Tudományos hipotéziseken alapuló új VilágszemléletKvantum mező

Minden ősi hagyomány az Univerzumot egy Egységnek látta, ezzel szemben a nyugati gondolkodás alapja az elválasztottság. A testünk nem egy különálló gépezet. Nem lehet elválasztani a testet az érzelmektől és a gondolatoktól, a környezettől. Test, lélek és szellem egysége vagyunk. A fizikai testünket egy energiamező veszi körül, ez a morfogenetikus vagy testmező.. Ez az a mező, ahol minden megnyilvánulásunknak a lenyomata megtalálható. Mindennek, ami valaha velünk történt lenyomata van, minden fel van jegyezve ebbe a mezőbe és befolyásolja az életünket addig, míg ki nem tisztítjuk, meg nem oldjuk azokat. Az 1920-as évektől ez a morfogenetikus mező vált a fejlődést kutató biológia központi eszméjévé. Enélkül nem érthető az emberi fejlődés. Minden ember egy sejtből osztódik, de honnan tudják ezek a sejtek, hogy mivé váljanak? Ez a kérdéskör vezette a tudományt a mezőelméletekhez. Az emberi test is egy energiamező. A kvantumfizika szerint nem az anyag, hanem az intelligens energiamező az elsődleges.


A Dualizmus filozófiai elmélete tehát kimondja, hogy a test és az elme két különálló egység. Az emberi állapot két részből áll, testből és lélekből, szemben a Fizikalizmussal, amely azt mondja, hogy a tudat nem más, mint  az agy kémiájának eredménye.


László Ervin elmélete egy kísérlet arra, hogy egy nem helyhez köthető magyarázatot adjon a test-lélek kapcsolatára felhasználva a kvantummechanikát és a hullámfüggvényt.

Az angol elméleti fizikus Sir Roger Penrose együttműködve az amerikai aneszteziológussal, Stuart Hameroffal "Az elme árnyékai (Shadows of the Mind)" című könyvében egy hasonló elméletet mutatott be, szintén a kvantummechanikát felhasználva.

http://avilagtitkai.com/articles/view/a-kvantum-univerzum-es-a-lelek-kapcsolata


Több mint száz évvel ezelőtt ezt a következtetést vonták le. Modern tudomány végzett egy kísérletet. A Michelson/Morley kísérletnek köszönhetően azt hitték, hogy semmi nincs az üres helyeken.  Hogy minden függetlenül létezik minden mástól. Hogy ami az egyik helyen történik, nincs hatással arra, ami más helyen történik. Ezt hitték. Több mint 100 éve. a tudományt olyan hitre építettük, ami hibás.


1986-ban az amerikai légierő megismételte a Michelson/Morley kisérletet. . Publikálták az eredményt a tekintélyes „Nature" tudományos folyóiratban. 

Összefoglalva, a mező létezik, a mező ott van! 1986 augusztusában jelent meg a cikk a "Nature" folyóirat 322.számában.

A Michelson/Morley kísérlet célja az volt, hogy megmérjék a Földnek az éterhez, illetve az abszolút térhez viszonyított sebességét. A kísérlethez a Michelson által kifejlesztett Michelson-interferométert használták.

 

Azt mondták: a mező létezik!  És nem csak, hogy a mező létezik, megmérték pontosan úgy, ahogy Michelson és Morley megjósolta száz évvel korábban. Megvolt a megfelelő felszerelés hozzá. Miért nem tudunk mi minderről?  Minden jelentősebb újság címlapján kellene ezt látni!  A CNN legfrissebb hírei között kellett volna lennie, vagy a Sky News-on. Ez megváltoztat mindent a tudósok számára. Hiszen a tankönyvek mind azt mondják, hogy a mező nem létezik. Karriereket alapoztak arra, hogy a mező nincs ott. És most a mező ott van, létezik.

A tudósok pedig azt mondják: a mező ott van, de mit kezdjünk vele? Ez a mező annyira új, hogy újra felfedezték, mindenki más nevet ad neki. Különböző  neveket adnak ugyanannak a mezőnek.

