Ahogy a tudósok a világot és benne az embert látják


„Sok van mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb” - Szophoklész - Antigoné


Világnézet, világkép

Gondolkodásunkat alapvetően világképünk irányítja. A világkép   világról szerzett tudásunk tömörített, áttekinthető és használható formában.  Az emberi életben világképünk alapján tájékozódunk, értékelünk és döntünk Egy világkép nem lehet csonka, hiányos.  Csak akkor nevezhető világképnek, ha valóban az egész világról ad képet A „csonka” itt azt jelenti, hogy vagy a véletlennel magyaráz, vagy tisztázatlanul hagyja a kérdést  Erre példa lehet P. W. Atkins „Teremtés” c könyve,  mert itt a véletlent hívja segítségül például  az Univerzum keletkezéséhez, az élet kialakulásához  A véletlenre támaszkodás  a kulcskérdésekben  a materializmus megalapozatlanságát jelzi. Itt kel felfigyelnünk arra, hogy a materializmus  végleges érvényűnek tekinti  saját  materialista alapfelvetését. Sajnos túllép  az egyébként tágas  illetékességi körén  (az anyagot vizsgáló tudományokon)  és egyetemes érvényre formál igényt

A tudomány  az emberiség szerepét és feladatát tekintve  elutasítja az elfogult gondolkodást, elutasítja a logika feladását különösen a világszemlélet legfontosabb kérdéseiben

Weinberg Nobel díjas fizikus szerint „nem létezik életerő” Itt is láthatjuk, hogy a mai tudományos világképben az életnek nem jut sem különleges, sem kevésbé különleges szerep.

A fizikai Nagy Egyesítésben a 4 alapvető fizikai kölcsönhatás (gravitáció, elektromágnesség, a magfizikában szerepet játszó  gyenge és erős kölcsönhatás) egyesítésében gondolkodik Ezek viszont egyike sem biológiai erő talán ezért mondják, hogy az  életerő nem létezik


Magyarországon a materializmus befolyása társadalmunk életére jelentéktelen volt egészen a 2. világháborút követő szovjet megszállásig. A magyarországi kultúra világraszóló eredményekkel járult hozzá az emberiség kultúrájához, amit magyar Nobel-díjasok egész serege is jelzett. A 42 éves szovjet megszállást követően azonban a materializmus idegen hatalmi erővel kialakított pozíciói nem gyengültek meg, a rendszerváltást nem követte világnézeti megújulás. A rendszerváltó párt nem tekintette fontosnak a világnézeti lezüllés állapotának megtisztítását, és így átadta a kezdeményezést a marxista, materialista köröknek. 1993-ban alkotmánybírósági határozat mondta ki az állami oktatás világnézeti semlegességét. Ez a felfogás jelent meg az 1993-as oktatási törvényben is. A világnézetileg el nem kötelezett oktatásból azonban tételesen csak annyit emeltek ki, hogy az iskola díszítése, az iskolai ünnepségek rendje nem utalhat semmiféle világnézetre


Világkép

A mai embernek emberképre, társadalomképre, világképre van szüksége Az emberkép és a társadalomkép alapja a világkép

Edward Shils amerikai szociológus szerint „egy társadalom ereje és stabilitása nagyrészt azon múlik, hogy a társadalom tagjai mennyire kötődnek ehhez a képhez és ezen a képen keresztül egymáshoz

Ez a kép magában foglalja  az élet végső értelmére illetve a világegyetem rendjére vonatkozó vélekedéseket is  Senki nem menekülhet meg annak a kényszerétől, hogy létezésének értelmét ne próbálja meg összefüggésbe hozni a társadalomnak a rendjével, amelyben él”

A világkép az élet végső kérdéseivel foglalkozik. Ezt azonban a materialista tudomány,  mint túlságosan ember közelit  elutasítja magától  A világképnek kell lennie az oktatás  és a nevelés alapjának

Werner Arber: A tudomány és a hit kiegészítik egymást
2012. 10. 15. 09:56  Magyar Kurír


Megjegyzés

Werner Arber svájci mikrobiológusés genetikus. 1978-ban Hamilton Smithszel és Daniel Nathansszal közösen elnyerte a fiziológiai Nobel-díjat a restrikciós endonukleázok felfedezéséért.

Molekuláris genetika professzorává nevezték ki Genfben, három évvel később pedig a Bázeli Egyetem tanára lett. 


Prof Dr Hámori József orvos, biológus akadémikus (foto): „Mi hordozza az emberi lelket ?”Az emberi lélek természettudományi szempontból nem lokalizálható, viszont lélek nélkül nincs élet. Ennek az értelmes felfogásában játszik döntő szerepet a vallás és a keresztyén hit. Csak a hit oldja meg ezt a kérdést, ehhez pedig egyfajta világkép, világnézet szükséges. 

 

A világnézet szerzett és/vagy öröklött?

A világnézetet nem magunk alakítjuk ki, hanem kapjuk:

 A család nevelő tevékenységében is lényegesen fontosabb szerepe van az érzelemnek az értelemnél, a példának az elméleti magyarázatoknál.

A világnézet kialakulásához szükség van a közösség egy (vagy több) tagjával való elmélyült barátságra, s közben a közösség egészének tanúságtételére

Általában kijelenthetjük, hogy többnyire


Csatlakozás valamely nézethez. „egyéni világnézet”

Az emberek egy része általában egy közismert elfogadott világnézethez csatlakozik, vagy néhány ilyenből rakja össze saját „egyéninek" tartott világnézetét, ehhez adva hozzá tapasztalatait, amivel rendelkezik.

Az „egyéni világnézet" megfogalmazásnál újabb filozófiai bukfencet találni. A világnézetet bár az egyén „birtokolja", az mégsem az egyén, hanem valamely közösség társas lelki viszonya. A világnézet - „társadalmi termék". A tudatosságot nélkülöző, „kölcsönfogalmakkal" operálók sokszor árulják el, hogy mások számára hordozott világnézeti emblémájuk épp ellenkezője a valóságosnak. Több „buzgó" keresztényről is kiderült már, hogy nem hiszi a feltámadást, és sok gyakorló ateista vallotta be, hogy bízik az isteni gondviselésben. Ha másként nem, hát úgy, ahogy a pesti vicc mondja:„A zuhanó repülőgépben nincsenek ateisták..."       Politikai irányultság

http://www.informed.hu/betegsegek/betegsegek_reszletesen/genetics/meglepo-orokseg-177661.html


A politikai nézetek erős genetikai gyökerekkel rendelkeznek. A politikai pártokkal való azonosulást viszont szinte kizárólag társadalmi hatások alakítják ki. Az alábbiakban arról tájékozódhatnak, hogy nem csak a gondolat, érzelem, az együttérzés a fizikai szervezetünk működésének terméke, hanem a politikai beállítottságunk a konzervatív, liberális eszmeiség is  az agy különböző részének terméke. A könyvben is megjelent ezen  gondolatok mellett a szerző azt állítja, hogy „mi emberek abban a hitben élünk, hogy képesek vagyunk  a különböző alternatívák között tudatosan választani, vagy másképpen fogalmazva: szabad akarattal rendelkezünk”  (….) A modern tudományos eredmények azt sugallják, hogy valóban robotszerű önigazoló  gépezetek vagyunk és a szabad döntési képességünk csupán illúzió”


A kedves Olvasóra bízom, hogy mit gondolnak erről. Az alábbiakban néhány vizsgálati eredményt ismertetek, amelyek a fentieket próbálják igazolni, íme:  
Megjegyzés

Promoter a DNS molekulának az a része, amelyhez az RNS-polimeráz kötődik elindítva az  átírást A transzkripció során a RNS-polimeráz a promoternek nevezett DNS-szakaszhoz kötődik és  haladva szétnyitják a DNS kettős spirált


Brit tudósok szerint nem csak a nevelés és az élettapasztalatok, hanem a veleszületett adottságok is meghatározhatják egy ember politikai nézeteit. Akinek nagyobb a félelem központja az agyában, hajlamos a konzervatív gondolkodásra


Megállapították, hogy akiknek nagyobb az amygdalájuk, az érzelmekért, különösen a félelemért és a szorongásért felelős agyterületük, általában konzervatívok.
Ezzel szemben a baloldali nézeteket vallóknak az az agyterülete volt nagyobb, amely a bátorsággal és az optimizmussal függ össze.


Egy ENSZ-tanulmány becslése szerint több mint négymilliárd ember - ez a bolygó lakosságának több mint fele alkalomszerűen vagy napi rendszerességgel fordul a végtelenhez imáiban. A Teremtővel folytatott párbeszéd tárgya persze nem csupán a világbéke, esetleg a szeretett hozzátartozó gyógyulása, hanem az imádkozó saját boldogulása is.

