A HIT csodával határos gyógyító erejePrológus

Az orvostudomány lendületes fejlődése ellenére sem csökkent a betegek száma. Az orvostudomány által nem méltányolt, nem tanulmányozott és ezért ki nem használt  dimenziója van a gyógyításnak, amely felbecsülhetetlen lehetőségeket rejt magában például többek között az emberi energiák aktiválása tekintetében.

A hit és a különböző mély lélektani jelenségek lehetőséget teremtenek a szervezetünk működésének hit útján való befolyásolására és a betegségek gyógyítására.  A hit az éltető ereje annak, amikor betegségéből akar kigyógyulni valaki, vagy fájdalmaitól szeretne megszabadulni. Nagyon fontos lenne, hogy a hit és a gyógyulás összefüggéseit tanulmányozzuk  Mivel napjainkban az egész életet átfogó hit gyengülését tapasztaljuk, ezért  nagy szükség volna minden embernek,  hogy a hitben erősödjön. Nagy kárt jelent, hogy a gyógyítás és a hit kapcsolatának kérdéseivel tudományos nézőpontból mindeddig nem, vagy csak igen csekély mértékben foglalkoztak

Nagy segítségül szolgálna  ha az orvosok elsajátítanának  egy-egy pszichotechnikai  módszert. Az USA-ban például több mint 10 ezer taggal külön bejegyzett társaság jött létre a „Transzcendentális Meditációt  /TM/  gyakorló Orvosok Társasága” címen. Nem tudok arról, hogy foglalkoznának az erre illetékesek a gyógyító hittel illetve a gyógyításban játszott szerepével. Itt meg kell jegyezni, hogy nemcsak a vallásos hitről van szó, minthogy a profán hit jelentősége nem kisebb, amikor  annak gyógyító hatásait vizsgáljuk. A gyógyítás és hit tekintetében több ezer éves ismeretekről van szó mégsem tudjuk igazán, hogy  mi is rejlik bennük.. Ennek talán az oka, hogy könnyebb megtanulni egy gyógyító eljárást, de nagyon nehéz a lélek titkaiba belelátni, elrejtett csodálatos világát megismerni és életünkben, a betegek szolgálatába állítani. A gyógyító hit ugyanis nem felszínes jelenség, nem verbálisan kifejezhető óhaj, hanem a mélyben rejtőző hatalmas potenciális erő.


Alexis Carel Nobel-díjas orvos írja: „Mit számítanak az elméletek az élettel és a halállal szemben?  Ahhoz, hogy életünket a maga teljességében élhessük, nem tudományra, hanem lélekre és hitre van szükségünk”

A hit-kérdés jelentősége messze túlmutat az egyszerű hétköznapi megítélés korlátain. A HIT


 

A hit jelentőségét ma még sajnos sokan nem ismerik fel pedig nem csak egészségünk visszaszerzésére ad jelentős lehetőséget, hanem az egész társadalom érdekét szolgálja Prof. Dr. David C Korten a könyvében így ír: „Spirituális ébredésünk  nélkülözhetetlen lehet a politikai ébredésünkhöz.  Spirituális természetünktől való elidegenedés manipulálhatóvá tett bennünket.. Megjegyzem, hogy ezt a könyvet aNobel-díjas Desmond M. Tutu érsek egyenesen kötelező olvasmánynak minősíti.


 

A Nobel-díjas Alexander Szolzsenyicin megállapítása így szól: „Egy társadalom erejének a meghatározója mindenek előtt a lelki élet színvonala és csak másodsorban az iparé  (…) A társadalmi viszonyok tisztasága fontosabb, mint a bőség. Ha egy nemzet lelki erői elapadnak, nincs az a tökéletes társadalmi berendezkedés, nincs olyan ipari fejlettség, amely megmentené a pusztulástól”….


Visszatérve a hit egészségünkre gyakorolt hatására kijelenthetjük, hogy az érzelmeink hatására megváltoznak bennünk a  tudattartalmak, vagyis nagyon gyakran  nem racionálisan alkotunk ítéletet valamiről, hanem annak alapján,  hogy érzelmileg hogyan viszonyulunk hozzá.


Egy ENSZ-tanulmány becslése szerint több mint négymilliárd ember - ez a bolygó lakosságának több mint fele alkalomszerűen vagy napi rendszerességgel fordul a végtelenhez imáiban. A Teremtővel folytatott párbeszéd tárgya nem csupán a világbéke, esetleg a szeretett hozzátartozó gyógyulása, hanem az imádkozó saját boldogulása is.

Mostanáig a legtöbb orvos „hivatalból” nagy ívben elkerülte a hit misztériumait. Amikor az ima gyógyító erejéről szólt valaki, a doktorok előírásszerűen a placébóhatásra hivatkoztak, tehát a gyógyulást az emberi képzelőerő hatásának tulajdonították. Mára megváltozott a helyzet, egyre többen kutatják, vizsgálják tudományos módszerekkel az ima reálisan létező gyógyító erejét. A mindmáig a legautentikusabb kísérlet Mitchell Krucoff, amerikai kardiológus nevéhez fűződik. Az egyik dolgozatom foglalkozik az ima egészségre gyakorolt hatásával. Megtalálható itt: http://nelegybeteg.hu/tanulmany-ima-hatasa-az-egeszsegre.php


The study, published in the 16 July 2005 issue of The Lancet, found that the likelihood of an adverse cardiovascular event in hospital, re-admission or death within six months was unaffected by prayer.


Előzetes a hit lényegéről és kialakulásának akadályairól

Egy svájci szerzetesnél fordult elő, hogy hosszú évekig fennálló és gyógyíthatatlan szklerózis multiplexe pillanatok alatt meggyógyult, amit az orvosi bizottságok hitelesen igazoltak. A csodás és a spontán gyógyulás eseteit azonban nem lehet azonos jelenségnek tekinteni A spontán gyógyulás ugyanis azt jelenti, hogy egy betegség látszólag „magától” azaz  orvosi vagy bármilyen külső beavatkozás nélkül meggyógyul. A spontán gyógyulás hátterében   -  akár a csodás gyógyulásoknál  -  nem találunk olyan kimutatható okot, amely a gyógyulásra magyarázatot adna.


A csodában való hit nem jelenti a vallásos tanításokban való hitet. .Bernadette-nek a látomása nem volt semmiféle vonatkozásban vallásos tartalmú. Ő nem mondta, hogy a jelenésben a Szűzanya látogatta meg. Erre csak később lehetett következtetni  - hanem a „Hölgyről” beszélt, aki hosszú ideig nem nevezte meg magát. A lourdesi jelenések  nem vakhit, vagy naiv hiszékenység, miként gyakran ezzel vádolják a hívőket.


A nagy számban előforduló csodás gyógyulás nem véletlen

Vegyük észre, hogy a csoda más kategória. A csoda azért csoda, mert józan emberi ésszel nem lehet megmagyarázni. A véletlenre hivatkozva még a csoda is  bekövetkezhet..Ahol azonban a csodák nagy számban fordulnak elő, mint Lourdesban  a véletlenek valószínűsége  gyakorlatilag a zérussal egyenlő A csodát és a spontán gyógyulást helytelen egybemosni, mivel közöttük lényegbeli különbség van.


Franz Werfel, zsidó létére meglepő megértéssel, megírt történeti regénye, amelyet magyarra Cristianus Mária fordított, az egész művelt világ emlékezetébe idézte a Lourdes-i Szűzanya kis apostolát. Bernadette-et nem lehetett keresztkérdésekkel zavarba hozni: a jelenések részleteit százszor is ugyanazon szavakkal mondta el, amelyeket az első esetben használt.

Estrade, mint szemtanú írja le a hetedik jelenést, az elsőt, amelyet ő maga látott, amely őt cinikus kételkedőből buzgó hívővé változtatta.