A NASA épített egy szatellitet, amit kiküldtek az űrbe azért, hogy megmérje azokat a mezőket, amiket mi nem láthatunk a szemünkkel. Úgy hívják Chandra Obszervatórium. A Chandra visszaküldött információkat, amelynek alapján bizonyított, hogy nincs üres tér.


Kísérlet a mező létezésére

Több, mint 100 éven át azt hitték, hogy minden esemény elszigetelt és semmi köze nincs egymáshoz.  Ha a mező nem mozog, az nem jelenti azt, hogy a mező nem létezik.  Ez olyan mintha azt mondanánk, hogyha a szél nem fúj, a levegő nem mozog, akkor ott nincs levegő. 

1980-ban a Nature-ben ismertették az USA kísérletét, aminek eredménye szerint a mező létezik. Ezt nem hozták nyilvánosságra. Ma már több nevet is adtak a mezőnek pl: Kvantum hologram. A NASA űrhajókat küldött fel, hogy megmérje azt a mezőt, amit szemünkkel nem láthatunk.

Nincs üresség, hanem van egy energia mező, ami mindent összetart. A mi testünk és világunk ennek a mezőnek a megtestesítője

Azt gondoltuk, hogy a tudomány minden kérdésünkre választ ad és hogy az életünk egyedüli értelme a röghöz kötött önmegvalósítás. Csak hogy a Heisenberg-féle bizonytalansági reláció igazolja, hogy a tudományos megismerésünk objektivitása nem hiteles, hiszen nincs tiszta megfigyelés és még az atomfizikában sem kerülhetjük el, hogy önmagunkról ne nyilatkoznánk 


A szubatomi részecske helyének pontos mérése tehát határozatlanná teszi a részecske impulzusát, és viszont. A fizikai kémiai biológiai rendszerek viselkedését láthatatlan szervező (morfikus) mezők befolyásolják. Az olyan ismert erőterek mellett, mint a gravitációs vagy az elektromágneses mezők, világunkban úgynevezett morfikus mezők is léteznek: ezek a láthatatlanul szerveződő struktúrák időtől és tértől függetlenül alakképződési és magatartásmintákat adnak. 

Sheldrake, Rupert (2009). Morphic resonance: the nature of formative causation


Max Plank (foto)  azt mondta, hogy nincs olyan, hogy anyag.  Van egy erő, ami mindent összetart a testünkben és a világunkban  Az erő mögött létezik egy intelligens elme  Ez az elme minden anyag mátrixa.  A mátrixban (beágyazó szövedék) minden lehetőség benne van: a béke, ami már megtörtént, a beteg, aki már meggyógyult. A kvantum lehetőségekben már minden létezik. Az elménkkel belenyúlunk ezekbe a lehetőségekbe  Elképzeljük a békét, a tökéletes párkapcsolatunkat,  életünk bőségét stb.

Az érzés  és a hit össze van kötve  A hit a kvantum lehetőségeket vagyis, amit mi elképzelünk  lefordítja a valóságba.  A kvantum lehetőségek pedig hullám formában léteznek 

Az atom ugyanis nem részecske, hanem hullám  A kvantum az atom energia hullámaiból áll  Ha meg akarsz változtatni egy atomot, akkor meg kell változtatni azt az energiát, amiben az atom él. Einstein azt mondta, hogy a mezőn, elektromágneses mezőt kell érteni, ami mindent összekapcsol és ami meghatározza, hogy az atom hogyan viselkedjen. Ha megváltoztatjuk ezt a mezőt, akkor az atom is megváltozikEgyesített Mező-elmélet. szerint létezik egy mező, amely egységes, mindenütt jelen van, Dr. Hagelin elmondása szerint, innen származik minden fizikai létezés az univerzumban, továbbá mind az a rend, amelyet a világban tapasztalunk. Végső soron itt gyökerezik minden, amit külső érzékszerveinkkel felfogunk, egyetlen homogén mezőben.