Minden ígéret, meghiúsult, amely azzal kecsegtette a világot, hogy ha megszabadítja az embert a hittől és az illúzióktól, akkor végre szemtől szembe láthatjuk a „tiszta valóságot” és benne magunkat, mint a világ urait (Scruton 1994)


Megjegyzés

Roger Vernon Scruton  angol konzervatív filozófus, esztéta.

Buckingham Egyetem Filozófia intézetének vendégtanára. Korábban a CambridgeChrist's College tanulmányi igazgatója.  1974-ben megalapítja a Conservative Philosophy Group-ot,

Geraint Rees professzor, a kutatás vezetője azt mondta: "Mindannyiunkat meglepett, hogy az agy egyik része alapján következtetni tudtunk a politikai nézetekre. Ez nagyon meglepő, mert azt sugallja, hogy a politikai nézetek részben kódolva vannak az agy struktúrájában.

"Mivel a vizsgált személyek mind felnőttek, az egyelőre nem egyértelmű, hogy az agy szerkezete veleszületett sajátosság és így a politikai nézet legalábbis részben veleszületett hajlam, vagy a kialakuló nézetrendszer hat vissza az agy fejlődésére és kialakuló szerkezetére. Az előbbit tartják valószínűnek

A brit kutatók eredménye alátámasztja kaliforniai tudósok korábbi eredményeit. Ők úgy találták, hogy azok, akik a dopamin hormon működését szabályozó DRD4 nevű gén egyik variánsával rendelkeznek, hajlamosabbak a liberális nézetekre

http://www.harmonet.hu/kutyu-es-tudomany/57777-az-agy-szerkezete-befolyasolja-a-politikai-nezeteket.htmlVilágnézet meghatározása

A világnézet olyan átfogó szemléletforma, amelyet az ember a lét és az élet legfőbb kérdéseiről, az

Olyan egyetemes érdeklődésű szemlélet kialakításáról van szó, amelyben helyet kap az élet egésze:


Ez a maghatározás a leginkább elfogadható, mert nem zár ki semmit, sőt tág kaput nyit Ezzel elejét veszi a kirekesztésnek, egyoldalúságnak.

A világnézetek  valamilyen központi eszméből kiindulva magyarázza a világot A vallás a világszemlélet megnyilvánulása.

A világnézet és az alapjául szolgáló világkép  a tudomány, a vallás és művészet valamint az erkölcs a nevelés alapja

Érzés és gondolat világunkat  ugyanúgy szem előtt kell tartanunk, mint az anyagi érdekeinket Ne felejtsük el, hogy gondolatainkat a számunkra fontos  létezők által kialakított  világnézetünk képes irányítani.


Mit tartunk a legfőbb értéknek?

Válasz: a legfőbb érték az élet. Vagyis az hogy élünk, vagyok, hogy létezem. Ennél nagyobb érték egészséges ember számára nincsen. Az ember minden testi és lelki problémája abból fakad, hogy kiszakadt a kozmikus harmóniából. Egy kutyának nincsen olyan élménye, hogy én a Csibész kutya, a Józsi bácsi kutyája. A kutya nem érzi, hogy egyedi vagyok és különbözök minden más kutyától Ilyen gondolatot csak ember él át.

A tárgyközpontú kultúra átszivárog az emberi viszonyokba is. Minden megvehetővé degradálódik Az érzelmi kapcsolatokban is a tárgyelvűség válik uralkodóvá. Nincs házasságkötés, mert akkor el kellene köteleződni, felelősséget vállalni. A konzumkultúra azt üzeni, hogy legyen „neked” (!) jó, mert megérdemled.

Carpe diem horátiusi üzenet a felelőtlenség szabadságát hirdeti, amire a média ráerősít. Ez az attitűd széttépi az igazán éltető, boldogsághozó emberi kötelékeket. Ebben a kultúrában növekszik a hajszoltság, nincs semmire idő, fokozódik az egészségromboló stresszeltség, csökken az érzelmi feltöltöttség lehetősége, szaporodnak a testi-lelki és kapcsolati zavarok, betegségek, a depresszió, a kilátástalanság és reménytelenség

Az emberi életnek nem az a legfontosabb része, hogy pénzt szerezzünk, vagy mások feletti uralmat gyakoroljunk, hanem egy magasabb "helyezés" elérése ebben az "életnek" nevezett szimulációban azzal, hogy ellenállunk a gonosznak, és terjesztjük a szeretetet, a tudatosságot és az igazságotMaterializmus

 

A materialisták figyelmébe ajánlható néhány alábbi meggondolás

Az élet lényege nem az anyag, hanem a szervezettség

Az abiogenezis egy olyan elmélet, ami az atomok, a molekulák térbeli rendjének létre jöttét magyarázza Csakhogy a materialista alapon álló abiogenezis hívei figyelmen kívül hagyják, hogy a sejt teljesen életképtelen, ha

Vagyis amíg a biológiai szervezettség nem alakul ki, azaz az egyes molekulák nem kapják meg a biológiai feladatukat, addig hiába állna össze egy molekula halmaz, amely megegyezik egy élő sejt összetételével, addig a biológiai molekulák nem tudják a feladataikat ellátni. Hogyan is tudná ellátni, ha

 

Mindenki tudja, hogy a sejtek funkcióinak ellátásához összetett, célszerű irányítás szükséges, ami nem oldható meg fizikai-kémiai úton. A fizikai testek, a kémiai molekulák nem dönthetnek viselkedésük felől Az élettelen anyag ugyanis nem tud a fehérjéknek biológiai funkciót adni. Az, ami biológiai funkciót adott a fehérjéknek nem lehetett fizikai minthogy ezzel nem rendelkezik, ezért csak biológiai lehetett .Egyes elmélet szerint a kvantum-vákuum mögött kozmikus életforma van (Grandpierre 2008 Cosmic Life Forms), ami mindenhol és mindig jelen van és ezért képes biztosítani a fizikai folyamatok biológiai irányba terelését A Nobel-díjas Christian de Duve nyomán ezt sokan „biológiai determinizmusnak” nevezik.

Az asztrobiológia tudományát 1996-ban a NASA hivatalosan is elismerte. Paul Davies szerint a klasszikus fizika törvényei nem az élet jelenségeire vonatkoznak. Az élet kialakításában az egész fizika és kémia törvényei csak mellékes szerepet játszanak.

Az élet titka nem a kémia bázisaiban rejlik, hanem azokban a logikai és információs szabályokban, amelyeket a működéséhez felhasznál. A fizika nem haladhat az élet kifejlődésének irányába, hiszen a kötelező haladási irányuk a legegyszerűbb állapot, a rendezetlenség növekedésének iránya (entrópia)

Davies P C W 2003 How bio-friendly is the universe Int.J.Astrobiol. 2: 115.

Duve C 1996 Vital Dust: Life as a Cosmic Imperative New York: Basic Books

Megjegyzés
Az entrópia egy termodinamikai állapotfüggvény. Az entrópia maga a rendezetlenség MÉRTÉKE. Energia befektetésével lejátszathatók olyan folyamatok, amely során a rendezetlenség mértéke (entrópia) csökken.

Ezek után nézzük meg a materialista világnézetet, mint korunk egyik legelterjedtebb nézetét

 

Nincs rész egész nélkül. Rész és egész egymásra utaltak. Emiatt nincs egészséges tudomány materializmus nélkül, mert a részletkérdésekben a materializmus eredményei nélkülözhetetlenek, sőt mintaadók, inspirálók.

Ugyanakkor hátrányos a materializmus az átfogóbb kérdésekben, különösen a társadalom szemléletében, az életről, az emberről és a világról alkotott felfogásban. A materializmusnak az anyaggal foglalkozó ismereteken túl és különösen a világképet alkotó kérdésekben le kell mondania a kizárólagosság igényéről! 

Dr. Alexander úgy vélte, hogy az úgynevezett "tudat" csupán az agy által létrehozott biokémiai illúzió. Ezen nézet birtokában gyakorlatilag az összes közismert tudós, köztük a fizikus Stephen Hawking is azt állítja, hogy az ember nem más, mint egy "bilógiai robot" tudat és szabad akarat nélkül.

Dr. Alexander is fenntartotta volna ezt a nézetét, ha a saját halálos ágyán nem éli át azokat a bizarr és csodálatos élményeket, melyek teljesen ellentmondanak az összes hagyományos tudományos magyarázatnak:

http://tudnodkell.info/mindenki-tuleli-a-fizikai-test-halalat/


 

Érzelmek, erkölcs feleslegessé válik

Ha a materializmus világnézetileg igaz lenne, úgy minden erkölcs felesleges lenne, mert az emberi cselekvést nem az emberek, hanem a fizikai törvények irányítanák

A pénz, a siker minden más fölé helyezése a TV-ben, a rádióban,a sajtóban, káros nézetet jelent. Itt kell megemlíteni azt is, hogy ha az üzlet nem valóságos emberi igényt szolgál, hanem pénztermelésről, haszonszerzésről van csak szó, akkor a haszon az ember, a személyiség fölé kerekedik.

