-lelki-egeszsegunk2.php


Lelki egészségünk 1. rész - A lélek egészségünkre ható szerepe

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-lelki-egeszsegunk1.php


Lelki egészségünk 1. rész

http://www.nelegybeteg.hu/tudastar-lelki-egeszsegunk1.php