Minden, ami az Univerzumban létezik, az élőlényekkel együtt rezgések, állóhullámok


Max Plank Nobel díjas német fizikus 1944-ben Firenzében „Az anyag lényege” c előadására, amelyben többek között azt mondta: „Mint egy olyasvalaki, aki egész életét a legtisztább tudománynak és az anyag vizsgálatának szentelte, ennyit mondhatok, az atomokkal kapcsolatos kutatásaim eredményeként: anyag önmagában nincsen! Minden, ami anyag, egyfajta erő által keletkezik és létezik. Fel kell, hogy tételezzük, emögött az erő mögött, egy tudatos és intelligens Elme létezését.


Ezt a mezőt sokan sok névvel illeték már: Kvantum Hologram, A Mező, A Mátrix, A Természet Elméje, Isten Elméje, Az Isteni Mátrix (a mátrix szó jelen esetben rendszert, rendet, illetve szervező erőt jelöl).Prof Dr Rupert Sheldrake morfogenetikus mező-elmélete


Tudományos  hipotézis

Egy olyan formába öntött feltételezés, ami kísérletes módszerekkel és adatgyűjtéssel igazolható vagy cáfolható.


Rupert Sheldrake, az ismert biológus, a „Hét kísérlet, amely megváltoztathatja a világot” című könyvében a hivatalos tudomány által hagyományosan figyelmen kívül hagyott és mellőzött kérdésekre keresi a választ. Honnan"tudja" házi kedvencünk, hogy mikor megyünk haza? Minek alapján képesek a galambok nagy távolságokból kiindulási helyükre visszatalálni? Valóban érzik-e az emberek az egykor amputált, elvesztett végtagjaik helyén a „fantomvégtagokat”, és tényleg képesek-e megmondani, hogy mikor figyelik őket hátulról?

Ruprt Sheldraker, a Royal Society (az angol Királyi Természettudományos Akadémia) korábbi kutatója és a Cambridge-i Egyetem biokémiai és sejtbiológiai tanszékének egykori igazgatója, számos könyv szerzője. Két jól ismert munkája The Rebith of Nature (A természet újjászületése) és a New Science of Life (A földi élet újfajta tudományos megközelítése) című kötet. Rupert Sheldrake Londonban él.


Az események helyszínét morfogenetikus mezőnek, az ismétlődő események jelenségét pedig morfogenetikus rezonanciának nevezi. (Azóta több kísérlet alátámasztotta ezt az elméletet.)

Vagyis, ha pl. egy faj egyede elsajátít egy új viselkedés mintát, ez megváltoztatja az adott faj mezejét, létrejön egy új minta. Ha e viselkedés sokszor ismétlődik, akkor morfikus rezonanciája kihathat az egész fajra, másutt is megjelenik ugyanaz a minta (ld. 100 majom vagy angliai cinegék).


 

Prof Dr Sheldrake a morfikus mezőkről szóló teóriájával a 70-es években egyértelműen harcot hirdetett a klasszikus természettudomány ellen. Meggyőződése szerint ugyanis az olyan ismert erőterek mellett, mint a gravitációs vagy az elektromágneses mezők, világunkban úgynevezett morfikus mezők is léteznek: ezek a láthatatlanul szerveződő struktúrák időtől és tértől függetlenül alakképződési és magatartásmintákat adnak. A morfikus mezők az élőlények és absztrakt létezők univerzális adatbázisának tekinthetők, míg szűkebb rétegük, a morfogenetikus mezők (morph = forma, genezis = teremtés, valaminek a létrejötte) csak az élő szervezetekre vonatkoznak, és a természet emlékezetét jelenítik meg.

