Az emberi rassz eredete, kialakulása biológiai és környezeti hatásokra

Mottó: Minden bonyolult kérdésre van egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.

Kedves Olvasóimat arra szeretném kérni, hogy az utóbbi időben szinte „divatossá” vált rasszista megbélyegzést csak akkor használják, ha tudják a rasszizmus lényegét, definícióját és ismerik azokat a körülményeket, amelyekre ez a bélyeg pontosan ráillik. Segítés képen ajánlom az általam is áttekintett alábbi közlemények átolvasását. A pejoratív értelmű „rasszista” kifejezést tehát csak az alábbiakban ismertetett irodalom, valamint a jelen és az ezt követő dolgozatom átolvasását követően használják.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága már 2003-ban kimondta, hogy a saría összeegyeztethetetlen az európai demokratikus értékrenddel. Egyrészt a nők hátrányos megkülönböztetése, másrészt amiatt, hogy a vallásos elveken keresztül beavatkozik az emberek privát szférájába. Nem szabad elfelejteni, hogy az iszlám nem pusztán vallás, hanem egy olyan 1400 éves komplex civilizáció, ami például a saríán, az iszlám törvénykezésen keresztül politikai szempontból is kihat a muszlimok életének minden területére. 
A kereszténydemokrácia bevándorlás ellenes. Minden európai országnak joga van megvédeni a keresztény kultúráját, joga van elutasítani a multikulturalizmus ideológiáját

Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy az európai kultúra a görög, latin, héber és keresztény életbölcselet összekapcsolódásából alakult meg. Ez a négy gyökér adja meg ennek a kultúrának intellektuális és morális fölényét.
A muszlim ideológusok viszont azzal érvelnek, hogy Európa szekuláris (nem egyházi) jogrendje alacsonyabb rendű az iszlám jogrendjéhez képest. Ennek az az oka, hogy az iszlám jogrendje, a sária-jog, isteni eredetű, Allah parancsolatait tartalmazza és ezért tökéletes és végleges.
Ezzel szemben az európai jogrend emberi alkotás és átmeneti jellegű és tökéletlen.

A bevándorlást előnybe részesítő és utóbb már erőszakkal is azt elősegítő liberális szervezetek bölcsnek nem mondható tagjai, hagyjanak fel végre azzal az ostoba és állandóan visszatérő kijelentéssel, hogy a bevándorlást azért ellenzik, mert az europid rasszhoz képest más a bőrszínük. Nyugodjanak bele, hogy, hogy senkit nem érdekel az emberek bőr színe. Nem a bőrszín számít, hanem a vallás.

Számtalan terror cselekménye közül emlékeztetőül:

Minden gyilkolásnak, terror cselekménynek az eszmei alapja, az, hogy Allah gyűlöli a káfirokat (nem muszlimokat) a kultúrájukat és politikájukat. Ezért bárkinek, aki szereti Allahot gyűlölni kell azt, amit Allah gyűlöl.
A Dzsihád a káfirok elleni háború, amelynek célja az iszlám saria jogrendszerének meghonosítása. Idézet a Koránból:

Korán 4:89 „…Ha hátat fordítanak nektek, akkor találjátok meg őket és öljétek meg őket ott, ahol csak rájuk akadtok”

A keresztény, fekete
A keresztény afrikai, hamarabb illeszkedik be Európában, mivel a keresztény kultúrkörhöz tartozik, .Fel kellene ismerni végre, hogy vallás szempontjából jobban elkülönülünk egymástól, mint etnikai alapon.
Ennek megértését azoknak szeretném ajánlani, akik állandóan és lényeg ismeret nélkül „rasszistának” bélyegzik azon személyeket, akik nem kívánják a bevándorlók betelepülését hazájukba. Nem faji eredetű megkülönböztetésről van szó, hanem a muszlimok vallás eredetű törvényeinek eltéréséről (lásd sária törvények)
Igen ám, csakhogy a betelepülő idegeneknek tiszteletben kell / kellene tartaniuk a befogadó társadalom törvényeit, valamint annak értékeit és viselkedési normáit anélkül, hogy feladnák saját identitásukat. A no-go zónák, az általuk elkövetett bűntények, a nők megalázása, a gyilkosságok és terror cselekmények nem az integráció felé haladás előjelei.