 

Ciceró kétezer évvel ezelőtt felismerte „Minden alá van vetve a Természetnek, amely a legnagyszerűbb módon irányít mindeneket”

A sikeres üzletember az üzleti élet kegyetlen szorításában él. Életének igazát, szépségét áruba bocsájtva mindennapos taposó malomban őrli fel a jobb sorsra érdemes energiáit Modern elvárás szerint életünket érzelemmentesen éljük le. Ez azt eredményezi, hogy belső életünk kiüresedik, elveszti egykori értelmét, szépségét.

A materializmus sajnos károsan lerombolt olyan erkölcsi oszlopokat, mint a szeretet, a kegyelem, az önfeláldozás, a becsület és az igazság.

Ha a materializmus igaz, akkor

 

A legnagyobb hatás elve nem vezethető le a legkisebb hatás elvéből, mert ellentétes irányultságúak. Következésképpen a biológia nem vezethető le a fizikából. Újabb tudományos bizonyíték ez arra, hogy a materializmus nem elegendő az élet leírásához.

Az ember több,  mint gép, mert a testünket a lélek irányítja. A fizika számára azonban a lélek csak egy kísértet, amely a valóságban, nem létezhet.


A materialisták által félrevezetett emberek életüket pusztán érdekek harcának látták, ami viszont ahhoz vezetett, hogy a dzsungel törvényei szerint éltek.


Max Planck Nobel díjas német fizikus „Minden anyag csak egy bizonyos erő által keletkezik és létezik, amely erő az atomrészecskéket rezgésbe hozza, és azt az atom legparányibb naprendszereként összetartja. de mivel a világűrben sem egy intelligens sem pedig egy örök erő nem létezik, azt kell feltételeznünk, hogy e mögött az erő mögött egy intelligens szellem létezik.” A materializmus nem tagadhatja meg a fizika törvényeit, mert azok nélkül a fizika tökéletesen hatástalan lenne. De honnan erednek a fizika törvényei? És hogyan képesek érvényt szerezni maguknak? Ezekre a kérdésekre a materializmus azért nem tud választ adni, mert a törvények, az elvek nem fizikai létezők, és ezért vizsgálatuk kivezet a materializmus köréből           Megjegyzés

Daniel Stoljar was educated as an undergraduate at the University of Sydney, and received his PhD from the Massachusetts Institute of Technology in September 1995. He is author of two books: Ignorance and Imagination: The Epistemic Origin of the Problem of Consciousness and Physicalism, 


a priori ragaszkodásunk az anyagi oksághoz az, ami arra kényszerít bennünket, hogy olyan vizsgálati módszereket és fogalomkészletet hozzunk létre, amely materialista magyarázatra vezet.

1.) a modern technológia,

2.) a modern tudomány,

3.) a modern gazdasági szervezet,

4.) a modern ideológia és

5.) a pártszervezet.

Más szóval: a materializmus a modern társadalom elméleti-ideológia alapja, a modern társadalom materialista berendezkedését legalizáló legfőbb tényező.


Jerry Fodor: A test-lélek probléma, pp. 22.


Az élet lényege, mint számos nagy tekintélyű tudós megállapította  ugyanis nem az anyag, hanem  a szervezettség


A magasabban szerveződött idegrendszer megismerhet egy alacsonyabb rendűt. Fordítva viszont nem igaz. A fejletlenebbnek ugyanis nincs eszköze, a fejlettebb idegrendszer folyamatainak megértésére.

tudat nem anyagtól függő és nem anyaghoz kötött jelenség. Idetartozik a telepátia, a hipnózis és a távolba látás


Megválaszolatlan kérdés ma is, hogy mi határozza meg gondolataink tartalmát  ha nem az idegrendszeri állapotaink? Ez a modern elmefilozófia egyik legvitatottabb kérdése. Ha gondolkodásunkat a tudatunktól független anyagi törvények  irányítják, akkor teljesen fölösleges  tudati tartalommal meggyőzni bárkit  Vagy magunk irányítjuk a gondolatainkat és akkor nem igaz a materializmus, vagy tőlünk független, anyagi örvények irányítják a gondolatainkat  akkor nincs szükség  arra, hogy a materializmus bárkit, bármiről meggyőzzön így hát nincs szükség a materialista nézetre sem.

Rosemary Redfern „A nateruakizmujs hatása a személyes értékekre 2011A régi érvelés ugyanis úgy szólt, - hogy a gondolatot közvetlenül az agy szürke állományának a működése állítja elő


Lefebvre, mathematical psychologist at the University of California, Irvine


A materialista világnézet óriási károkat okozott az emberi szellem világában. Erőszakosan eltakarta az ember szellemi dimenzióját, s ennek következményeként alakult ki a ma emberének a pénzközpontú profilja


Redukconizmus

materializmus csak úgy értelmezhető, ha lelki tulajdonságokat (gondolatokat, érzéseket) bizonyos típusú fizikai tulajdonságokkal azonosítunk

Ha valamennyi kémiai jelenséget a fizika nyelvén leírhatunk, akkor azt mondhatjuk: a kémiát a fizikára, pontosabban a fizikai tulajdonságokkal történő magyarázatra redukáltuk.

A redukcionizmus szerint csak azok a tulajdonságok léteznek, amelyeket azonosítani tudunk meghatározott fizikai tulajdonságok összességével.

Ha a fizikalizmus redukcionista értelmezése helyes, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy a gondolatok (meggyőződések, vágyak, remények) csupán illúziók.

A redukcionizmus szerint tehát éppenséggel csak azok a tulajdonságok léteznek, amelyeket azonosítani tudunk meghatározott fizikai tulajdonságok összességével.

biológiai redukcionizmus szerint az élet keletkezése kizárólag fizikai és kémiai tényezőkre visszavezethető természetes folyamat. Kétféle hipotézis van ezen elképzelésen belül:

 Ha úgy gondoljuk, hogy a fizikalizmus redukcionista értelmezése helyes, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy a gondolatok (meggyőződések, vágyak, remények) csupán illúziók. Valójában, akárcsak egyesek szerint a színek, ezek sem léteznek. Ezt az álláspontot szokás eliminatív materializmusnak nevezni.

A redukcionizmus természetfilozófiájában a véletlen kap döntő szerepet. Az élet a létező dolgoknak egy teljesen önálló kategóriája. Bár a fizika és a kémia törvényei mind az élettelen, mind az élő világra érvényesek, az élet keletkezését nem lehet kizárólag anyagi, illetve energetikai tényezőkre visszavezetni. Karl Popper szerint az élet keletkezése nem tekinthető kizárólag természettudományos problémának

Ez azt jelenti, hogy a világ legmélyén értelmetlenség, irracionalitás rejlik. Ugyanakkor ez az irracionális, minden elemében értelem és cél nélküli világ olyan lényeket hozott létre önmagától, amelyek racionálisak és célkeresők. Ez elég nagy paradoxonnak tűnik.


Az agyi tevékenység materialista magyarázata

Nincsen szabad akaratunk a materialista felfogás szerint

A szabad akarat tagadása abból az előfeltevésből származik, hogy a világot csak materialista alapon lehet megérteni. Csakhogy ez nem biztos, hogy így van. Materialista alapon úgy tűnhet, hogy a szabad akarat kérdése megoldódott, mert szabad akarat nincs és nem is lehet.! Pont. Példaképen említhető azonban, hogy egy anyuka mondja a kis gyermekének”Nézz körül, mielőtt lelépsz az útra” Ilyen mondat kimondásával remélhető, hogy a kisgyermek megérti, szellemileg felfogja és viselkedését, testének mozgását ennek figyelembevételével irányítja Ha az anyuka mondatának csak fizikai tulajdonságai számítanának, vagyis a hanghullámok, amelyek a gyerek fülébe jutnak – akkor attól nem várható, hogy a kívánt értelemszerű viselkedésre vezessen.

 

Nincs olyan élőlény, amely képes lenne tökéletesen előre jelezni saját viselkedését. Vagyis, még ha cselekedeteinket tökéletesen determinálja is a környezet, valamint saját korábbi emlékeink, e determináltságot képtelenek lennénk felhasználni a tudatos előrejelzésre, s ebből fakadhat a „szabad akarat” illúziója, az tehát hogy azt hisszük, az adott pillanatban, amikor döntési helyzetben vagyunk, hogy valamiféle „pillanatnyi szándék”, „hirtelen elhatározás” alapján döntünk. Amit a „szabad akarat" fogalma alatt értünk, a mögött valójában egy autodeterminizmus, és egy modellezési bizonytalanság húzódhat meg.