Sheldrake szerint a morfogenetikus mező melyet László Ervin professzor úgynevezett pszi-mezőnek hív felelős a telepatikus jelenségekért, C.G.Jung és Dr.Roberto Assagioli ezt a mezőt, kollektív tudattalannak nevezi. Ez  a pszichológiában nem járatos ember számára is ismert fogalom, legalábbis hallott már róla.

http://lelekszinter.hu/a-morfogenetikus-mezorol


Kapcsolat a morfkus mezőn keresztül

A fajok és bizonyos csoportok tagjai az úgynevezett morfikus mezők révén kapcsolatban állnak egymással. Amikor a tagok eltávolodnak egymástól, a mező kitágul ugyan, de továbbra is összetartja az egyéneket. Ez a telepátia alapja. A morfikus mezők átterjednek téren és időn, s a cselekvésminták hologramszerűen képesek hatni a bárhol és bármely időben végbemenő eseményekre. Ennek egy példáját mutatja be Lyall Watson - Lifetide: The Biology of Consciousness (Életáradat: a tudat biológiája) című könyvében, amelyben leírja, a népszerűen csak "a századik majom elvének" nevezett elméletet.

A morfikus mezőelmélet vonatkozásában nagyon érdekes a rezonancia fogalma. Azon dolgok melyek rezgései hasonlók, egymással kölcsönhatásba léphetnek.

 

A Matrix-információs teret vizsgálva azonban az emberek egymásra hangolódásakor - a családtagok, vagy a szorosabb kötelékben élők között- információ megosztás történik.

 

A morfikus rezgés a hasonlóság elvén alapul az összes többi rezgésformához hasonlóan. Úgy gondolják a kutatók, hogy ez a rezgésfajta nemcsak térben, hanem időben is létezik és a természetben ez a memória alapja.


Hol tárolódnak az emlékek?

Arra a kérdésre, hogy hol tárolódnak az emlékek a válasz: mindenhol az, hogy a  Matrix-információs térben. A múlt szintén mindenütt jelen van és ki is csatolható.

 

Korábban azt feltételezték, hogy az emlékeket az agyban a megváltozott idegvégződések vagy szinapszisok, esetleg más egyebek tárolják. Azonban hiába kutatták hosszú időn át a biológusok a memória tárolásának lehetséges helyeit, mert még mindig ismeretlen számunkra, hol és hogyan tárolódnak az emlékek agyunkban.

 

Véleményem szerint az emlékek bizonyosan nem az agyban tárolódnak! Az agy inkább egy holografikus érzékelőhöz és kivetítőhöz hasonlítható, amely rá tud kapcsolódni a Matrix-információs térre, mint egy ”pendrive szerű” tároló egységre.

 

A halál beállta után az emlékek nem törlődnek. A halálközeli élmények kutatása során megállapították, hogy az érintettek tiszta gondolatokat, emlékeket és tudati állapotot élnek át, miközben agyuk egyáltalán nem működik. Ez arra utal, hogy a tudat a fizikai testen kívül és az agytól függetlenül is létezik. Halál beálltát követően egy bizonyos időn túl az agy bomlásnak indul..

http://www.matrixdrops.com/hu/hirek-matrix-drops/a-morfogenetikus-mezok-es-a-matrix-informacios-kvantummezok-letezesere-bizonyitek-a-ma


Morfogenetikus Mező

Minden létező beleértve az embereket is egy energetikai egység, vagyis energia mezővel .rendelkezik. A kvantummező elmélet szemszögéből nézve az anyag nem más, mint rezgés. Ez az elmélet testünket egy összetett hullámformaként írja le, amely számtalan kisebb hullámból vagy rezgésből adódik össze. Minden élőlényt összekötnek ezek a mezők és ezzel a kötelékkel magyarázható a telepátia jelensége is. A telepatikus képesség például, amikor megérezzük, ha valaki hátulról mereven néz bennünket (Rupert Sheldrake)


Rupert Sheldrake (foto) a Cambridge-i egyetemen kezdte kutatásait a morfogenetikus mezőkkel kapcsolatosan.. Rupert Sheldrake a "A new science of life" (Az élet új tudománya) című művében felveti, hogy valamennyi rendszert az energián és az ismert anyagi tényezőkön kívül láthatatlan szervezőerők is irányítanak.