Rasszizmus Angliában
A rasszizmus, súlyos zavarokat okozhat egy társadalomban. Bár Európa leginkább rasszista országának Angliát tartják, az ilyen jellegű zavargások Franciaországban véresebbek. Az EU Monitoring szervezete által korábban készített felmérések szerint Nagy-Britannia a legrasszistább ország Európában. Az emberi jogi szervezet kutatásaiból kiderült, hogy Nagy-Britanniában és Franciaországb 2014-re elsősorban a muzulmán vallású közösségekhez tartozókat sújtja hátrányos megkülönböztetés.  2,3 millióról 8,2 millióra nőtt a bevándorlók száma az Egyesült Királyságban, mára pedig nagyjából a lakosság 13%-át teszik ki. A fő származási helyük India, Kína és Pakisztánan.

Az UK Independence Party és a távozáspártiak egyik vezetője, Nigel Farage szerint a bevándorlók érkezésével drasztikusan nőhet a szexuális bűncselekmények száma, ráadásul sokba kerül a HIV-fertőzött bevándorlók ellátása. Tony Blair miniszterelnök külön felhívta a figyelmet arra, hogy különbséget kell tenni a bombarobbantó terroristák, és a muszlim közösség között, vagyis ügyelni kell rá, hogy a társadalomban ne növekedjen a muszlimokkal szembeni ellenségérzés, ne a muszlimokat állítsák célkeresztbe. Blair törekvése nem járt sikerrel, ugyanis a terror után határozottan növekvő tendenciát kezdett mutatni a brit muszlim kisebbségekkel szembeni erőszakos – rasszista vagy vallási motivációjú - támadások száma.
A konzervatívok megmondták: a multikulturalizmus nem járható út. A konzervatív oldal az eset után – miután kiderült, hogy a terror elkövetői brit földön nevelkedtek - kezdte szorgalmazni, hogy szakítani kell az idejétmúlt multikulturalizmussal. A multikulturalizmus, amely a kultúrák egyenrangú egymás mellett élését szorgalmazta, ha nem is megbukott, de rávilágított arra, hogy a bevándorlók integrációját kell minél jobban elősegíteni - szemben a hagyományok fenntartásával -, hogy azonosuljanak a brit értékekkel, hogy ne legyenek „falak” a különböző etnikumok között.
Megjegyzés: ezek nagyon szép szavak, de a mindennapi élet eseményeitől függetlenek és sokkal inkább óhajnak, mint megvalósítható tényezőnek tekinthetők ZsB

Az Egyesült Királyság gyarmattartó múltja miatt a társadalmon belül jelentős etnikai sokféleség alakult ki. De kik ők?

Nagy-Britannia birtokolta Gambiát, Sierra Leonét, a ghánai Aranypartot, a Fokföldet. Nagy-Britannia ezután Egyiptomot szállta meg 1882-ben, majd visszafoglalták a korábban egyiptomi kézen lévő Szudánt.

Megjegyzés: A gyarmatok kifosztásával, a belső lakosság leigázásával és kizsákmányolásával jelentős gazdasági erőre tett szer a szigetország. A manapság elhangzó ájtatos rasszizmus elleni oktató példabeszédek mellett talán megfelelő lenne ezt is hangoztatni és vezekelni az elkövetett bűnökért: Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa! ZsB

Az érem másik oldala: Rasszista incidensek

Az Emberi rasszokról
A rassz kifejezést általában pejoratív értelemben használják, noha emberi rasszok igenis vannak
Az emberiség nagyrasszokba sorolásának különféle rendszerei léteznek.
Az európai rendszer szerint négy nagyrassz létezik:

1 2 3 4
 
 

A nagyrasszokat, szintén különböző rendszerek szerint különböző módon, további alcsoportokra, a taxonómiai változatnak (varietas) megfelelő rasszokra szokták osztani antropológiai szempontok alapján.
A legváltozatosabb nagyrassz a negroid. 

A genetika által okozott változások
Figyelem. nem elegendő csak a külsődleges jegyek alapján történő osztályozást használni. Az antropológia mellett a genetika, a régészet és a nyelvészet is fontos adalékokkal szolgálhat. Bizonyos esetekben az egyes tudományok ellentmondó információkkal szolgálnak, de gyakoribb eset, hogy megerősítik, vagy kiegészítik egymást. A genetika segített megállapítani, hogy Japán őslakosai, az ainuk a mongolidok és nem az ausztraloidok közé tartoznak.
A baszkok semmilyen más európai néppel nincsenek rokonságban, minden valószínűség szerint Európa őslakosainak utolsó maradékai. Mindezek a vizsgálatok igazolni látszanak azt az elméletet is, hogy minden rassz Afrikából ered.
Mértékadó tudósok között a XIX. század közepe óta nincs vita abban, hogy minden ember ugyanabba a fajba tartozik, ennek a fajnak a tudományos neve a Homo sapiens
.