A Lourdes-i jelenések. Egy tanú bizalmas emléklapjai. Írta: Estrade E. J. nyugalmazott főadótárnok. Francia eredetiből fordítva kiadja: Dr. Horváth Győző, kalocsai kanonok. Kalocsa, 1908. 92-94. oldal.

http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/2010/04/szuzanya-paratlan-szepsege-bernadette.htmlA rövid életű Szent Bernadette 

Három gyermek, Bernadette és Maria Soubirous, a helyi szegény molnár leányai és Janka Abadie 1858. február 11-én fát szedegetett a Massabielle szikla környékén. A gyermekek a malompatakon is átgázoltak. A 14 éves, beteges Bernadett azonban elmaradt társaitól, hogy lehúzza cipőjét és harisnyáját. E művelet közben váratlan és erős szélzúgásra lett figyelmes. Amint felnézett, a patak túlsó oldalán egy sziklahasadékban a Szent Szüzet pillantotta meg.

Itt említem meg  Henri Lassare, Franz Werfel és Alexis Carrel nevét, akik könyvben is elmondják élményüket és Lourdes történetét.

Forrás: Antalóczi Lajos; Jelenések, üzenetek és a jövő 

http://www.magnificat.ro/portal/index.php/tink-mainmenu-345/szent-mainmenu-39/szent-helyek-mainmenu


Tizennégy éves korában látta első alkalommal Máriát, aki összesen 18 alkalommal jelent meg neki. Eleinte hitetlenség kísérte a jelenéseket, ám idővel nemcsak a falu népe, hanem az egyházi vezetés is hitelesnek ismerte el. Mindaddig azonban Bernadette-nek sok meg nem értésen kellett keresztülmennie.

Életét gyökeresen megváltoztatta látomása, ezért elhatározta, hogyszerzetesnő lesz.

22 évesen belépett a szomszédos város, NeversSaint-Gilgard nevű kolostorába. Itt sem volt egyszerű az élete, mert anoviciákat felügyelő mesternő sok szenvedést okozott neki.

Mindössze 35 éves volt, amikor 1879április 16-án csonttuberkulózisban meghalt. Három nappal később a kolostorkert kis kápolnájában temették el.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Soubirous


A halott test romlatlansága

A halál nyomon követhető következménye a test lassú elbomlása. Némely szent életű ember holtteste azonban máig megmagyarázhatatlan módonellenáll a természet e törvényének.


 A romolhatatlan szentek között a legszebb Bernadett, akit 1879-ben temettek el, majd 30 évvel később, boldoggá avatásakor hantoltak ki, s megdöbbenve tapasztalták, a holttest tökéletesen ép maradt,


 

Két orvos is megvizsgálta a testet, s egymástól függetlenül, a konzultáció lehetősége nélkül ugyanazt a véleményt fogalmazták meg: balzsamozásnak, mesterséges beavatkozásnak nyoma sincs.

Sok esetben mindmáig nem derült ki, vajon valóban csodáról van-e szó, ahogy az egyház állítja, vagy azoknak a vegyészeknek van igazuk, akik szerint nem zárható ki, hogy a holttesteket titokban konzerválták?

Igaz, hogy a szentek kihantolásain a hivatalos tanúk között orvos megfigyelők is jelen vannak, ám a világi támadások és néhány leleplező vizsgálat miatt az egyház nem járul hozzá, hogy romolhatatlan szentjeit és ereklyéit közvetlenül megvizsgálhassák.

A beszámolók Szent Bernadett minden exhumálása alkalmával megemlítik, hogy teste meglepően jó állapotban maradt fenn, noha a kezében tartott rózsafüzér megrozsdásodott. A természet törvényei szerint 126 év után a holttestből nem maradhat más, csak a csontváz. Amikor a szív megszűnik dobogni, és leáll a vérkeringés, a szervezet sejtjei az oxigénhiány miatt perceken belül elpusztulnak. A holttest lebomlásának ütemét erősen befolyásolják a körülmények, de a bomlás folyamata napokon belül előrehaladottá válik.

http://mult-kor.hu/cikk.php?id=17793


A jelenség a környezeti hatásokkal sem magyarázható. Bernadett betegsége, a csonttuberkulózis, ami a halálát okozta, a kápolna páratartalma, a halott nyirkos öltözete, a rozsdás rózsafüzér és a megzöldült kereszt, mind-mind ellentmondanak az épen maradt tetemnek. 

A testet megmosdatták, átöltöztették, majd újratemették, s ezután 1919-ben és 1925-ben még kétszer exhumálták. Az újabb orvosi vizsgálatok sem találták a mesterséges beavatkozás jelét, és feljegyezték, hogy a holttest állapota szinte változatlan, csupán a bőre feketedett meg és tűnt el.

A legmeglepőbb felfedezést az utolsó exhumálás alkalmával, a máj eltávolításakor tették,  ez a normális esetben gyorsan lebomló szerv. sem sikerült magyarázatot találni, hogy a máj 46 év elteltével miért maradt meg szinte tökéletes állapotban.  46 év elteltével még mindig puha és majdnem tökéletes állagú maradt. Úgy döntöttek, hogy a holttestet üvegkoporsóban állítják ki.

http://mindennapi.hu/cikk/tudomany/
romolhatatlan-szentek-i-/ 2010-10-24/49

http://www.katolikus.hu/szentek2/SZENTEK/
00000037.HTM


Bernadette múmiáját ünnepélyes keretek között helyezték el a Saint-Gilgard kolostor templomában. Azóta itt nyugszik, üvegkoporsóba zárva, (foto) arcát és kezét vékony viaszréteg borítja. XI. Piusz pápa avatta szentté 1933-ban.


Jelenések

1858február 11-én Bernadette a Gave-folyócska közelében, egy barlangban sugárzó fehérbe öltözött női alakot látott, aki szótlanul rámosolygott, majd eltűnt.

A szép ismeretlen (Bernadette „Hölgy”-nek mondta)  három nap múlva újra megjelent, és ettől kezdve július 16-áig bezárólag még további 16 alkalommal. 


 

 

 

Bernadette elbeszélését hitetlenség fogadta, de a lány a legszigorúbb kihallgatások alatt is ragaszkodott kijelentései igazságához. Ezután pedig a forrás mellett valóban csodálatos gyógyulások tanúja lett a falu népe. A csodák világhírűvé tették, s ma Lourdes a világ legnagyobb Mária-búcsújáró helye, a reménység forrása, ahol még ma is sok ember meggyógyul az ott fakadó víztől, a tudomány pedig nem talál erre magyarázatot.

Nagyon gyorsan elterjedt a lourdes-i jelenések híre, s komoly tisztelete alakult ki. A világon sok helyütt épültek ki ún. lourdes-i barlangok, amelyekben Máriát a jelenéseknek megfelelően rózsafüzérrel ábrázolják,

A lourdes-i sziklabarlang (foto) az egyik leglátogatottabb keresztény zarándokhely. Ott állítólag 1858. február 11-én, majd utána több alkalommal megjelent aSzűzanya a későbbi Szent Bernadett előtt, és kérte, építsenek templomot a barlang bejáratánál. (foto)  Az ott fakadó forrásnál azóta több csodálatos gyógyulást jegyeztek fel.

 
Gyógyulások

A lourdes-i jelenések és csodás gyógyulások hatására II. János Pál pápa elrendelte, hogy február 11-e a római katolikus egyház hívei számára a betegek világnapja legyen.

Az elmúlt másfél évszázadban több mint 7000 gyógyulást regisztráltak, de közülük csak
67-et ismertek el. Nemzetközi orvos-bizottság dönt a csodás gyógyulások számbavételéről. Akár tizenöt évig is eltarthat, amíg egy esetet hivatalosan is elismernek az illetékes egyházi hatóságok.