Egyes tudósok szerint az emlékek bizonyosan nem az agyban tárolódnak! Az agy inkább egy holografikus érzékelőhöz és kivetítőhöz hasonlítható, amely rá tud kapcsolódni a Matrix-információs térre, mint egy ”pendrive szerű” tároló egységre.

 A morfikus mezők átterjednek téren és időn, s a cselekvésminták hologramszerűen képesek hatni a bárhol és bármely időben végbemenő eseményekre. Ennek egy példáját mutatja be Lyall Watson - Lifetide: The Biology of Consciousness (Életáradat: a tudat biológiája) című könyvében, amelyben leírja, a népszerűen csak "a századik majom elvének" nevezett elméletet. Watson látta, miután a majmok egy csoportja megtanult egy bizonyos viselkedést, a más szigeten élő majmok újszerű módon szintén produkálták ugyanazt a viselkedést.

A halál beállta után az emlékek nem törlődnek. A halálközeli élmények kutatása során megállapították, hogy az érintettek tiszta gondolatokat, emlékeket és tudati állapotot élnek át, miközben agyuk egyáltalán nem működik. Ez arra utal, hogy a tudat a fizikai testen kívül és az agytól függetlenül is létezik. Halál beálltát követően egy bizonyos időn túl az agy bomlásnak indul. Az emlékek és az információk a halált követően továbbra is fennmaradnak.

http://www.matrixdrops.com/hu/hirek-matrix-drops/a-morfogenetikus-mezok-es-a-matrix-informacios-kvantummezok-letezesere-bizonyitek-a-m


Sheldrake a morfikus mezőkről szóló teóriájával a 70-es években egyértelműen harcot hirdetett a klasszikus természettudomány ellen. Meggyőződése szerint ugyanis az olyan ismert erőterek mellett, mint a gravitációs vagy az elektromágneses mezők, világunkban úgynevezett morfikus mezők is léteznek: ezek a láthatatlanul szerveződő struktúrák időtől és tértől függetlenül alakképződési és magatartásmintákat adnak

 Sheldrake professzort az is foglalkoztatta, hogyan válik az egyetlen kiinduló sejtből élőlény. Hogyan lehetséges, hogy ami egyetlen sejtből indul, abból a végén levél lesz, szár és virág? A tudomány minderre a sejtek örökítő anyagában, a DNS-ben találta meg a magyarázatot, mondván, a különböző fajok egyedfejlődésük során egyszerűen génjeik utasításait követik.

Sheldrake szerint azonban könnyen rájöhetünk, hogy ez a magyarázat nem kielégítő. „A test valamennyi sejtje ugyanazokat a géneket tartalmazza. A testünkben ugyanaz a genetikai program van jelen a szem, a máj és a kar sejtjeiben. Ugyanaz a lábunkban. Ám ha a sejtek programozása azonos, hogyan fejlődnek mégis annyira eltérően?” tette fel a kérdést leghíresebb, Az élet új tudománya címet viselő könyvében. És rögtön meg is adta a választ: az alapmintát a morfogenetikus mezők szolgáltatják, ezeknek az ereje irányítja úgy a növekedőben lévő szervezet fejlődését, hogy az fajának többi példányához váljon hasonlóvá. A DNS tehát nem a szerveződés forrása, hanem sokkal inkább csak egyfajta „vevőkészülék”, amely a mező utasításait fizikai formába önti.


Sheldrake teóriája szerint egy forma létezése önmagában megkönnyíti azt, hogy valahol másutt egy hasonló forma jöjjön létre, és minél gyakrabban fordul elő egy jelenség, annál valószínűbb, hogy újra megtörténjen.