 

Csakhogy ha nem lenne szabad akaratunk, cselekedeteink tőlünk függetlenül, a mi beleszólásunk nélkül történnének. Ebben az esetben pedig a kisebb gond, hogy kérdésessé válik, korrekt-e bárkit is egy olyan cselekedet végrehajtásáért elítélni, amihez valójában semmi köze nem volt. A nagyobb gond, hogy ebben az esetben az egész életnek a világon semmi értelme, ugyanezen ok miatt.

Ha viszont van szabad akarat, az ember befolyásolni tudja a dolgokat, emiatt aztán felelősséggel is kell viseltetnie azokkal kapcsolatban. Ennek a felelősségnek a feltételeit mostanában a törvények által szabott keretekkel azonosítjuk. Ez nem jó. Egyrészt az ember nehezen fogadja el a tőle függetlenül kihirdetett játékszabályokat, így sokan felmentve érzik magukat - hiszen nem értenek egyet a szabályzással.

Szent Ágoston szerint az emberi akarat szabad, innen ered a világban levő rossz is. Az embernek szabadságában áll, hogy ne a jót cselekedje.

Ha az emberben nem volna meg a választás képessége, akkor nem létezne számára különbség a jó és a rossz között. A jóra való szabadság azonban nem minden embernek jutott osztályrészül.

 

Benjamin Libet idegélettannal foglalkozó kutató kimutatta, hogy időbeli csúszás van a valóság és annak tudatos észlelése között. Kiderült, hogy a tapintási ingerületeket fél másodperccel később észleli a tudatuk, mint ahogy ez az információ az agyunk elsődleges érzőközpontjába bekerül. A látás esetében még nagyobb a csúszás. Hogyan tudunk így pingpongozni, vagy autót vezetni? Úgy, hogy nem a tudatunk irányítja ezeket a cselekvéseket, hanem valami más, az agyunk ismeretlen mélyén.

Ezt a tényt Libet egy másik kísérlete igazolta. A kísérleti alanyoknak azt a feladatot adta, hogy nevezzék meg azt a pillanatot, amikor elhatározzák a kezük felemelését, amit egy körben mozgó fénypont helyzetével tudott azonosítani. A kutató EEG-vel vizsgálta az agy mozgatókérgének aktivitását, EMG-vel pedig – az izomfeszülés alapján – a kézfelemelés kezdetének pontos idejét regisztrálta. Kiderült, hogy a mozgatókéreg hamarabb elkezdett készülni a feladatra, mint ahogy a kísérleti alany elhatározta volna a mozdulatot. A parancsot „valaki” már korábban kiadta valahol.

Libet és Gazzaniga kísérleteinek összegzése szerint a tudatos elhatározásunkat megelőzve cselekszünk, de ezt nem ismerjük el. Miért érezzük mégis azt, hogy tudatosan, szabadon döntünk a cselekvéseinkről? Fogalmunk sincs a választ illetően.

A tudat tanulmányozásából született eredmények arra utalnak, hogy agyunkban a döntés hamarabb megszületik, mint hogy a tudatunk egyáltalán felfogja azt. Ha valóban ez a helyzet, attól még mi magunk döntünk, csak nem tudatosan. Nehéz azonban elfogadni, hogy zombi gépezetek vagyunk. A töprengő döntések esetén határozottan az a benyomásunk, hogy mégiscsak a tudatunk mérlegel. Ha az idegek működését a fizikai törvények uralják, akkor a szabad akarunk pusztán egy illúzió.

Prof Dr Boldogkői Zsolt Létezik-e szabad akarat?

http://index.hu/tudomany/2013/04/06/letezik-e_szabad_akarat/

http://index.hu/tudomany/2013/04/06/letezik-e_szabad_akarat/

http://www.informationphilosopher.com/freedom/libet_experiments.html

 

Van funkciója és értelme az erkölcsnek, a nevelésnek, az elrettentésnek a jutalomnak, büntetésnek. Sőt, észre kell venni, hogy csak egy kellően determinált világban van mindennek értelme, mint ahogy csak ott jöhet szóba etika, erkölcs, norma, felelősség, stb. Ahol az emberek agyában, tudatában lehetnek indeterminált események, állapotok, ott a felelősség megalapozhatatlan.

Réz Anna: Szabad akarat újratöltve

(Manuel Vargas: Building better beings. A theory of moral responsibility, Oxford University Press, 2013)

http://www.muut.hu/?p=13931

 

Gondoljuk meg, hogyan lehetne felelősségre vonni valakit valamiért, ha esélye sem volt rá, hogy máshogy cselekedjen. A morálfilozófiában van egy elég általánosan elfogadott elv, amely szerint, ha valakinek morális értelemben meg kell valamit tennie, akkor abból következik, hogy meg is tudja tenni. Senkinek nem lehet olyan morális kötelessége, aminek nem képes megfelelni, mert... hát... ez elég igazságtalan lenne. De ha nincs szabad akarat, senki sem képes máshogy cselekedni, mint ahogy cselekedett

 


               Fred Hoyle, rádióinterjú, 1980


Amire nincs kielégítő magyarázat

Az alábbi történetek materialista szemlélettel nehezen magyarázhatók, íme néhány példa

 

Első példa

Edgar Cayce (foto) 1877. Hopkinsville, Kentucky, USA Negyvenhárom év alatt harmincezer dokumentált eset maradt fenn. Elsősorban betegeknek adott pontos képet betegségükhöz és gyógymódot, illetve gyógyszereket ajánlott hipnotikus álomba merülve. A diagnózis és terápia az esetek 90%-ban helyesnek bizonyult. Soha nem tanulta az orvoslást, a tudósok, orvosok megvizsgálták, és nem találtak tudományos magyarázatot a jelenségre. Soha nem kereste a népszerűséget, nem a pénz hajszolásáért tevékenykedett. A Föld fizikai változásairól 14000 közlést tartanak számon ma. Edgar Cayce különös képességét leszámítva rendelkezésre áll még több könyvre való anyag azoknak a betegeknek a beszámolóiból, akik túlélték a klinikai halál állapotát. 
Stearn, Jess:Edgar Cayce, the Sleeping Prophet, Bantam Books, 1990) 
Forrás:Balogh Béla: Végső Valóság című könyve/Második példa

Romolhatatlanság

Számos ember testéről vagy egyes testrészeiről derült ki az újratemetések alkalmával, hogy különös módon nem fogott rajtuk az idő, „romolhatatlanokká” váltak.

A legismertebbek egyike talán a franciaországi Nevers templomában, üvegkoporsóban nyugvó Bernadett, a Lourdes-i látnok esete. Azonban, különös módon, nem csak szent életű emberek váltak romolhatatlanokká, hanem mások is.

Szent Bernadett 35 éves korában halt meg, és 1879-ben temették el. A katolikus egyház a szentté avatás útján három alkalommal ásatta ki a holttestét, megfigyelés céljából. Doktorok, papok és a város tiszteletre méltó tagjai tanúskodtak az exhumálások alkalmával. Soubirous Bernadette testét romolhatatlannak nyilvánították, mivel elkerülte a bomlás természeti törvényeit.

A természet törvényei szerint 126 év után a holttestből nem maradhat más, csak a csontváz. Amikor a szív megszűnik dobogni, és leáll a vérkeringés, a szervezet sejtjei az oxigénhiány miatt perceken belül elpusztulnak. A holttest lebomlásának ütemét erősen befolyásolják a körülmények, de a bomlás folyamata napokon belül előrehaladottá válik.Harmadik példa

Meditáció

New Yorkban  egy meditációval foglalkozó tudós azt állította, hogy ha 4000 ember közösen meditál egy bizonyos ideig, akkor garantálja, hogy egy év alatt 25%-kal csökken a bűncselekmények száma az államban  A rendőrfőnök engedélyt adott arra, hogy egy  teret erre célra kibéreljenek és ott közösen meditáljanak. Az eredmény az lett, hogy valóban 25%-kal csökkent a bűnözés

Erre azt mondhatjuk, hogy a tudatnak teremtő hatalma van

Meditációs módszerekkel kideríthető, hogy szinte valamennyien magunk döntöttünk születésünkről, magunk választottuk ki a családot, a helyet és az időt megszületésünkre. két-három éves korunkig még ki-be jártunk testünkbe, csak azután fixálódott helyzetünkTovábbi példák  csak  felsorolva


Egy 16 éves magyar lány egyik reggel spanyol szolgálókét ébredt fel, s tökéletesen beszélte a spanyolt. Ki is ment Spanyolországba, s csak idős korában tért vissza. Reinkarnáció? Ha nem, akkor mi?Negyedik példa Fatima (Portugália)

1917. május 13-án három gyermek (7, 9, 10 évesek)  egy kis nyájat őrzött a Fátima kisváros melletti Cova da Iria nevű helyen. Hirtelen sugárzó fényt láttak, amelyet villámnal véltek. Elhatározták, hogy hazamennek, de rögtön egy második villám világította meg a helyet kissé távolabb, ahol ma a jelenési kápolna áll.. Láttak egy hölgyet, aki elmondásuk szerint ragyogóbb volt a Napnál és kezei között rózsafüzért tartott. A hölgy azt mondta a három pásztorgyermeknek, hogy sokat kell imádkozniuk, és meghívta őket, hogy 5 egymást követő hónap 13. napján ugyanazon órában ismét jöjjenek Cova da Iriaba. A gyermekek így is tettek, és a hölgy mind az ötször eljött hozzájuk.