A franciaországi kegyhelyen, Lourdes-ban mintegy 100 csodálatos (és orvosilag is ellenőrzött) esetről tudunk, amelyekben a hely csodatévő erejében bízva messziről érkezett zarándokok gyógyultak meg.

A 100 zarándok tudományosan igazolt és diagnosztizált betegségekben, szenvedtek, és hitük hatására betegségeik, tudományosan meg nem magyarázható módon elmúltak.

Medical Tribune News

http://www.informed.hu/betegsegek/betegsegek_reszletesen/psy/personality/...


Kegyhely

A forrás kiapadhatatlanul adja vízét, gyógyulni vágyók milliói isszák és fürdenek benne. Lourdes, a katedrális, a barlang a keresztény világ egyik legismertebb, leglátogatottabb kegyhelye lett. A kegyhelyet évente 5 millió ember keresi fel

A lourdes-i kegyhely 10. stációját magyar hívők emelték, az 1910-es években.

http://www.borsonline.hu/aktualis/magyar-mernok-vajt-templomstadiont-a-bazilika-ala/9712


Megjegyzés  Vágo  Pierre

Vágó József budapesti építész fia, 18 éves korában került Franciaországba. Diplomáját 1932-ben szerezte meg a párizsi École Spéciale d'Architecture főiskolán. 1957-től haláláig a tournai École Supérieure d'Architecture tanára.


Lourdes csodája

Tudományosan alig magyarázható, hogy mitől következnek be csodás gyógyulások gyógyíthatatlannak hitt betegségekből, szervi eredetű születési rendellenességekből, balesetek okozta bénulásokból.

Ha másban nem, hát abban mindenképpen hinnünk kell, hogy nem hiába vagyunk itt, végezzük a dolgunkat! Ha nem is lettem vallásos, sem hívő, már nem mondom, hogy amit nem látok, amiben kételkedem, az nem létezik. Jessica Hausner Lourdes című filmjében

 


Lourdes c. film rendezője Jessika Hausner

Jessica Hausner (foto lejjebb) filmje a 2009-es Velencei filmfesztivál többszörös díjnyertes alkotása, ami egy lourdes-i zarándokút története. A zarándokok közt vannak, akik a spirituális megtisztulás, míg mások a testi kínok megszűnésének reményében vállalják az utazást.

A film főszereplője Christine (Sylvie Testud) (foto) gyógyíthatatlan betegsége miatt nem tud járni. A betegség gyökeresen megváltoztatta életét, olyan elzártságba kényszeríti, amelyből mindeddig nem látszott remény a szabadulásra...

 

 

 


A  film paralízises főszereplője megrögzött ateista, mégis feláll a tolószékéből a zarándokút végén, mások mélyen hisznek, mégsem gyógyulnak meg.

„A betegekben, akikkel magam is találkoztam, - mondja a film rendezője Jessika H.  -  egyfelől él a remény, másfelől soha nem lehetnek biztosak abban, hogy a reményeik, a fohászaik meghallgatásra lelnek.

 „Teológusokkal is találkoztam, érdekes, hogy ők maguk is tudatában vannak a csodákkal kapcsolatos ambivalenciáknak. Nincsenek végleges válaszok arra, hogy Isten, ha elfogadjuk a létezését, milyen alapon ad esélyt a gyógyulásra bizonyos embereknek, illetve milyen alapon tagadja meg tőlük a segítséget.  Amennyire csak lehetett, kiüresítettem magam, eltávolodtam a nevelésem által belém plántált vallásos érzülettől, ami ellen kamaszkorom óta kézzel-lábbal tiltakoztam. A látható világ mögé akartam hatolni. A tudattalan mögé, egy láthatatlan tartományba”

Lourdes is a 2009 film directed by Jessica Hausner (foto) . It received the 2009 Vienna International Film Festival's Vienna Film Prize for Best Film.

Hausner's Lourdes wins Viennale best film award. Screen daily.com, 4 November 2009.Lourdes-i forrás vize

Lourdes városába azok a betegek utaznak főként, akik felépülésüket már nem bízzák gyógyszerekre. Úgy tartják, hogy a Szűz Mária-jelenés helyszínén, a barlangból kifolyó forrásvíz gyógyító hatású.


Elsősorban paralízisbentuberkulózisban, rákban és vakságban szenvedők reménykedhetnek. A csodával határos gyógyulásokat egy 1883-ban alakult Orvostudományi Iroda (CMIL) vizsgálja ki, amely a városban működik.  

http://fr.lourdes-france.org/approfondir/guerisons-et-miracles/composition-comite-medical-international-lourdes


római katolikus egyház összesen 68 esetet fogad el csodás gyógyulásnak amely nem fizikai vagy pszichologikus hatás alatt történt , amit a víz gyógyító erejének tulajdonítanak.

http://fr.lourdes-france.org/approfondir/guerisons-et-miracles/liste-des-miracules


A legutolsó ilyen beteg porckorongsérv miatt lebénult Serge Francois volt, aki 2002. április 12-én volt a barlangnál, és tartósan meggyógyult.

http://www.europe1.fr/Societe/Un-68e-miracle-reconnu-a-Lourdes-474167/

A zarándokhely területét 2012. október 21-i tetőzéssel elárasztotta a Gap folyó.


Libération című francia lap novemberben megjelent Next melléklete említést tett egy szépségápolási krém létezéséről, melynek egyik összetevője a lourdes-i víz, amely a jelenések barlangjából folyik. A krémet egy magánszemély által létrehozott internetes oldalon keresztül lehet megrendelni.

La Dépêche du Midi ennek kapcsán megkereste a lourdes-i kegyhely működtetőit, és állásfoglalást kért tőlük a krémet illetően. A kegyhely felelősei először is kapcsolatba léptek a weboldal gazdájával, felhívva a figyelmét, hogy „a lourdes-i víz kereskedelmi felhasználása szigorúan tilos, és ellenkezik a katolikus hittel”. Felszólították arra is, hogy töröljön a honlapjáról minden olyan tartalmat, amit a lourdes-i kegyhely hivatalos honlapjáról másolt oda.
http://csoda-alga.shp.hu/hpc/web.php?a=csoda-alga&o=akcio_legjobb_aron_a_lourdes_gep_hidrogenes_viz_orvosi_sz


A Bernadette által "kikapart" forrás bő vizéből mindenki vihet. (foto)


A lourdes-i forrás vize ma is buzog, és gyógyít.
A víz összetételét már sokszor megvizsgálták.
Az eredmény mindig ugyanaz: normális ivóvíz. Érdekes a gyógyulások helyszíneire is figyelemmel lenni, hiszen a számon tartott és elismert csodás gyógyultak között van hat személy, akik azt állítják, hogy a Lourdes-i Miasszonyunk közbenjárására gyógyultak meg, bár nem jártak Lourdes-ban. Tehát ezek a gyógyulások és csodák, nem "helyhez" kötöttek. 

    

A vásárolt lourdesi víz otthon is gyógyíthat

Csakhogy maga Szent Bernadett is azt mondta, hogy a hit és az imádság gyógyíthat

Saint Bernadette herself said that people were healed by their faith and prayers.


Lourdes water can heal at home

Friday, 8 August 2014


There are 69 miraculous Lourdes cures that are officially recognised by the Church, not forgetting the many anecdotal cures


       Uruguay-i Montevideo Általános kórház klinikáján dolgozó Dr. Gracela Camps Salaberry laboratóriumi teszteket végzett a Tlacote-i csodálatos gyógyító vízzel, aminek a szabad hidrogéntartalma hasonló, mint a „Lourdes” berendezésünkkel előállított víz. A vizsgálatban 3673 résztvevő vett részt 14-84 éves kor között. Napi 3-6 pohár hidrogénes vizet kaptak. 