A morfikus mező meglétére  néhány példa  prof Sheldrake kutatása alapján

Forrás: Rupert Sheldrake.org, H. P. Blavatsky: The Secret Doctrine I.-II.

http://mul.hu/magazin/464-rupert-sheldrake-a-morfogenetikus-mezo-letezik

Sheldrake 1998-ban a Journal of the Society for Psychical Research 62. számában publikált absztraktjában leírta Pamela Smart-tal folytatott vizsgálatát, aki miután észrevette, hogy kutyája mindig az ajtóban várja otthon a különböző időpontokban való megérkezése ellenére, 1994-1995 folyamán 96 alkalommal tesztelte kutyája viselkedését.

Az otthon maradt szülők felügyeletével végzett vizsgálat során megdöbbentő módon a 96 alkalomból 82-szer érezte meg a kutya, hogy gazdája mikor érkezik meg, váratlanul felpattant és jelezte, hogy jön a gazda. A további tesztelések folyamán egy távoli megfigyeléssel a következőre derült fény: a gazda messzebbre utazott, nála és az otthon maradt kutyánál is kamerát helyeztek el. Egy szabadon választott időpontban a gazda kijelentette, hogy most hazamegy. 11 másodperccel kijelentése után a kutya otthon az ajtóhoz rohant, hogy várja gazdáját. A morfikus rezonancia terén Sheldrake számos esetben szignifikáns összefüggést tudott felmutatni egészen távoli ember-ember és ember-állat közötti kapcsolatok terén és egészen megdöbbentő módon jelenleg már azt kutatja, hogyan lehetséges, hogy akár egy elektronikus hálózaton, mint az internet, vagy a telefon is képesek vagyunk egymásnak telepatikus módon 'üzeneteket' küldeni.


Telepátia

A katonai kutatások igen széles körben elemzik és alkalmazzák a telepátiát. Mindezek hadászati- és ipari titkokként kezelik. Úgy tűnik számukra egyszerűbb azt kommunikálni, hogy a paranormális jelenségek véletlen művei. Így nem kényszerülnek a kényes, elhallgatott kérdésekre további elterelő gyenge magyarázatokat adni.

 

A telepátia olyan általános képesség, amivel az állatok is rendelkeznek. Kutatások során nagy részében olyan kutyákkal és macskákkal foglalkoztak, melyek pontosan tudták, hogy gazdájuk mikor érkezik haza, valamint olyan macskákkal, melyek nem szerették az állatorvost és mindig eltűntek, ha gazdájuk állatorvoshoz akarta vinni őket.

Ha telefonhívási szándékunkat a hívandó fél a hívás előtt sokmérföldnyi távolságban megérzi, azt jelenti, hogy gondolataink és szándékaink nem korlátozódnak a koponyánk belsejére, hanem messze túlnyúlnak az agy határain. E szerint sokkal szorosabb kapcsolatban vagyunk más emberekkel és a környező világgal, mint ahogy sokan gondolnák.


A professzor a morfikus mező elméletét alátámasztandó -  párhuzamosan végzett kutatásai között szerepel nem csupán a telepátia, de például: a klinikai halál állapotából visszatérő betegeknél a már nem mérhető agyhullámok során tapasztalt jelenségek tudatosak és összefüggenek a morfogenetikus mezővel, továbbá, hogy a születés és a halál eseményei visszavezethetőek a morfikus mezőkre, vagy például, hogy szintén a morfikus mezők tulajdonságai azaz, hogy minden mindennel összefügg a tudat és az érzékek szintjén minden eddig paranormálisnak vélt jelenségre választ adhat.Minek alapján képesek a galambok nagy távolságokból kiindulási helyükre visszatalálni? Valóban érzik-e az emberek az egykor amputált, elveszett végtagjaik helyén a "fantomvégtagokat", és tényleg képesek-e megmondani, hogy mikor figyelik őket hátulról? A tudomány igaz szelleméhez hűen, Sheldrake olyan jelenségeket választ kutatásai témájául, amelyek vizsgálatát mások elhárítják maguktól, ellenben a szerző nem hagyja, hogy az intellektuális dogmatizmus eltántorítsa kutatási területeiről. 