Az utolsó jelenéskor1917október 13-án az egyes becslésektől függően 30-70 000 ember volt jelen.  A jelenés végén mindenki láthatta a csodát: A Nap egy ezüstkoronghoz vált hasonlóvá, szabad szemmel is lehetett szemlélni, saját tengelye körül forgott, mint egy tűzkerék, majd úgy tűnt, mintha a földre zuhanna. 

1917 óta zarándokok ezrei érkeznek Cova da Iriaba, évente kb. 5 millióan keresik fel a szent helyet.

1919április 28-án a helyszínen építeni kezdték az ún. Jelenési kápolnát1921október 13-án első alkalommal tartottak itt szentmisét.  1982május 12-13-án pedig II. János Pál pápa kereste fel Fátimát, hálából, amiért életben maradt, miután az előző évben merényletet kíséreltek meg ellene

A lourdes-i orvosi rendelő szerint az elmúlt 120 évben hétezer csodás gyógyulásról szóló történetet jegyeztek fel, amelyből  2000-2500 tekinthető hiteles beszámolónak


Ötödik példa

Gondolatátvitel (telepátia),

A gondolatok az agy által kibocsátott az információ hordozója az elektromágneses hullámok Kísérletük szerint a gondolatot adót és a gondolat vevő személyét ólomkamrába zárták, ami egy Faraday-kalitkához volt hasonló és arra volt hivatva,  hogy a feltételezett elektromágneses hullámok útjába akadályt állítson. 

A gondolatátvitel ennek ellenére sikeres volt . A gondolatátvitelt a távolság sem akadályozta, mert 1700 km távolságban is az átvitel sikeres volt. Az akkori szovjet kutatók szerint a gondolat áthalad  az ólomkamrák falán és az 1700 km távolságra lévő vevőt is elériAgyi jelrögzítés

Pribram akkor dolgozta ki ezt a modellt, amikor az agyban az emlékek tárolási helyét kereste. Évtizedek során sok tanulmány jutott arra a következtetésre, hogy az emlékek adott helyhez kötöttség nélkül, a teljes agyban szétoszolva őrződnek.

 A kutató szerint az emlékeket nem neuronok vagy idegsejtek kis csoportja őrzi, hanem idegi impulzusok mintázatába kódolva hordozzuk, ahogy a lézerfény interferenciája elmenti a holografikus képet. Vagyis Pribram szerint agyunk holografikus tár.


Megjegyzés

Karl H. Pribram was a professor at Georgetown University, in the United States, an emeritus professor of psychology and psychiatry at Stanford University and distinguished professor at Radford University. Board-certified as a neurosurgeonHatodik példa

Természetes telepátia

A holografikus univerzumban minden agy részét képezi a láthatatlan egésznek, és a telepátia pusztán a holografikus szint elérését jelenti. Hasonló módon a telekinézis (tárgyak mozgatása az akarat segítségével) szintén megszűnik rejtély lenni, hiszen az összefonódó mélyebb valóságban az egyén és a tárgy eleve egy.

Bohm és Pribram egyaránt emlékeztetet arra, hogy sok vallási illetve misztikus élmény, például az univerzummal való transzcendens együvé tartozás érzése szintén a holografikus szint elérése lehet. A régi írásokban ugyanerre, a mélyebb valóság elérésére gondolhattak, amikor a kozmikus egység érzéséről számoltak be.

http://index.hu/tudomany/holo0626


Hetedik példa

Érzékszerveken túl…

1917-ben J. E. Coover, a Stanford Egyetem pszichológusa volt az egyik első kutató, aki kísérleti módszereket használt a pszí-képességek laboratóriumi vizsgálatára. A pszí-kutatás új korszaka azonban csak 1927-ben indult el egy biológus, J. B. Rhine fellépésével. Rhine és munkatársai új, eredeti kísérleti eljárásokat dolgoztak ki és népszerűsítették az "ESP" és "parapszichológia" szakkifejezéseket.

Rhine laboratóriuma a Duke Egyetemen (Durham, North Carolina állam) -- amely kezdetben a pszichológiai tanszék része volt -- csakhamar az egész világon hírnévre tett szert, mint a tudományosan megalapozott, színvonalas pszí-kutatás úttörője.

1935-ben Rhine a Duke Egyetemen létrehozta az első független, egyetemi parapszichológiai laboratóriumot. 

A természetfeletti képességek egyik leggyakrabban megnyilvánuló formája az érzékszerveken túli érzékelés, más néven ESP. Ez azt jelenti, hogy tulajdonosa képes olyan információkhoz jutni, mely térbeli vagy időbeli eltolódás miatt „hagyományos” módon nem

lenne lehetséges. 

Az ESP-vel rendelkezők látják azokat a tárgyakat vagy eseményeket, amik az őt körülvevő falakon túl zajlanak, de ide tartoznak az álmokban megjelenő képek is, amikről később kiderül, hogy valóban megtörténtek.

Az ESP-nek három változata van: a telepátia, a tárgyak vagy események észlelése érzékszerveken túli érzékeléssel és a megérzés. 


Az ESP (extra-sensory perception), magyarul az érzékszerveken túli érzékelés  legalapvetőbb formája az információközlés két személy között, amely többnyire az érzelmekkel erősen átitatott kapcsolatok organikus, kifinomult kifejezési módja. Közhely, hogy a szeretet nem ismer határokat, mégis való igaz, hogy a szeretett személlyel nem szakad meg a kapcsolatunk akkor sem, ha ő elutazik. Mert „leszedjük” a vibrációját. A „bekötöttség” tovább működik, az egyén rendszeresen információkat küld a társának, és viszont, annyira érzik egymást.


„Lehetséges hogy idővel az ESP és a spirituális energia vezet el bennünket közvetlenül, az elméletek és a gyakorlati kutatások kihagyásával az igazsághoz. A tudományos módszereket kiiktatni azonban veszélyes dolog. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy az ismereteink általánosabb érvényűek, mint a tapasztalat, amelyből erednek. Bele kell törődnünk, hogy jelenleg a tudományok tükrözik vissza legmegbízhatóbban a valóságot, csak kockáztatunk, ha figyelmen kívül hagyjuk őket."

Prof Dr Csíkszentmihályi Mihály USA


Az emberek nagy része rendelkezik paranormális képességekkel, illetve ESP-érzékeléssel. Ezeket azért nevezik titkos képességeknek, mert igen keveset tudunk róluk.


ganzfeld-vizsgálat (német: „teljes mező”) a parapszichológiai kutatásokban használt egyik kísérleti elrendezés, amely a vizsgálati személy extraszenzoros percepcióban (ESP) mutatott képességeit hivatott vizsgálni.

A tipikus ganzfeld-kísérlet a következőképpen zajlik:

Az „adó” személy egy hangszigetelt szobában képeket vagy rövid videó felvételeket néz, amit egymáshoz hasonló ingerek sokaságából választanak ki. A bemutatott felvétel a kísérlet „céltárgya”.

A „vevő” kísérleti személy ugyancsak egy hangszigetelt szobában foglal helyet. A szobát homogén piros fénnyel világítják meg, szemeit áttetsző, félbevágott pingponglabdához hasonló eszközzel takarják le. A fülére illesztett fejhallgatóból fehér zaj szól.

A vevőnek a másik szobában több ingert mutatnak be, melyek közül az egyik a céltárgy. A kísérleti személynek osztályoznia kell, ezen ingerek mennyire hasonlítanak az adó személynek bemutatott ingerhez. Találatnak az tekinthető, ha a vevő a legmagasabb osztályzatot a céltárgynak adja.

Atkinson & Hilgard: Pszichológia. Osiris kiadó, 2005. Budapest. 250. oldal.