A klinikai teszteredmények beszámolója szerint a különböző betegségeknél tapasztalt egészségügyi javulások vonatkozó arányai a következőek voltak:HIV (Emberi Immunhiányos Vírusbetegség)

100%

Allergia

99%

Bőrbetegségek

96%

Emésztőszervi betegségek

91%

Légúti betegségek

89%

Cukorbetegség

88%

Ízületi gyulladás

87%A hidrogénben (szabad elektronokban) gazdag víz fogyasztása jó hatással van egészségi állapotunkra és a vitalitásunkra! Segít hosszabb életet élni jobb egészségi állapotban!

Az ORP (Oxidation-Reduction Potential) érték egy oldat oxidációs és redukciós képességét jelző szám. Mértékegysége az mV (milivolt) Minél alacsonyabb az ORP érték, annál redukálóbb az oldat. a negatív -ORP-vel rendelkező vizek lekötik a szabadgyököket, ezzel meggátolják a szervezet oxidációját, tehát jelentős mértékben lassítják az öregedési folyamatot.


Elektronátvivők redoxpotenciálja mutatja meg, hogy elektron leadás vagy felvétel a jellemzőbb rájuk minél negatívabb érték, annál fogékonyabb elektron leadására, minél pozitívabb, annál nagyobb affinitással köti meg az elektront:

0-28-ig redukáló,

28 semleges,

28-42-ig oxidáló hatáshttp://csoda-alga.shp.hu/hpc/web.php?a=csoda-alga&o=akcio_legjobb_aron_a_lourdes_gep_hidrogenes_viz_orvosi_sz

http://www.lelkititkaink.hu/hit_gyogyito_ereje.htmlHidrogénnel dúsított vizet előállító készülék 240 eFt

http://biopatika.eu/?modul=shop&reszletes=47954


Az egészséges és hosszú élet a fiatalság és az egészség megőrzésében határozható meg, és ehhez a hidrogénben gazdag víz fogyasztása kulcsfontosságú. A hidrogénben gazdag víz az általános jólléthez szükséges extra hozzáadott energiát nyújtja számunkra. Az a víz, amely gazdag hidrogénben, erős antioxidánsként és a szabad gyökök hatékony ellenszereként szolgál a betegségek megelőzésénél és a kezeléseknél egyaránt. A szabad gyökök az okozói például a rákos megbetegedéseknek, a cukorbetegségnek, a magas vérnyomásnak, és még számos más betegségnek. Ma már sok tudományos bizonyíték áll rendelkezésünkre a szabad gyökök öregedésben, és az ahhoz kapcsolódó betegségekben betöltött szerepét illetően, amelyek igazolják, hogy a hidrogénben gazdag víz sikeresen kezeli vagy segít megelőzni ezeket a betegségeket. 


A hidrogén ion tulajdonságai:

A legkisebb antioxidáns, és az egyetlen az oxidánsok közül, amely nem válik szabad gyökké, amikor elektronjától megválik. Átadja az elektront, elégeti az oxigént, és a szervezetünk méregtelenítési folyamatait segítő vízzé válik. E tulajdonsága révén a legerősebb antioxidáns, olyan kisméretű ionokkal, amelyek szervezetünkben azonnal bárhova eljutnak.H-

Félgrammnyi H- elegendő szervezetünk napi ATP (sejtjeink üzemanyaga) igényének a létrehozásához!

Fogyasztása: napi 4-8 pohár hidrogénnel dúsított víz hatékonyan támogatja a szervezetünk működését! A berendezéssel előállított víz hidrogéntartalma, az elkészítést követően, fokozatosan csökken, ezért javasolt a H- dúsított vizet aznap elfogyasztani!  A HIT gyógyító ereje

Az Amerikai Egyesült Államok közvélemény-kutatói szerint


Az emberek igénylik a csodás beavatkozásokat, amit a tudomány nem vállalhat, mert akkor önmagát cáfolná meg. A tudomány töredelmesen bevallja, hogy nem tud életet teremteni és nem tudja megakadályozni -- csak késeltetni -- a halált.


A hit igényli a teremtés misztikumát és a túlvilági (örök) létet. Ugyanakkor a tudomány egyesek számára éppen olyan értelmetlen, mint a vallás egyes tételei, de míg utóbbiak az érzelem szaván szólnak (így közelebb állnak a lélekhez), a tudomány számukra száraz és sótlan, tehát a vallást nem helyettesítheti.


A Krebiozen történet a hit gyógyító erejéről

Az eset 1957-ben történt a Kaliforniai Egyetem kórházának onkológiai osztályán. Mr. Wright limfoszarkómában szenvedett teste tele volt mandarin nagyságú daganatokkal. Az orvosok szerint három nap volt hátra még életéből. Oxigénsátor alatt feküdt, katéteren keresztül lehetett már csak táplálni. Haldoklása utolsó napjai egybeestek a Krebiozen nevű nagyreményű gyógyszer hatástani vizsgálataival, és épp azon az osztályon is ki akarták próbálni kevésbé súlyos betegeken, ahol Mr. Wright feküdt. Mikor fülébe jutott a hír, hogy a híres Krebiozent éppen itt akarják tesztelni, könyörögni kezdett Dr. Klopfernek, akinek volt beleszólása abba, ki kapjon és ki ne a szerből, hogy próbálják ki a szert őrajta is

Klopfer ismét munkába állt, nem hit a szemének, mikor megpillantotta a folyosón sétálgató, betegtársaival csevegő Mr. Wright-ot. Daganatai mérete a hétvége alatt a felére csökkentek. Klopfer hirtelen azt gondolta, megtalálták a csodaszert. Ám amikor a többi beteg állapotát ellenőrizte, azoknál semmi változást, vagy éppen állapotromlást talált. Klopfer tovább adta -hetente háromszor- az injekciót Mr. Wright-nak, és a halálos beteg 10 nap múlva saját kis repülőgépén távozott otthonába.

Mr. Wright két hónapon át teljesen tünetmentes volt, de ekkor a sajtó hírül adta, hogy a klinikai vizsgálatok szerint a Krebiozen hatástalan a rák gyógyításában. Mr. Wright súlyos depresszióba zuhant, és testében a daganatok szinte azonnal ismét kifejlődtek. Visszakerült a kórházba. Klopfert ekkor már a tudományos kíváncsiság is hajtotta, s azt mondta betegének, hogy a korábbi Krebiozen szállítmány a szállítás során hatóanyagában károsodott. De most már van egy új, kétszer hatékonyabb Krebiozen. A pár napi várakozás tovább fokozta Mr. Wright lelkesedését. Természetesen semmiféle új szállítmány nem volt, Klopfer ezúttal tiszta vizet adott be neki injekció formájában. Mint beszámolójában írta, a hatás hihetetlen volt. A daganatok még gyorsabban szívódtak fel, eltűnt a tüdővizenyő is, és Mr. Wright hamarosan ambuláns betegként kapta az injekciókat, s a kezelésekre repülőjével járt. Teljesen tünetmentessé vált. Ekkor azonban hivatalos szervek leállították a Krebiozen-kutatást, mert a szer hatástalanak bizonyult. A hír természetesen elterjedt, s néhány nap múlva Mr. Wright ismét visszakerült a kórházba és két nap múlva szédületes tempóban kiújult betegségében meg is halt.
Tanulság? A hit gyógyít? Igen. Kicsit tudományosabban: a pszichés jelenségek igen nagy hatással lehetnek az immunfunkciókra.


Pettingale és munkatársai mellrákkal műtött betegek 10 éves követéses vizsgálatában azt találták, hogy a műtét után reménytelenséget mutatók 90%, míg a "küzdők"-nek csak 30%-a halt meg.