A genetikai változások minden élőlénynél, így az embernél is a DNS-molekula véletlenszerűen módosulásaira, úgynevezett mutációira vezethetők vissza. Minél tovább létezik egy élőlénycsoport, minél tovább örökítik egyedei génjeiket nemzedékről nemzedékre, annál több génváltozat gyűlik föl a csoport génállományában. Tehát minél tovább létezik két csoport egymástól elszigetelten, egyedeik annál inkább különbözni fognak egymástól
A sokszor említett faj szó használata történelmi és politikai okokból sem ajánlott, de biológiailag sem érvényes fogalom.
Genetikai szempontból a nagyrasszok közötti és az azokon belüli különbség nagyon csekély: a legnagyobb különbség 0,176%, Az ember és a csimpánz genetikai állománya közötti 1,6%-os relatív különbségnek.
http://www.wikiwand.com/hu/Nagyrassz#/citenoteMcCulloghRaces1

Rasszizmus
Csupán fél évszázada kezdték a rassz szó használatát és az általa hordozott és átörökített állandó „faji tényezők” érvényességét kétségbe vonni, nevezetesen az UNESCO nagy nemzetközi konferenciáinak nyomán - nehezen elképzelhető.  
A rasszizmus olyan gondolkodásmód, amely kihangsúlyozza az emberfajták különbözőségét – különböző feltételezett tulajdonságaik vagy értékeik alapján – hierarchiát állít fel.

A félre értelmezett rasszizmus fogalom
A rasszizmus olyan gondolkodásmódot jelent, amely az emberek külsejében megfigyelhető eltéréseket kiemeli, ezekhez morális, társadalmi vagy politikai különbségeket rendel hozzá, 
Más embertípust lenéző (személy), aki különbnek tartja magát a más testi jellegzetességű emberektől, és őket a magához hasonlóknál alacsonyabb értékűnek tartja.
Egy rasszista ember másként kezeli a tőle különböző bőrszínű embereket. A rasszista csoportok szélsőséges nézetei háborúhoz is vezethetne”
https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Rasszista
És ez olvasható a mai napon is a wiki szótárban, amit sürgősen újra kellene fogalmazni, minthogy másról sincs szó, mint a bőr színének eltéréséről

Rasszizmusnak nevezzük azt a felfogást, amely szerint az a faj, amelyhez az adott ember tartozik, vagy amelyhez tartozónak vallja magát, magasabb rendű, mint a többi faj, például intelligensebb, erkölcsösebb stb. Bár igen sok – elsősorban nem szociológiai – kutatást végeztek a fajok közötti genetikai különbségekről, sohasem bizonyították, hogy ilyen tulajdonságok tekintetében a fajok között genetikai, tehát öröklődő különbségek lennének.

Megjegyzés: Úgy gondolom azonban, hogy eltekintve a különbség meglétének okától - a különbség markánsan létezik (lásd az iszlám Koránjában előírt törvények, amelyeket a muszlimok erőteljesen betartanak és ebből fakadó identitásuk sokkal erősebb, mint például keresztények esetében ZsB.)

A sztereotipizálás annyit jelent, hogy a csoportba tartozó bármely egyénnek hasonló jellemvonásokat tulajdonítunk attól függetlenül, hogy a valóságban mennyire különböznek a csoport tagjai egymástól

Nem szabad azonban elfelejteni, 

Megjegyzés: 1,1 millió bevándorlóból nem több mint 7000 főt alkalmaztak eddig a német vállalatok. 2200 vállalatvezető is úgy nyilatkozott, hogy rajtuk nem múlik a migránsok foglalkoztatása, de ha nem lehet nekik elmagyarázni a munkafolyamatokat, akkor nem tudják őket alkalmazni.  A nagy cégek vezetői azt nyilatkozták: a bevándorlók alkalmazása megoldja a munkaerő problémáikat. Most pedig azzal szembesülnek, hogy ez nem így van.  Egy csatlakozó felmérés szerint egy migráns képzése, beleértve a nyelvtanulást is, 7500 eurójába kerül a német adófizetőknek. Ha pedig ezt a ma már inkább kétmillióhoz közeli számmal megszorozzuk, horribilis összeg (csak a 7000 főre számolva 53 millió euro) jön ki. A társadalmi költségek pedig ebben még benne sincsenek.