Egy vizsgálat során áttekintették az össze Ganzfeld-vizsgálatot, és arra jutottak, hogy a vevők 38%-a találta el, hogy mire gondolhatott az adó, ami jóval meghaladja a véletlen alapján várható 25%-os találati arányt.

http://franciamacaron.cafeblog.hu/2013/10/25/az-aspect-kiserlet-avagy-a-vilagon-minden-mindennel-osszefug

http://trueway.hu/letezik-telepatia/


Nyolcadik példa

Sejt  beszélgetés

Az anyaghoz kötött  kommunikáció megértését nehezíti Dr. Egely György PhD mérnök,fizikus által végzett kísérlet eredménye, amelyben  a legnagyobb önálló sejttel a tojással végzett.  

Sejt beszélgetés Kísérlet leírás

A tojás a legnagyobb önálló sejt,  ami vizsgálható, tehát nézzük meg, mi történik, ha két tojást egymás közelébe viszünk. Kisvártatva egymásra rezdülnek. Ezt EEG- (elektroenkefalogram) vizsgálattal, a tojásokra helyezett elektródákkal ellenőrizhetjük. Az egyik ad egy kis jelzést, majd ugyanilyen szinkronjelzést ad a másik is.. A kísérlet nagyon különleges volt. Az egyik tojást átviszik a másik szobába, és várnak. Rövidesen azt tapasztalják, hogy jelzéseket ad le a másiknak, amelyik a szomszéd szobában veszi a jeleket. Vagyis a két sejt tovább kommunikál egymással. Ezután az egyik tojást belepottyantják a forró vízbe, vagyis hát megfőzik, megölik. Abban a pillanatban a másik szobában lévő tojás "elájul", 24 óráig ingerületi állapotba nem hozható. Egyszerűen beleájul az ijedelembe..."


Kilencedik példa

Elektronok kommunikációja

 Az elektronok képesek egymás között az azonnali kommunikációra, függetlenül a közöttük húzódó távolságtól. Így nem számít, hogy 3 méterre vagy 10 milliárd kilométerre vannak-e egymástól. A jelek szerint valahogyan mindegyik részecske tudja, hogy mit csinál a másik. A probléma ezzel csak az, hogy ellentmond Einstein azon tézisének, miszerint semmilyen információ nem haladhat a fénysebességnél gyorsabban. Mivel a fénysebességnél gyorsabb haladás egyet jelent az időkorlát áttörésével, a megdöbbentő kilátások arra indítottak néhány fizikust, hogy megkíséreljék megmagyarázni, mi állhat valójában az Aspect-féle megfigyelések hátterébenTízedik példa

Lázár szindróma

Lázár föltámasztása a szemtanú János evangéliumának 11. fejezetében  maradt ránk


Jézus a Jordánon túl tartózkodott, mikor megtudta, hogy barátja, Lázár beteg.   Két nap múlva indult útnak Betániába. Ekkor Jézus megmondta nekik, hogy Lázár meghalt. "Márta, Lázár testvére, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment és ezt mondta néki:   - Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked.   - Feltámad a te testvéred! - válaszolta Jézus.
Odaérkeztek a sírhoz, s kérte, hogy hengerítsék el annak szájáról a követ. Márta tiltakozott, "hogy szaga van már, hiszen negyednapos" volt a halott.   "Elvették a követ a sírbolt elől, ahol a megholt feküdt. Jézus pedig az égre emelte szemeit, és így szólt:
   - Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál. Tudtam, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És hangosan kiáltott:   - Lázár, jöjj ki!   És a halott kijött, lábain és kezein pólyával volt körültekerve és orcája kendővel volt bekötve. Szólt nékik Jézus:   - Oldozzátok ki őt, és hagyjátok menni!" (Jn. 11:41-44)   Giotto képén (ábra)  ez utóbbi jelenetet láthatjuk. A festő a maga egyszerű, de nagy hatású drámai eszközeivel ábrázolja a kép jobb és bal oldalán a két főszereplőt, Jézust és Lázárt.   Orvosi Lazarus szindróma

A Lazarus szindróma a keringés spontán újraindulása az előzőleg sikertelenek bizonyult újraélesztési kísérletek után. 1982. óta 25 hasonló esetről készült feljegyzés. A jelenség a  Lazarus (vagy Lázár) szindróma nevet kapta a bibliai Lázár után, akit Jézus hozott vissza a halálból. Példaképen itt említek néhány esetet, íme


A jelenség természetesen felveti annak kérdését, hogy mikor mondható ki valakiről, hogy halott. A szakirodalom azt javasolja, hogy  az újraélesztés befejezését követő 5-10 percben a páciens életjeleit továbbra is kísérjék figyelemmel.


http://drinfo.hu/hirek/erdekessegek/6548-Akik-felt%C3%A1madtak-a-Lazarus-szindr%C3%B3ma


The unexpected return of spontaneous circulation (ROSC) after resuscitation has been abandoned is uncommon and was first described by Linko et al (1) in 1982. The term “Lazarus phenomenon” was coined by Bray (2) to describe this situation after the biblical character Lazarus who Jesus reputedly raised to life.(3) There have been more than 25 cases reported in the literature but it remains unfamiliar to emergency department staff. Various conditions have been associated with the phenomenon, however there has not previously been any case reported in a patient following recreational drug use.(4)


1. Linko K, Honkavaara P, Salmenpera M. recovery after discontinued cardiopulmonary resuscitation. Lancet1982;13:2613.

2. Bray JG. The Lazarus phenomen revisited. Anesthesiology1993; 341:841.

3. Holy Bible. Gospel of St John xix, 3844. (New International version). London: Hodder and Stoughton, 1993,.

4. Maleck WH, Piper SN, Triem J, et al. Unexpected return of spontaneous circulation after cessation of resuscitation (Lazarus phenomenon). Resuscitation1998;39:1258.

http://emj.bmj.com/content/18/1/74.full


Lupkin, Sydney (22 August 2013). "Ohio Man Declared Dead Comes Back to Life". Retrieved 4 January 2014.Tizenegyedik példa

Para jelenségek

A parajelenségek tanulmányozása sokáig az áltudományok közé tartozott. Az utóbbi években azonban több nemzetközi hírű fizikus is foglalkozik ilyen kérdésekkel. Példaként említhetjük az 1973. évi fizikai Nobel-díjas Brian D. Josephson (foto) professzort, aki szerint a biológiai rendszerek működése hatékonyabb elvekre épül, mint amelyeket a tudományos eljárásokban figyelembe szokás venni, és valószínűnek látszik, hogy az élő szervezetek képesek lehetnek hasznosítani a telepátia és pszichokinézis képességeit is, mivel ezek a képességek nem ellenkeznek a kvantumfizika lehetőségeivel

Prof Dr László Ervin professzor szerint a parapszichológiai jelenségek bizonyítva vannak. Hivatkozott kísérletekre, amelyekben közös meditáció segítségével egymástól nagy távolságra lévő emberek agyi EEG hullámait sikerült szinkronizálni.. A professzor így  magyaráz:

„... ekkor a két agyfélteke szinkronba kerül, az agy egységes egészként működik. Amikor módosult tudatállapotba kerül az ember, tudata kinyílik a világmindenségre  kapcsolatba kerül a kozmosz információ mezőjével. Stanislav Grof pszichiáter, aki több mint harminc év alatt kísérletek ezreit végezte el a módosult tudatállapottal kapcsolatban, egyértelműen foglal állást: „a módosult tudatállapotú ember bármit képes megismerni bárhol és bármikor a világban legyen az kicsi vagy nagy, közeli vagy távoli.”

Megjegyzés

László Ervin tudományfilozófus, író, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Szakterülete az általános evolúció- és rendszerelmélet és a tudományfilozófia

Friburgi Egyetem Kelet-európai Kutatási Intézetnek tudományos munkatársaként  Akron Egyetemen filozófiai tanszékén tanított. 1969-ben New York Állam Egyetemének filozófia tanára volt. A párizsi  Sorbonne Egyetem  bölcsészeti és humanisztikai doktori címet kapta .  ENSZ Továbbképzési és Kutatási Intézetének (United Nations Institure for Training and Research, UNITAR) igazgatójaPszi- jelenségek

Egy egyszerű meghatározás szerint a parapszichológia olyan jelenségeket vizsgál, amiket nem tudunk fizikailag megmagyarázni. A pszi jelenségek az élőlények és környezetük közötti kölcsönhatásokban figyelhetők meg, másrészt a megmagyarázhatatlanság nem feltétlenül örök érvényű, hiszen a tudomány fejlődése eddig is nagyon sok látszólag megfejthetetlen dologra adott magyarázatot,.

Ha egy jelenséget nem is értünk, a megfigyelhetőség a tudományos vizsgálhatósághoz alapvető feltétel kell legyen. Egy személyes istenélménynek vagy egy misztikus megtapasztalásnak lehet valóságtartalma az átélő számára ez nagyon is jelentős lehet , csak szubjektív jellege miatt kívül esik a tudomány látókörén.