Szoros kapcsolatot találtak a megözvegyülés és a tumoros betegségek között. De aztán kiderült, hogy ez csak azokra az özvegyekre igaz, akik házastársuk halálátkövetően depresszióba esnek. A stresszre való fogékonyság a másik alapvető kérdés, ez erősen személyiségfüggő dolog, 

http://www.tenyek-tevhitek.hu/rak-es-lelek.htmJézus gyógyításai a betegek hite által


Jézus Csodát tesz, amit azonban nem a beteg hite hívott elő  

Jairus a zsinagóga vezetője Jézus lába elé borul, segítsen lányán, aki haldoklik. Jézus biztatja, de közben időt vesztenek, - mert a vérfolyós asszony megérinti -, és hírt kapnak, hogy a leány meghalt. A szobába érve kijelenti, nem halt meg csak alszik. Kinevették. De ő megfogta a lány kezét és hangosan felszólította: „Leány kelj fel!” Ekkor visszatért lélegzete és rögtön felkelt. A szülőknek pedig megparancsolta, ne szóljanak senkinek.

Mire odaértek Lázár már négy napja halott volt. Jézus nyugtatta Lázár testvérét Mártát: „Feltámad testvéred.” Márta ezt az utolsó időkre értette. Jézus így válaszolt mielőtt imádkozott Istenhez, és a sírkő elhengerítésre szólított fel: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre.(...)”

Az ima után hangosan beszólt: „Lázár jöjj ki!” És a halott bepólyázva kijött. Sok vigasztalásra összegyűlt zsidó látta, és hittek benne. De némelyek elmentek a farizeusokhoz hírt vinni. Erre mondta Kaifás, a főpap: „...jobb ha egy ember hal meg a népért, mintsem az egész nép elpusztuljon”. Ettől a csodatételtől kezdve döntötték el, hogy megölik.

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus_csod%C3%A1inak_list%C3%A1ja


Lázár effektus

Az agyi áttétekkel rendelkező tüdőrákos nőbeteg története is azt példázza, hogy, a betegek néha még akkor is sikeresen kezelhetők, ha már végstádiumban vannak. Míg a hölgy korábban már kómás állapotban volt, a kezelést követően egyszerűen felöltözött és hazament a kórházból. "Ezt a jelenséget azóta Lázár-effektusként is emlegetik a szakirodalomban (J Clin Oncol. 2009 Mar 20;27(9):1350-4.), hiszen annyira hirtelen következik be a javulás. Betegünk például Rómába, egy zarándokútra is elutazott, és a hétköznapokban is teljes értékű életet tudott élni" - emlékezik vissza Dr. Peták István.

Dr. Peták István, tudományos igazgató, Oncompass Medicine

http://molekularis-diagnosztika.hu/media/inforadio-dr-petak-istvan-tudomanyos-igazgato-oncompass-medicine


A HIT gyógyító  ereje

A hit gyógyító erejére  ma is ugyanolyan szükség van, mint kétezer évvel ezelőtt.  Az elmechanizálódott orvoslás keretei között a betegben a hit felelevenítése útján a gyógyulás esélyei nagy mértékben javulnak. A hit ingyen van, csak gondolni kell rá , foglalkozni kell vele. Nem csak a beteg hite fontos, de az orvosé is.  Minél nagyobb az orvos hite, annál nagyobb lesz a betegé is és ezek kölcsönösen erősítik egymást.

A hit az egész életünket átszövi a gyógyítás sem mondhat le róla  Csak a kezdet nehéz, gyakorolni kell és hatásai előbb-utóbb jelentkeznek.


A beteg és orvosának   hit alapú együttműködése

Mérő L.: A hit gyógyító ereje


Placebóba vetett hit, mint a gyógyulás eszközeA környezet hatása fontos, és meghatározza, hogy ki miben hisz. Ugyanakkor az, hogy valaki kétkedő vagy hívő, valószínűleg genetikailag adott.

Prof. Dr Csaba György A hit gyógyító ereje

http://www.lelkititkaink.hu/hit_gyogyito_ereje.htm


Csoda és a spontán gyógyulás közötti különbség

A 60 éves Peter Crane-t krónikus limfoid leukémiával diagnosztizálták (CLL), mely ennek a betegségnek a leggyakoribb formája. Közölték vele, hogy ez a betegség nem gyógyítható, Mr. Crane nem kezdte el a kezelést, a rák időközben eltűnt. Vérvizsgálatok kimutatták, hogy a teste teljesen mentes a ráktól és spontán meggyógyult. A spontán gyógyulás nagyon ritka, de megtörténhet. Mr. Crane fittnek és egészségesnek érzi magát.
Mire az immunrendszer észreveszi a 
tumorokat, addigra legtöbbször már késő. Csak néhány esetben lép fel az immunrendszer időben és akkor részben vagy teljesen elpusztítja a tumort. Hogy egyes betegeknél miért tudja ezt megcsinálni az immunrendszer, másoknál meg miért nem, azt nem tudni. Mr. Crane példája mutatja, hogy a szervezet képes még ilyenkor is spontán is a rejtett tartalékokat mozgósítani

https://drtihanyi.hu/rak-ellen/rakos-beteg-spontan-gyogyulasa


Spontán gyógyulás meghatározása

A csodára jellemző hogy hirtelen, szinte egyik percről a másikra bekövetkezik a gyógyulás, ami kizárt a spontán gyógyulás esetében A csoda a spontán gyógyulástól már itt is markánsan elkülöníthető.

Lourdes-ben az első valódi csodaként  Bernadette-ék szomszédságában lakó  gyermek, aki születésétől fogva gyakran görcsölt, huzamosabb ideig béna volt, az orvosi vizsgálatok pedig  a kialakult állapot hátterében gyermekbénulást, régebben lezajlott agyhártya gyulladást sejtettek a lourdesi forrás vizébe mártva  egyik napról a másikra meggyógyult.

A hit felkeltésére óriási hatással vannak a csodák, azok látványa. Nehéz elképzelni, hogy Lourdesban vagy másutt csodás gyógyulás tanújaként hitetlen maradjon valaki. A hitnek függetlennek kell lennie minden külső feltételtől, autonóm, önálló belső indítékaiból kell kifejlődnie és megerősödnie.

A józan ész szerint nincs magyarázat arra, hogy számos, egymástól teljesen eltérő patofiziológiai alapon kialakuló betegség  spontán gyógyulásának  a feltételei meglennének

A hivatalos orvoslás becslése szerint rákos megbetegedéseknél a spontán gyógyulás előfordulásának valószínűsége 1:60.000-80.000 arányú. Egyes természetgyógyászok személyes tapasztalatai azonban ennél jóval nagyobb gyakoriságot mutatnak, akár 1:600-hoz arányt is. 

A „spontán” gyógyulás nem túl szerencsés elnevezés, mert azt sugallja, hogy a felépülés egyik pillanatról a másikra, bármiféle külső beavatkozás vagy az illető saját közreműködése nélkül játszódott le. Ez a nézőpont azonban a potenciális gyógyulási folyamat szempontjából nem helyes.

A tudomány mind a mai napig alig kutatta szisztematikusan a spontán gyógyulás jelenségét. Két amerikai kutató, Brendan ORegan és Caryle Hirschberg (1993) állított össze egy bibliográfiát 20 országból származó 1051 esetről, amely váratlan felépüléseket egyértelműen leírtak az irodalomban.

A spontán gyógyulások ugyanis valódi, megfogható csodák. Ám ahogyan Szent Ágoston fogalmazott: „A csoda nem a természet ellenében történik meg, hanem annak ellenében, amit mi ismerünk a természetből.”

http://tgy-magazin.hu/betegsegek-a-tol-z-ig/spontan-gyogyulas-csoda-vagy-realitas


A tudomány mára egyértelműen igazolta az összefüggést érzelmeink, gondolataink és immunrendszerünk működése között. Ebből a szempontból nézve adódnak bizonyos következtetések, amelyek rámutathatnak a spontán gyógyulás mechanizmusaira, ám tudományosan mégsem lehet megmagyarázni ezt a jelenséget. Az ilyen folyamatok megértéséhez arra van szükség, hogy a hagyományos orvoslás nyisson a szellemi-spirituális dimenziók felé. Mivel a spontán gyógyulások útmutató modellként szolgálhatnak a rákos megbetegedések megelőzéséhez és gyógyításához, nagyon fontos lenne ezt a jelenséget annál lényegesen intenzívebben kutatni és dokumentálni, ahogyan ezt eddig az orvostudomány tette.