Amikor valakit rasszistának mondunk, akkor azt értjük ezen, hogy véleménye nem csupán negatív diszkriminációt tartalmaz, hanem azt is, hogy ezeket az embereket egy olyan csoportba (rasszba) sorolja, mely csoporttól bizonyos tulajdonságokat elválaszthatatlannak tart. E tulajdonságok alkotják magát a rasszt. A rasszokat alkotó tulajdonságok közé felvesz a biológiai adottságokon kívül további (kulturális, társadalmi, hagyománybeli) tulajdonságokat is. E tulajdonságokra úgy tekint, mint amelyek valamiképpen öröklődnek a nemzedékek között, és amelyek az adott rasszt voltaképpen alkotják.

A liberálisoknak is végre meg kell érteniük, hogy az általuk tévesen hangoztatott „rasszista” megbélyegzés, az embereknek nem a bőr színük miatti megkülönböztetését jelenti.

Senkit nem érdekel, ha valaki fekete vagy sárga. Nem a bőrszín számít, hanem a vallás. A koromfekete afrikai, aki keresztény, mégis hamarabb illeszkedik be Európában, mivel a keresztény kultúrkörhöz tartozik, és nem az iszlámhoz. Vallás szempontjából jobban elkülönülünk egymástól, mint etnikai alapon.  A rasszizmus hangoztatása felesleges és káros.
Ennek megértését azoknak szeretném ajánlani, akik állandóan és a lényeg ismerete nélkül „rasszistának” bélyegzik azon személyeket, akik nem kívánják a bevándorlók betelepülését hazájukba.
Nem rasszi eredetű megkülönböztetésről van szó, hanem a muszlimok vallás eredetű törvényeinek eltéréséről (lásd sária törvények) a keresztény alapú törvényekkel szemben. 

A liberalizmus tilt mindennemű megkülönböztetést. Ezzel azonban pusztítja a természetes védekező reflexet is. Szabad-e különbséget tennünk ember és ember között? Külsődlegesen természetesen nem, a magatartás és viselkedés vonatkozásában azonban igen is kell. Sőt kötelesség. Aki a közösség törvényeinek az első pillanattól kezdve nyilvánvalóan ellenszegül, erőszakosan, tiszteletlenül, követelőzve viselkedik, egyértelmű, hogy nem kívánatos személy. „Megvezették őket, azt mondták nekik, hogy így könnyebben bejuthatnak.” - hangzik a liberális válasz az embertelenség irányába tett engedményként – természetesen a humanizmus nevében. 

Még egyszer mondom: az általános téveszmékkel szemben nem a bőrszín miatt nem szimpatizálnak a fekete rassz emberekkel, hanem a magatartásuk, viselkedésük miatt, ami idegen a keresztény kultúrától. Itt kell megemlíteni néhány tényt: nem a bőrszín, hanem a félelem motiválja sokunkat. Melyek ezek?

2016. január 1. óta Németországban, Ausztriában, Svájcban, Belgiumban és Olaszországban összesen 6504 bűncselekményt követtek el bizonyíthatóan migránsok. Ennek megoszlása típusok szerint az alábbi: 

   
Bűncselekmény típusa Száma
  • Szexuális zaklatás
747
  • Nemi erőszak (kísérletek is)
107
  • Kiskorúak elleni erőszak, szexuális zaklatás és nemi erőszak
600
  • Lopás, rablás
2480
  • Garázdaság, zavargás
566
  • Testi sértés
1583
  • Gyújtogatás
59
  • Terrorcselekmény
37
  • Gyilkosság
180
  • Szexuális zaklatás/nemi erőszak uszodákban, strandokon
144

Néhány példa az eu.-i országokban elkövetett rassz bűnözésre

A probléma gyökere

A magyarok 75%-a szerint nem csak néhány híve alapján kell megítélni az iszlám vallást. A migrációval összefüggésben megemelkedett terrorveszély és a radikális iszlám hatása miatt a magyarokban félelmet kelt az iszlám A megkérdezettek 73%-a mondta, hogy az utóbbi években Európába érkezett muszlimok nem tudnak majd beilleszkedni az európai társadalmakba. A túlnyomó többség tart a kulturális különbségektől:

http://www.ma.hu/kulfold/277161/Az_iszlamban_eros_a_hit_es_ez_felelmetes

-.-.-.-.-.- következő dolgozatomban folytatom az összeállítást -.-.-.-.-.-