Ezzel szemben a telepátia, a megérzések, a tudat tárgyakra gyakorolt hatása mind-mind megfigyelhető és vizsgálható, mint ahogy ezt rendszerezve az ezzel foglalkozó kutatók évtizedek óta teszik is.

Attól, hogy valami tudományosan nem vizsgálható, attól még létezhet, csak tudományos értelemben nyilván nem nevezhető ténynek

Az embereknél (nagyobb számú kísérlettel bárkinél) kimutathatók az úgynevezett érzékszerveken túli észlelések, amelyek máig a pszi kutatás fő irányát jelentik.

Magyarázat

poltergeist ismeretlen erő, amely megmagyarázhatatlan zajokat okoz, tárgyakat mozgat anélkül, hogy láthatóvá válna. A poltergeist német eredetű szó, jelentése: kopogó szellem, vagy zajos szellem.

A jelenség leírásában a szellem vagy szellemek tevékenysége kopogó zajokban, tárgyak felemelkedésében, reptetésében vagy dobálásában vagy akár emberek elleni testi fájdalom okozásában is megnyilvánulhat. 

2011-ben a brit The Sun lap közölt egy Coventry-ben történt esetet. Egy család figyelte meg, ahogy edények röpködnek a konyhában, az ablaksötétítők mozognak fel és le, a lámpa fel-le kapcsolódik, az ajtó bezárja önmagát, székek repülnek át a szobán, a szekrényajtók kinyílnak és hasonló dolgokat. Egy ördögűzés szertartás után a paranormális tevékenység végül megszűnt.

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/3495487/Family-think-theres-a-poltergeist-staying-in-their-home.html "Our 'geist bedroom". thesun.co.uk. The Sun. 28 March 2011


Az általunk tapasztalt világ csak egy szelete egy nagyobb valóságnak, ami a tér-idő és oksági élményünket a létről dimenzionálisan haladja meg, csak részben magyarázhatóan a legmodernebb kvantumfizikai ismeretekkel. A parapszichológiai kutatások elsődleges frontja máig az ESP jelenségcsoportja, ezt azonban  kiegészíthetik a Halálközeli élmények (HKÉ) és a spontán vagy tudatos testelhagyás (TKÉ vagy OBE) jelenségeinek kísérleti eredményei is.  Budapesten világviszonylatban is kiemelkedő eredményességgel éppen ezeket a rejtélyes jelenségeket kutatják a SZINTÉZIS PSZI Laborban.

Paulinyi Tamás parapszichológiai kutató

http://www.parapszichologia.hu/index.html?scw=1024&sch=734


Tizenkettedik példa

Távérzékelés

Ez az állapot abban a pillanatban elérhetővé válik, amikor az alany tudatossága nem szegeződik az élet fizika oldalához. A tudatosan létrehozott távérzékelés olyan tudományos alapossággal összeállított folyamat, amely segítséget és lehetőséget ad az embernek veleszületett, alapvető pszí-képességeinek összefogására, és adott célra történő alkalmazására.

A megfelelő állapot előidézéséhez különféle meditációs technikák használata javasolt. Ilyen pl. a transzcendentális meditáció /TM/ Más módszerek is alkalmazhatók, mindenekelőtt a hemi sync technika.


Stanford Egyetemen a CIA és az NSA által végzett távolbalátási kísérletekről és azok eredményeiről senkinek sem volt tudomása. Arról különösen nem, hogy mire használták azokat. A távolbalátás bizonyos személyek azon képessége, hogy távoli helyekről és jellemzőiről adjanak leírást akár több ezer kilométeres távolságra a saját fizikai helyüktől.


Megjegyzés hemi sync

Robert Monroe, a hanghullámok segítségével a két agyfélteke működését összehangoló módszert dolgozott ki, elnevezvén azt Hemi-sync-nek. A kidolgozott hanganyagot és gyakorlatokat rendszerezte megteremtve ezzel a gyakorlati elsajátítás feltételeit. E módszerek elsajátításával soha nem sejtett csodálatos lehetőségek tárulnak fel A meditációs zenei felvételekbe bele van komponálva a Hemi-Sync® audio-technológia. Ezek olyan összetételű jelrögzítések, melyek szokásos hallgatáskor nem észlelhetők, viszont az agy ezeket a jeleket felfogja és hozzájuk idomul. Így az egész agy ráhangolódik arra az állapotra, amely agyfélteke-egyidejűség megnevezés alatt ismert. Ebben az állapotban a bal és a jobb agyfélteke párhuzamosan, összhangban működik, és összpontosított koherens elme-működést eredményez, ami optimális állapot az emberi viselkedés javulásához.

Tizenharmadik példa

Telepátia

Meghatározása Az a folyamat, amelynél fogva egy egyén gondolatait vagy érzéseit egy másik egyénre képes átvinni anélkül, hogy a két személy egymással bárminemű, az érzékszervek által létesített összeköttetésben lenne

A telepátia létét ma már világszerte több ezer sikeres kísérlet igazolja, és pozitív eredmények érkeztek többek között az amerikai, Princeton University kutatóitól, de más forrásokban is bőven válogathatunk.

 

Sok tájékozatlan embernek a telepátiával kapcsolatos ellenérzésének oka nem más, mint, hogy összetévesztik a telepátiát a hipnózissal, amivel kapcsolatban csak homályos tudásuk van az embereknek.

A NASA az eddigi kísérletek alapján egy olyan megbízatást kapott a hadseregtől, ami azóta is páratlannak számít a paranormális jelenségek kutatásának területén. A feladat az volt, hogy végezzenek kísérleteket az Apolló program keretében a Hold-Föld távolságban.

Függetlenül a célszemélyek tartózkodási helyétől a kapcsolat valamilyen formában létrejött. Tehát azt az energiát, ami a gondolatainkat továbbítja, nem lehet leárnyékolni. A másik dolog, amire kíváncsiak voltak, az a sebesség volt. A bonyolult, és részleteiben mai napig sem ismert kísérletsorozat kimutatta, hogy a telepatikus kapcsolatfelvétel rendkívül gyors, és egyben lassú. Azért lassú, mert hosszú időt vesz igénybe, amíg a célszemély egyáltalán fel tudja fogni a neki szánt adást, és azt képes valahogyan értelmezni. Az információk terjedésének sebességéről azonban óvatosan csupán annyit közöltek, hogy az túllépi még a fény sebességét is, vagy ha nem, akkor talán nem is ebben a dimenzióban terjed.

Ami egyértelműen sikeresnek ígérkezett, az az érzelmi reakciók átvitele volt. Ezeket az érzelmi kisugárzásokat minden, a kísérletben résztvevő személy képes volt egyértelműen azonosítani, és az érzelmi töltést pontosan definiálni.

Ez a nem mindennapi kísérlet két dolgot azonban egyértelműen bebizonyított:

A vizsgálatok azonban nem tudtak magyarázatot adni arra, hogy mi a telepátia hatásmechanizmusa, mi az az energia, amit idegrendszerünk kisugároz, és ami képes áthaladni akár 50 emeletnyi tömör grániton is. A kutatások azonban a mai napig is tartanak…

http://metamorfozis-gyor.blogspot.hu/2011/03/telepatia-3-resz.html 2011. márc. 30Tizennegyedik példa

A gondolat hatása

Washingtoni kísérlet


Tizenötödik példa

A századik majom kísérlet

Ezt a kritikus értéket hívják a Századik majomnak


Tizenhatodik példa

Morfogenetikus mező

Jelentése: formát teremtő erőtér  Tehát a gondolat mindig megelőzi a házat, és a ház maga a materializálódott tudat

A forma követi a morfogenetikus teret. Ezt bizonyította a századik majom kísérlet, amikor is ha egy kellő létszámú majomcsapat valamire rájött egy szigeten, akkor több száz, vagy több ezer kilométerrel arrébb is hirtelen tudták ugyanezt a majmok. Az információ, a tudás amire rájöttek a majmok, bekerült az egységes mezőbe és onnan más majmok is le tudták szedni.

A katonai kutatások igen széles körben elemzik és alkalmazzák a telepátiát. Mindezek hadászati- és ipari titkokként kezelik. Úgy tűnik számukra egyszerűbb azt kommunikálni, hogy a paranormális jelenségek véletlen művei. Így nem kényszerülnek a kényes, elhallgatott kérdésekre további elterelő gyenge magyarázatokat adni.