Danila 1989 májusában Lourdes-ba zarándokolt, és megmártózott a kegyhely medencéiben. Amikor kijött a vízből, teljesen egészségesnek érezte magát. Ezt jelezte is a lourdes-i orvosi irodánál, melynek szakemberei öt (1989-ben, 1992-ben, 1994-ben, 1997-ben és 2010-ben lefolytatott) értekezletet követően a gyógyulás tényét egyöntetűen megállapították:

A Lourdes-i Nemzetközi Orvosi Bizottság (Office of Medical Observations Sanctuary of Lourdes). 2011. november 19-én Párizsban megtartott ülésén kimondta, hogy az asszony „gyógyulása a tudomány mai állása szerint orvosilag nem magyarázható”. 

La Croix/Magyar Kurír2013. július 22

http://www.magyarkurir.hu/hirek/elismertek-69-csodas-gyogyulast-lourdes-banA tudomány eddig 6000 olyan gyógyulásos esetet ismer, amire nincsen magyarázat.

1947-ben még egy orvosi intézményt hoztak létre Lourdesban, ahol 30 felerészben hívő és ateista orvos  tevékenykedik, különböző nemzeteket képviselve. Évente egyszer Párizsban gyűlnek össze, ahol az orvosi világ képviselői előtt  ismertetik azokat az eseteket, amelyeket valóban csodának lehet tekinteni 

Kérdések vetődnek fel

http://rejtelyekszigete.com/lourdes-es-a-csodalatos-gyogyulasok/HIT és a tudomány

Amikor a tudomány határaihoz érünk, a hit még mindig segíthet. Talán valamikor majd sikerül a tudomány segítségével megérteni a hit hatásmechanizmusait, és felhasználni ezeket is a gyógyítás folyamatában, de amíg nem ez a helyzet, addig sem indokolt a hit önálló gyógyító erejét figyelmen kívül hagyni. A tudomány lényegéhez tartozik, hogy nemcsak az eredményeinek van tudatában, hanem pillanatnyi ismereteinek korlátait is felismeri. Csak az ebből logikusan következő szerénységet felejtjük gyakran el.

Magyarázat

Elisabeth Fischer Targ  (August 4, 1961 - July 18, 2002) was an American psychiatrist specializing in psychic phenomena and the role of spirituality in health and healing. Targ produced a series of papers investigating the effects of prayer on AIDS patientsA gyógyítóknak mind volt már tapasztalata reménytelennek mondott esetekben is, és mindnyájan hittek abban, hogy amit tesznek az használni fog

A paciensek mindnyájan HIV vírussal fertőzött személyek voltak, akikről az akkori hagyományos orvoslás már szinte lemondott. A kísérletet úgynevezett kettős vakteszt útján végezték. A 20 főből álló páciensek mindegyike megkapta a hagyományos kezelést, és két csoportra osztották őket, csak az egyik csoporton végeztek távgyógyítást. Sem az orvosok, sem a páciensek nem tudták, ki részesül ebben a speciális kezelésben, csak a gyógyítók.

A gyógyítókat arra kérték, hogy heti hat napban naponta egy órán át koncentráljanak a páciens egészségére. A 10 hetes kutatás ideje alatt a kezelt csoport tagjait sorban mindegyik gyógyító kezelte. A tudós szkepticizmusa a kísérlet végére oldódni látszott, hiszen azt tapasztalta, hogy a távgyógyítással kezelt végső stádiumú AIDS-es betegek állapota javulni kezd, miközben a kontrollcsoport tagjainak 40%-a meghalt. A kutatás végén egy szakértői csoport is megállapította, hogy a kezelés használt.

Elisabeth Targ később még többször megismételte kísérletét, amelyek hasonló eredménnyel jártak

A kísérletekből kiderült, hogy a szándék önmagában is gyógyít, de a gyógyítás ugyanakkor kollektív erő is, ehhez a kollektív erőhöz pedig mi magunk is bármikor hozzákapcsolódhatunk.

Szerző: Ábrahám- Dr Hörömpő Andrea Lélekmozaikok

Forrás: Lynne McTaggart Az Energiamező, 10. fejezet

http://lelekmozaikok.cafeblog.hu/2014/09/04/a-szandek-es-hit-gyogyito-ereje/

A tudás a hitet befolyásolja: csökkentheti is, növelheti is attól függően, hogy a hit mire irányul.  A tudás gyarapszik és lehet, hogy amiben eddig hittünk már nem igaz. Így tűnnek el a mesevilág alakjai a törpék, a sárkányok. A primitív társadalmak tagjai is elődeiktől tanulták meg, hogy miben higgyenek Hasonlóképen  a mai emberek is  elődeiktől, intézmények képviselőitől tanulják meg, hogy mit higgyenek, hogy mit tartsanak helyesnek.

Werner Heisenberg azt írja: „Hinni nem annyit jelent, hogy ezt vagy azt igaznak tartom, hanem  mindig azt jelenti, hogy hitem szerint döntök, erre alapozom egész életemet” A hit és az értelem  szinergista módon  támogathatják  egymást  Az értelem erősíti a hitet , a hit erősíti az értelmet. A hit által közelebb jutunk saját énünkhöz ezzel az önismeret, önbizalom erői nőnek, de ugyanakkor a hit az intellektuális teljesítményünket is növeli

Megjegyzés

Werner Karl Heisenberg

 (Würzburg1901 München1976.) Nobel-díjas német fizikus, a kvantummechanika egyik alapítójaTheta healing

Sokféle hír és cikk jelenik meg a médiákban, zavarba ejtő érzelmekkel és indulatokkal arról, hogy hihetünk-e a saját gyógyító képességünkben, öngyógyulásunkban, van-e lehetőségünk meggyógyulni, vagy csak azt tehetjük, hogy elfogadjuk a nálunk hivatalos tudományos orvosi álláspontokat, véleményeket és kijelentéseket a saját állapotunkat illetően.

 

Vianna Stibal, aki e módszert kidolgozta, a  saját betegségén keresztül tanulta meg a feltétel nélküli szeretet frekvenciáján keresztüli kvantum gyógyulást, gyógyítást. Ma a világ minden táján Japántól Mexikóig, Svájctól Dubaiig, Horvátországtól Hawaiig ezreknek tanítja megtapasztalni és használni ezeket a tudományos kutatások által is alátámasztott módszereket.

A gyógyulásokról hatalmas mennyiségű esetleírást találhatunk a honlapján.

ThetaHealing - Átdolgozott kiadás - Egy kivételes energiagyógyászati módszer bemutatása

Vianna Stibal

(http://www.thetahealing.com/about-thetahealing/thetahealing-testimonials.html)


A környezet befolyásolja a sejtek működését. A központi dogma a genetikában az volt, (Francis Crick által), hogy az információ a DNS-ből indul ki és az RNS-en át jut el a fehérjékig. Így ez a kijelentés azt mondja, hogy a gének határozzák meg, hogy mi történik a testünkben.

A DNS azonban reagál a gondolatokra, érzésekre és aszerint működik.  A negatív gondolatok, érzések megbetegítenek és meg is halhatunk a hitrendszereink miatt.

Az emberi gondolatok közel 70 %-a negatív és ezzel betegítjük meg magunkat, így okozunk szenvedést életünkben.

A pozitív gondolatok önmagukban még kevesek, mert nem biztos, hogy megvalósulnak, ugyanis  a tudatos tudat helyett 95%-ban a tudatalatti irányítja a biológiai működésünket.


Az azonnali és spontán gyógyulás biokémia hátterének kutatása is elkezdődött.