A századik majom

1952-ben a Koshima japán szigeten végeztek kísérletet makákókkal természetes élőhelyükön. Homokos édesburgonyát adtak nekik, amit nem túl nagy örömmel, de elfogyasztottak. Egyik makákó rájött, hogy a homokot le lehet mosni, és így minden probléma nélkül élvezhető az étel. A tudás apránként elterjedt, főleg a fiatalabb egyedek között. Amikor azon egyedek száma, akik megmosták a burgonyát, elért egy kritikus értéket, a tudás sokkal gyorsabban kezdett terjedni, mint az logikusan következett volna, hirtelen szinte az egész makákó törzs rászokott a krumpli mosásra, sőt a szokás ekkor hirtelen megjelent a tengerentúl Takasakiyamaban is. Ezt a kritikus értéket hívják a Századik majomnak.


Rupert SHELDRAKE- magyar nyelven is megjelent könyve: Hét kísérlet, amely megváltoztathatja a világot Kiadó: Bioenergetic

Rupert's Reply for the Reality Club - 2005 
WHAT I BELIEVE IS TRUE EVEN THOUGH I CANNOT PROVE IT

Biologist, London; Author of The Presence of the Past

https://www.edge.org/q2005/q05_3.html


 

A tudomány igaz szelleméhez hűen, Sheldrake olyan jelenségeket választ kutatásai témájául, amelyek vizsgálatát mások elhárítják maguktól, ellenben a szerző nem hagyja, hogy az intellektuális dogmatizmus eltántorítsa kutatási területeiről.


Rupert Sheldrake's theory of morphic resonance challenges the fundamental assumptions of modern science. A world-famous biologist, Sheldrake proposes that all self-organizing systems, from crystals to human societies, inherit a collective memory that influences their form and behaviour

The Presence of the Past: Morphic Resonance and the Habits of Nature


A  mező határozza meg, hogy a részecske hogy viselkedik. Amit ma a tudomány tud, az az, hogy ha megváltoztatod az elektromos vagy mágneses mezőt, megváltozik az atom. A szív és az agy hozza létre a legerősebb elektromos és mágneses mezőt. A szívben ott, ahol az érzés van. A szív elektromos mezeje 100 -szor erősebb, mint az agyé. A szív mágneses mezeje 5000-szer erősebb mint az agyé. A szívünk hozza létre azokat a mezőket, amelyek megváltoztatják a testünket Mivel a kísérletben nem érzékelték, hogy a mező mozog, ez azonban nem jelenti azt, hogy a mező nincs ott.

A non-lokális tudatnak a megnyilvánulása a Kvantum Mező, ami a kvantumvákuumon, avagy a "nullponti mezőn" keresztül van hatással a fizikai valóságra. A világegyetemben minden Rezgés (energia) és Információ. A Kvantum Mező az elsődleges létező valóság, és ezért, mint információ mindenütt jelen van. Mi, mint tudattal rendelkező lények, ennek a valóságnak közvetlen részei vagyunk.


Dr. Hagelin (foto)  szerint ez egy aktív és intelligens mező, amely az emberhez hasonlóan, tudattal rendelkezik. Gregg Braden, fizikus, író és előadó néhány éve Milánóban tartott előadást, amelynek címe Az Isteni Mátrix nyelve volt.

Előadásában a fizikai világot egyenesen a Mező anyagi kivetülésének nevezte. Ez azt jelenti, hogy semmi sem létezhet az általunk felfogható világban, ami azelőtt nem létezett a Mezőben. Az Isteni Mátrix voltaképp magában hordozza valamennyi esemény lehetőségét, ezáltal pedig minden elképzelhető történés, a te életedben, vagy akár az enyémben, végbemegy, méghozzá egyszerre A Mező a végtelen és örök lehetőségek tárháza, ahol a világon minden egyszerre van jelen. A te gazdagságod és szegénységed, az én egészségem és betegségem, tökéletes párkapcsolatok és egész életen át tartó magányok, egyszóval minden.