Tizenhetedik példa

Reinkarnáció

A reinkarnációt és az abban hívőket gyakran éri az a támadás, hogy a lélekvándorlás nem létezhet, mert nincs rá megfelelő bizonyíték. És, mint tudjuk, sokan úgy gondolják, hogy amit nem lehet bizonyítani, az nem is létezik. A materializmusba kapaszkodó, tévhitben élő „vaskalapos” tudósok többsége vélekedik erről így, mellőzve azon emberek elbeszéléseit, akik meg vannak győződve arról, hogy az ő lelkük már egy vagy több vándorláson ment keresztül.

Ha bepillantunk a modern fizika, kémia és csillagászat legújabb kutatási területeire, azt tapasztaljuk, hogy nem egy hipotézist közvetett módon bizonyítanak, mivel a technika jelenlegi állása szerint még nem rendelkeznek olyan műszerekkel, melyek közvetlenül mérik a bizonyítani kívánt feltételezést. Ezért olyan módszerekhez folyamodnak, hogy több különböző mérési megfigyelésből következtetik ki a tapasztalati tézist, mely mindaddig fennáll, amíg fel nem bukkan egy antitézis. A matematika pedig használja az indirekt bizonyítást, ami azt jelenti, hogy tételezzük fel az ellenkezőjét, s amennyiben az nem nyer bizonyítást, úgy az előző állítás az igaz. A reinkarnáció sem holmi légből kapott gondolat, vagy pusztán feltételezés. Az egyik leginkább elhíresült és legfontosabbnak tartott eset a libanoni Imad Elawar nevéhez fűződik. A kisfiú alighogy megtanult beszélni, egy rejtélyes női nevet említett nagy szeretettel. Ahogy a szülei faggatni kezdték, máris egy másik ember egész személyisége és életének részletei kezdtek kikristályosodni az elbeszélésből. A kisfiú egy 15 évvel azelőtt meghalt Ibrahim Buhanzinak nevezett férfinak képzelte magát. Beszélt a férfi szerelméről, lakókörnyezetéről, és állítólag még az ő utolsó szavait is felidézte. Egy idő után a család kénytelen volt megkeresni a leírt helyszínt, ahol meglepve tapasztalták, hogy a fiú emlékei nem csaltak, és néhány személyes tárgyat is beazonosítottak.A gyerekek közül sokan meg tudták mondani, mi volt az előző életükben a nevük és kik voltak a barátaik, családtagjaik. Gyakran emlékeztek arra, hogy mikor és hogyan haltak meg és még sok meglepően pontos részletre, amiket egy kis kutatással könnyen bizonyítani vagy cáfolni lehet. Személyiség- és viselkedésjegyeket örököltek előző életükből és meglepő külső hasonlóságot mutattak azzal, akik állítólag előző életükben voltak.

Dr. Stevenson úgy találta, hogy a gyerekek által megadott nevek stimmeltek. A még élő, előző életbeli rokonok megkeresése után kiderült, hogy a megadott részletes információk is helyesek. Egy libanoni lány előző életéből 25 ember nevére és a közöttük lévő pontos kapcsolatra is emlékezett úgy, hogy ebben az életében nem is találkozott velük vagy bárkivel, aki ismerhette volna őket.

http://axel.hu/cikkek/lelekben/item/1544-9-a-reinkarnacio-tudomanyosan-bizonyitott-teny


Dr. Stevenson elsősorban azért vizsgált gyermekeket, mert az ő elbeszéléseiket hitelesebbnek tartotta, hiszen olvasmányaik még nem befolyásolhatták élményeiket. A professzor ezer lélekvándorlással kapcsolatos esetet vizsgált meg. A gyermekek igen pontos beszámolói alapján felkereste az elhunyt személyek rokonait, és sok esetben közvetlen összefüggéseket talált a gyermekek emlékei, valamint az elhunyt élete között.


A lélek a testtel szemben egyszerűen azért szorul háttérbe, mert egy kevésbé szemmel látható oldala az emberi létnek. Ám azért, mert a civilizált ember gyakran nem láttovább az orránál, még nem biztos, hogy az élet azon dolgai, melyek nem kézzelfoghatóak, nem is léteznek.

http://www.szon.hu/4-bizonyitek-hogy-a-lelekvandorlas-letezik/news-20090518-07352853


Dr. Ian Stevenson PhD  több, mint 40 évnyi kutatása bizonyította, hogy reinkarnáció létezik. Ez azt jelenti, hogy határozott, mély, belső tudással kijelentheted magadnak, hogy te örökké létezni fogsz, és ezután a nemlét, a halál rejtett félelme nélkül egy sokkal boldogabb életet élhetsz.

vanmagyarazat.blogspot.com / David Wilcock - The Source Field Investigations
Angol nyelvű interjú Stevensonnal: http://reluctant-messenger.com/reincarnation-proof.htm Reinkarnációs kutató Carol Bowman ezért különös figyelmet szentelt a kisgyermekek vizsgálatának. A könyvében arról számol be, hogy kutatásai során olyan esetekbe botlott, ahol kisgyerekek a korábbi életükben megélt halálos sérülésről számoltak be. A gyerekeknek a megfelelő testtájukon hegek, anyajegyek vagy bőrfoltok voltak. Úgy, mintha azok a korábbi életben szerzett sérülés nyomai lennének. Erről a jelenségről más tudósok is széles körben számoltak be.

A pszichológus Dr. Morris Netherton egy olyan pácienssel találkozott, aki úgy hitte már élt korábban is. A páciens hite szerint ő Rita McCullum néven 1903-ban született. Az élete nem volt boldog, olyannyira, hogy 1933 június 11.-én a szabóműhelye egyik mellékhelységében felakasztotta magát. A szabóműhely New yorki címét is megadta a páciens. A tiszta tények alapján a pszihológus utánajárt a történetnek a városi tanácsnál, ahol alátámasztották a történetet: 1933 június 11.-én egy Rita McCullum nevű 30 éves nő felakasztotta magát. 


Két neves  professzor, nevezetesen  Jim Tucker és Jurgen Keil  sok reinkarnációs esetet jegyezett fel. Publikációikat az alábbiakban közlöm:

Journal of Scientific Exploration, 5, 27-59.

Journal of Scientific Exploration, 10, 467-485.

Journal of Scientific Exploration, 24, 7177.

Journal of Scientific Exploration, 24, 79-99.


Chavez, Donna (September 1, 2005). "Tucker, Jim B. Life before Life: A Scientific Investigation of Children's Memories of Previous Lives".

 Booklist (brief book review) 102 (1). p. 23.


 Tucker, Jim B. (2005). Life Before Life: A scientific Investigation of Children's Memories of Previous Lives. New York: St. Martin's Press.


 

Egy reinkarnáció emlékei

Kedves Olvasó, Ha eddig eljutott a dolgozat olvasásában, kérem, hogy feltétlenül nézze meg a magyar nyelvre szinkronizált youtube  dokumentum kis filmet amiben  Prof Dr Tucker is részt vesz a kisfiú előző életének nyomozásában


Norma Macaulay, az egyedülálló kétgyermekes anya kisebbik fia, az ötéves Cameron, évek óta az előző életéről mesél mindenkinek. Gus Taylor pedig kiskora óta azt vallja, hogy ő a nagyapja reinkarnációja. A kisfiú ugyanis fényképeket ismer fel, és olyan élményeket mesél el, amelyekről sehonnan sem tudhat. Ráadásul mindkét fiú azt állítja, hogy egy lyukon át jöttek ebbe a világba

https://www.youtube.com/watch?v=MoVo-YdmBbQ

 

Tizennyolcadik példa

A Pettyes lile repülése

A pettyes lile egy csodálatosan szép madár. A fiókák Alaszkában kelnek ki a tojásból. Ott télen azonban nagyon hideg van, ezért a madarak Hawaiiba költöznek. A 4500 kilométerre fekvő cél nagyon messze van, és a madaraknak megállás nélkül kell repülniük, mert odáig nincs semmilyen sziget, ahol megpihenhetnének, úszni pedig nem tudnak. A repüléshez a pettyes lilének teli üzemanyagtartályra van szüksége, 70 gramm felhalmozott zsír formájában. Ebből 6,8 gramm tartalék ellenszél esetére. Mivel a madárnak három és fél napig, éjjel-nappal szüntelenül repülnie kell, és egy szögpercre pontos útirányt kell tartania, pontosan működő robotpilótára van szüksége. Ha eltéveszti a szigeteket, az a biztos halált jelenti számára, mivel közel-távol semmilyen leszállási lehetőség nincs. Ha nem rendelkezne ezzel a pontosan kiszámított zsírmennyiséggel, nem élné túl az utazást.

A mutáció és a szelekció itt is alkalmatlan konstruktőr. Kézenfekvőbb elfogadni, hogy a pettyes lile kezdettől fogva így lett megteremtve – mindennel felszerelve, amire szüksége van.