Ezeken a tapasztalatokon alapszik a ThetaHealing® módszer.

Vianna (foto)  a ThetaHealing módszer megalkotója. 1995-ben meggyógyította magát a rákból. Ez ösztönözte arra, hogy kidolgozza a technikát, és segítségével másokat is meggyógyítson a Teremtő által. Isten üzenetét közvetíti felénk, arról, hogy testünk öngyógyító, ezért áldjuk, és bátorítsuk. Sok ezer betegen segített, volt köztük daganatos megbetegedésben, AIDS-ben, Hepatitis C-ben szenvedő. Aki nem gyógyult meg, arról kiderült, hogy olyan hitrendszerrel bír, miszerint betegnek kell lennie. Vianna a Teremtő segítségével kidolgozta a négyszintű hitmunkát, amivel a káros hitrendszerek elengedhetőek, és helyettesíthetőek segítő gondolatokkal.

http://tuzpillango.hu/theta-healing/vianna-stibal


Gregg Braden világhírű kutató szerint a kritikus tömeget már elértük, akik a negatív tudatállapotok, a gyűlölet, féltékenység, versengés, gőgös lenézés, arrogancia helyett a felelősségvállalásban és öngyógyításban kötelezték el magukat.


A ThetaHealing egy olyan kvantum szemléletű gyógyító módszer, amellyel meg tudod változtatni az életed minden részét és meg tudod gyógyítani a saját és mások testi problémáit. A módszer egyszerűen megtanulható, összhangban áll a haladó tudományos szemlélettel, a kvantum mechanikai és az epigenetikai tapasztalatokkal.

http://thetaterapia.hu/thetahealing-modszer-ahol-a-tudomany-es-a-hit-osszetalalkozik-es-csodat-teremt


Gregg Braden gyógyító egy kínai gyógymódot mutat be hallgatóságának, amelyben bebizonyítják, hogyan múlik el a rák 3 perc alatt. A képernyő jobb oldalán látható a daganat gyógyulási folyamata, baloldalon pedig az eredeti állapot.

A felvétel ultrahanggal készült. Láthatjuk, amint a daganat kezd eltűnni, miközben Gregg azt a szót énekli, amely megerősíti, hogy a gyógyulás már bekövetkezett, vagyis a test és a lélek is egészséges állapotban van. A szó: gyógyult. Kijelentő módban, semmilyen kétely nem társul hozzá, nincs benne feltételezés.

A beteg a gyógyító segítségével kijelenti, hogy meggyógyult, és valóban meg is gyógyul. Gregg Braden szerint a gondolat erejével teljesen meggyógyulhatunk, az történik velünk, amit akarunk, amiben hiszünk. Egyedül is képes rá az ember, de sokkal hatékonyabb, ha áll mellette egy támogató személy, jelen esetben Gregg, aki hisz benne.

A gondolat teremtő erejének felhasználásával a rákos betegség már 180 formáját gyógyították meg.

http://twice.hu/eletmod/3-perc-alatt-gyogyult-meg-rakbolÉletünket a hitünk, hiedelmünk szerint éljük

A tudósok az anyag legkisebb részecskéit keresik, amit soha nem találnak meg  Mindennap keresünk valami rendellenességet például a testünkön is. Az új szemlélet szerint az erő az,  ami megváltoztatja a testünket és a világunk és a hitünk szerint alakul  Úgy éljük az életünket, ahogy hisszük azt.  Az életünket a hiedelmünk alapján éljük. A hiedelmünk abból származik, hogy mit mondanak az emberek, a történelem, a tudomány, a kultúra, családunk a barátaink.   De mi van akkor, ha tévednek Mit jelent ez számunkra?


A HIT-ről

Vallásos értelemben a hit fogalma alatt a hitnek azt a jelentését, formáját értjük, amikor valaki egy vallás tanítását igaznak fogadja el.

A bibliai értelemben vett hit alapját egy erős meggyőződés képezi, nem pedig egy bizonytalan "elhivés". Ez közelebbről véve a feltétlen nélküli bizalmat jelenti a Teremtő hatalmában és erkölcsi jellemében - igazságosságában és irgalmasságában.

A hit egyáltalán nem valamiféle megátalkodott ragaszkodás egyértelműen hamis dolgokhoz: a legtöbb ember megalapozottnak érzi sok hitét, meggyőződését, olyan esetekben is, amikor a szigorú bizonyítás valójában nem történik meg, 

Hihet valaki egy tekintély bizonyos állításainak. Például egy tudósnak, vagy más szakembernek, aki a szakterületéről nyilatkozik, de akár egy egyházi személynek vagy spirituális vezetőnek is

A természettudósok hipotézisei (sejtései) valamely természeti jelenséggel kapcsolatban szintén a hit egy fajtáját képezik, hiszen a hipotézis éppenséggel a tudományos módszerekkel megközelíthető, de az adott pillanatban igazolatlan elméletek neve

hiedelmek  tágabb értelemben szélesebb közösség által osztott, de sok esetben megalapozatlanul terjedő, sőt tévesnek bizonyuló hitek.

A modern episztemológia a hitet a tudás alapfeltételének tartja. Ha például egy P.-vel jelzett    kijelentés tudásnak minősül X. szubjektum számára, akkor ennek feltétele, hogy X higgyen P-ben. A kortárs episztemológiák nagyon különféleképpen definiálják a tudást, de legtöbbjük egyetért abban, hogy az episztemológia egyik fő feladata meghatározni azon feltételeket, melyek teljesülése esetén egy hit tudásnak minősül.[22]

Margitay Tihamér: Quine, megismerés, és kognitív szabadság. In: Forrai-Margitay: Tudomány és történet. Typotex, Bp


Magyarázat Episztemológia

Ismeretelmélet: a megismerés módszereivel foglalkozó tudomány


A HIT közelítése más aspektusból

Mi a hit? A gondolat és az érzelem (emoció) házassága Ha a gondolat és az érzelem összekapcsolódik, akkor jelenik meg az érzés. Önmagában az érzelem és a gondolat semleges, viszont a kettő együtt már kiadja az érzést. Az emóció: a szeretet és a félelem.  A gondolat a felső csakrákban található. Itt képzeljük el a kvantum lehetőséget. Az érzelem az alsó csakrákban van. A gondolatnak életet adunk 

Az érzés a gondolat és érzelem egyesülése. Az érzés a szívben és nem az elmében létezik. Az érzés: fájdalom, gyűlölet, szánalom, szomorúság 

Az érzés  és a hit össze van kötve  A hit a kvantum lehetőségeket vagyis, amit mi elképzelünk  lefordítja a valóságba.  A kvantum lehetőségek pedig hullám formában léteznek 

Az atom ugyanis nem részecske, hanem hullám  A kvantum az atom energia hullámaiból áll  Ha meg akarsz változtatni egy atomot, akkor meg kell változtatni azt az energiát, amiben az atom él. Einstein azt mondta, hogy a mezőn, elektromágneses mezőt kell érteni, ami mindent összekapcsol és ami meghatározza, hogy az atom hogyan viselkedjen. Ha megváltoztatjuk ezt a mezőt, akkor az atom is megváltozik.  

Egy hólyagrák beteg asszony  gyógyulásáról készült videót érdemes megnézni, hiszen bizonyítékot kaphatunk eddigi kérdéseinkre, hitetlenkedéseinkre: a rák gyógyítható!

http://indavideo.hu/video/Gregg_Braden-Isteni_Matrix_1resz


Hitgyógyítók,  faith healers

1./ A fülöp-szigeti hitgyógyítók tevékenységének vizsgálatára 1992-ben egy magyar expedíció vállalkozott, amelynek tagja volt Jakab István,  Dr. Egely György mérnök, fizikus,  a TV munkatársa Kiss Zsolt szerkesztő-rendező és Dr Miriszlai Ernő orvosprofesszor Megfigyeléseikről beszámolt a magyar rádió, TV és több naplap: Pesti Hírlap 1991 máj. 8., Európa 1992 márc. 26., Népszava 1992. ápr. 23., Nők Lapja 1992. márc. 21., Kurir 1992. ápr. 20., Esti Hírlap, Mai Nap.