A világot átfogó energiamezővel mindennap kommunikálunk.

Az elektromos eszközök képesek lesznek mérni a tudatosságot. Ennek a felfedezésnek alapján a Princetoni Egyetemen építettek 40 darab eszközt, amit a Föld egész területén helyeztek el, minden kontinensen. Ezáltal az eszközök mérni tudták az emberi tudatosság szintjét és az így nyert infókat az  eszközök egy a Princetoni Egyetemen lévő   központi számítógépbe küldték el.  Ilyenformán a tudósok láthatták a mérések közötti szintkülönbségeket az emberi tudatosságban az egész világon. Bármelyik pillanatban. 2001 szept. 10.-én már látták a másnap bekövetkező tragédiát

 Hogyan működik ez a mező?

 1. a mező holografikus.

 2. összefonódott, úgy néz ki,  mint a  rostok.

Az amerikai légierő lemásolta a Michelson/Morley kísérletet. Publikálták az eredményt a tekintélyes „Nature" tudományos folyóiratban Ezt találták: Megismételték a kísérletet


Megjegyzés

A MichelsonMorley-kísérletet 1887-ben végezte el Albert Michelson és Edward Morley a mai Case Western Reserve University-n. A kísérlet célja az volt, hogy megmérjék a Földnek az éterhez, illetve az abszolút térhez viszonyított sebességét. Morley nem volt elégedett a kísérlet eredményével, és folytatta a kutatást Dayton Millerrel, aki a pontosabb mérések érdekében az interferométer karjait növelte. A Mount Wilsonon felállított interferométer karjai egyenként 16 méter hosszúak voltak.


A kísérlethez a Michelson által kifejlesztett Michelson-interferométert használták. sokkal jobb felszereléssel, Összefoglalva, a mező létezik, a mező ott van! 1986 augusztusában jelent meg a cikk a "Nature" folyóirat 322.számában.

 

És nem csak, hogy a mező létezik, megmérték pontosan úgy, ahogy Michelson és Morley megjósolta száz évvel korábban. Megvolt a megfelelő felszerelés hozzá. Miért nem tudunk mi minderről?   Minden jelentősebb újság és magazin címlapján kellene ezt látni! A CNN legfrissebb hírei között kellett volna lennie. Vagy a Sky News-on. Ez megváltoztat mindent a tudósok számára. Hiszen a tankönyvek mind azt mondják, hogy a mező nem létezik. A tudósok pedig azt mondják: a mező ott van, de mit kezdjünk vele? Ez a mező annyira új, most hogy újra felfedezték. 

https://ar.scribd.com/doc/295244913/Gregg-Braden-Az-Isteni-Matrix-Nyelve


Referenciák

http://mul.hu/magazin/464-rupert-sheldrake-a-morfogenetikus-mezo-letezik

http://tudomany.blog.hu/2016/09/16/mindenki_irracionalis

http://www.ezotop.hu/vilagunk/item/1941-szinkronicitas

http://www.matrixdrops.com/hu/hirek-matrix-drops/a-morfogenetikus-mezok-es-a-matrix-informacios-kvantummezok-letezesere-bizonyitek

http://netchicken.hu/blog/item/a-morfikus-mezo-elmelete

http://rejtelyekszigete.com/morfogenetikus-mezo-termeszete

http://www.harmonet.hu/psziche/65532-hogyan-mukodik-a-morfogenetikus-mezo.html

http://boldognapot.hu/blog/rupert-sheldrake-amiben-hiszek-az-meg-akkor-is-igaz-hogyha-nem-tudom-bizonyitani/

https://ja.scribd.com/document/124137142/A-pszi-mez%C5%91-elmelete-es-osszefuggesei-a-parajelensegekkel

http://www.laszloerika.hu/hu/konzultacio/milyen-temak-merulhetnek-fel-egy-konzultacion-//morfogenetikus-mezo/

http://lelekszinter.hu/a-morfogenetikus-mezorol