A világon elsőként ezek a vizsgálatok világították meg a Fülöp-szigeteken „pszichosebészet” cím alatt folytatott tevékenységek hátterét. A  pszicho-sebészet nem csak a józan orvosi, de a józan emberi megítélés alapján is merő képtelenségnek tűnik

Carayon mondja, hogy „ ha behatolás nélkül is  ugyanazt a hatást lehet elérni, akkor miért van szükség vérzéssel járó behatolásra másoknál?” A gyógyító hatás a HIT terméke, amelynek a segítségével a test  maga bontja le a daganatot  és távolítja el a szervezetből a káros anyagokat.

Egyébként Carayon Magyarországon is működött. Az eljárás a betegben a hitét elmélyíti abban, hogy a szervezetéből eltávolították a betegséget és lelkét a „most már meggyógyulok, egészséges leszek” irányába lendíti  Az eljárással  a beteg talán képes megtenni az első lépést  hogy beinduljon a gyógyulás A cél az, hogy a beteg érzelmi és lelki problémái  megoldódjanak. Ezt a nézetet osztja egyébként Alex Orbito is (foto).

Alex Orbito: I have treated one million people  Interview with the famous Philippine healer for whom Magazine 8 is making a film

http://www.magazine-8.com/topics/people/2413-alex-orbito-i-have-treated-one-million-people.html


A study of the German physician Sigrid Soetemann provides details regarding the effectiveness of this treatment over time. Sigrid has interviewed 1 200 patients of Alex Orbito. 216 of them have failed to complete all documents and consequently have been excluded from the study group. The remaining 984 people respond in the following manner:  

· 2.4 % have been immediately or spontaneously healed
· 12.2 % feel an improvement within a fortnight
· 36.6 % report an improvement during the first month of the treatment
· 36.6 % have improvement from the 3rd to the 6th month
· 12.2 % have not improved their condition.  


„Magyarországra a francia orvos Dr Michel Carayon hozta be a 90-es években. Ezt a módszert adta át részemre a Budapesten dolgozó Kiss Ferenc pszi-sebész A módszert kétféleképpen használják a Fülöp-szigeteken. Vér nélküli és véres formában.

Én a vér nélküli módszert használom a kezelések során, amelynél az eltávozó, betegséget okozó káros energia nem válik fizikailag láthatóvá.

Előnyei a másik módszerrel szemben: a teljes testben hat és emiatt daganatos betegségnél meggátolja az áttétképződést. A daganatot egy energia burokba zárja és kioltja a benne lévő káros energiákat.”  http://www.xn--gygytkezek-n8a3ee.hu/energia.html


Hatékony módszer az SM-nél, parkinson kórnál, pánikbetegségnél, daganatos betegségeknél , cisztás, miómás és autoimmun betegségeknél.

Kovács Zsolt 06/30-4030-390

Email cím:kzsolt727@gmail.com


 

 Dr. Michel Carayon, a Magyarországon is népszerű francia pszichológus, pszi-sebész saját tapasztalatait osztja meg velünk a szorongásról, depresszióról, az öngyilkossági kísérletről. Megjelent könyve (foto) .

 

 Az orvostudomány álláspontja egyértelmű: tudományosan csak az fogadható el, ami bebizonyosodott, ami a tudományos ismérvek alapján  kétséget kizáróan bizonyítható.

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Magyarországon is megjelent Charlotte Vincent „Gyógyulásom hihetetlen története a fülöpszigeti csoda közelről”  című könyve Eredeti cím: Sauvée à Manille par un chirurgien aux mains nues  Eredeti megjelenés éve1988

 Haas & Singer Könyvkiadó

 

 

 

 

2./  Egy manilai gyógyító  Antonio Cantara is járt Magyarországon és előadást tartott az orvoslásával kapcsolatos kérdésekről Azt mondja: „Az energiát a természettől kapjuk, rajtunk múlik, hogy használjuk” (Elixir, 1994. dec.)  


Befejező gondolatok

Az emberekben erősen él a hit, a bizalom, a remény és a csodavárás A szervi, organikus betegségek gyökere gyakran az egyensúlyvesztésben keresendő Ez a magyarázata annak, hogy a hitgyógyító képes a pszichében azokba a mélységekbe hatolni, ahol a bajok gyökerét lehet orvosolni, ahol a legnagyobb eredményt tudja elérni és a gyógyíthatatlannak tartott  eseteket  is képes megoldani. Gyakran az orvostudományban teljesen képzetlen, laikus gyógyító esetenként sokkal nagyobb érzékkel, de mindenképen nagyobb empátia készséggel kezeli a lelki egyensúlyukat vesztett emberek problémáit, mint a képzett, de  egyoldalú szomatikus orientáció szellemében nevelkedett és ilyen képességgel rendelkező orvosok  Ez a hitgyógyítók és a pszicho-sebészek titka

A betegnek olyan gyógyítóra van szüksége, aki képes felkelteni a gyógyulásba vetett hitét. A legnagyobb szükség ilyen esetben,  hogy legyen olyan eljárás, olyan személy, aki a hitet benned előidézi megerősíti. A paciens és a gyógyító így egymásra talál. Ebben az esetben is szóról szóra igaz: „A Te hited, meggyógyított téged”  -  ahogy Jézus mondta (Márk 5, 21-43) 


Kiegészítő olvasni való


1./ A HIT  teremtő ereje meggyógyít

Ingyenesen letölthető gyógyulást segítő és hitmegerősítő gondolatok és kinyilatkoztatások

http://jobbveledavilag.hu/ajandekcd?gclid=CJaisKi90M4CFcky0wodAFoPxg


2./ Csodák a gyakorlatban

Eredeti cím : Practical Miracles - Choices that heal and build resilence

Az NLP gyógyító ereje Könyv 2015

Története”  - A fülöpszigeti csoda közelről

Synergie Publishing

A gyógyulás a máshogyan gondolkodással kezdődik. Aki egyszer már megküzdött a saját kríziseivel, tudja, hogy valójában mi foglalkoztatja az embereket:
- Hogyan idézzek elő csodát, amikor szükségem van rá?
- Miért pont velem történik ez, és miért most?
- Hogyan vezethettek ide a gondolataim?
- Hogyan tudnám most azonnal megoldani ezt a problémát?
- Hogyan lehet elengedni és megbocsátani a megbocsáthatatlant?
- Hogyan tudnám kivédeni és megelőzni, hogy ez újra megtörténjen?

A „Csodák a gyakorlatban” c. könyvben olyan válaszokat ad a kérdésekre, amelyek eredményesen használhatók bárkinek az életében. A szerző Arielle elvezet saját, egyedi gyógyulásunk útjához, hogy szabad és teljes életet élhessünk.


3./ Ezen dokumentumban olvasható összeállítás Dr. Debreceni László Gyógyítás és Hit c. könyvében leírtak felhasználásával  készült


HISZEK

Hiszek, és hitem súlyos és kemény.

Nem tünde tan, nem pille vélemény.

Nincs benne így-úgy, bárcsak és talán:

Igen és nem, kereken, magyarán.

Semmi csűrés és semmi csavarás,

Ínyeskedés és köntörfalazás:

Hiszem és vallom, szeretem és élem,

Amit az Egyház hinni ád elébem.

Ebben a hitben élek és halok:

Katolikus vagyok.

                 Sík Sándor. Hiszek Vers részletMegjegyzés

Sík Sándor (foto)1889január 20.  1963szeptember 28.) piarista tanár, tartományfőnök, költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, cserkészvezető, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (194649), Kossuth-díjas (1948),